Primăria Mangalia suspendă ajutoarele sociale pentru cei certaţi cu legea

0
181

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, s‑a întâl­nit, luni, 14 ianu­a­rie, cu repre­zen­tanţii comu­ni­tă­ţii rro­me din loca­li­ta­te şi cei ai Par­ti­dei Romi­lor din Con­stanţa, pen­tru a iden­ti­fi­ca şi solu­ţio­na pro­ble­me­le cu care se con­frun­tă aceş­tia.

La întru­ni­rea desfă­şu­ra­tă la Casa de Cul­tu­ră au mai par­ti­ci­pat con­si­li­eri locali, repre­zen­tanţi ai Jan­dar­me­ri­ei, Poli­ţi­ei Naţio­na­le, Poli­ţi­ei Loca­le, pre­cum şi cei ai Evi­denţei Popu­la­ţi­ei şi Ser­vi­ci­u­lui Soci­al din cadrul Pri­mă­ri­ei. În cadrul dez­ba­te­ri­lor, coman­dan­tul Poli­ţi­ei Man­ga­lia, Nico­lae Pes­ca­ru, a sub­li­ni­at fap­tul că unii cetă­ţeni rromi, care pri­mesc aju­toa­re soci­a­le de la Pri­mă­rie, au comis mai mul­te infra­cţiuni, pe raza loca­li­tă­ţii.

Am con­sta­tat că aces­te per­soa­ne bene­fi­ci­a­ză de spri­jin din par­tea muni­ci­pa­li­tă­ţii, dar totu­şi i‑am des­co­pe­rit că furau capa­ce de cana­li­za­re sau alte mate­ri­a­le feroa­se, tele­foa­ne mobi­le ale ele­vi­lor sau pres­tau dife­ri­te acti­vi­tă­ţi de come­rţ ili­cit. Măsu­ra lua­tă împo­tri­va lor a fost cea a urmă­ri­rii pena­le”, a pre­ci­zat Nico­lae Pes­ca­ru.

La rân­dul său, pri­ma­rul Cris­ti­an Radu a decla­rat că nu va acor­da cle­menţă celor care încal­că legea, indi­fe­rent de etnie.

Recent, am iden­ti­fi­cat 90 de per­soa­ne, bene­fi­ci­a­re de aju­toa­re de la Pri­mă­rie, care au comis o serie de fără­de­legi. Pe unii i‑am aju­tat să-şi găseas­că un loc de mun­că, dar după trei zile au renu­nţat, pe motiv că pier­deau aju­to­rul soci­al. Alţii vin bău­ţi la can­ti­na soci­a­lă şi nu au un com­por­ta­ment civi­li­zat. Ast­fel de prac­tici nu le voi încu­ra­ja nici­o­da­tă, iar acei oameni care nu fac cin­ste comu­ni­tă­ţii în care tră­iesc nu vor mai pri­mi niciun aju­tor din par­tea muni­ci­pa­li­tă­ţii”, a expli­cat edi­lul Man­ga­li­ei, pre­ci­zând că se refe­ră la toţi locu­i­to­rii ora­şu­lui, nu doar la cei de etnie rro­mă.

Cris­ti­an Radu a mai spus că Pri­mă­ria va dema­ra un pro­iect de locu­inţe soci­a­le de care vor bene­fi­cia doar cei care nu sunt cer­ta­ţi cu legea.

La dez­ba­teri s‑a sta­bi­lit să se facă demer­suri pen­tru redu­ce­rea şoma­ju­lui în rân­dul cetă­ţe­ni­lor de etnie rro­ma, cu spri­ji­nul muni­ci­pa­li­tă­ţii şi în fun­cţie de pre­gă­ti­rea pro­fe­sio­na­lă a fie­că­rui soli­ci­tant.

Tot­o­da­tă, s‑a dis­cu­tat des­pre măsu­ri­le de redu­ce­re a aban­do­nu­lui şco­lar, întoc­mi­rea acte­lor de iden­ti­ta­te sau a cer­ti­fi­ca­te­lor de naş­te­re pen­tru etni­cii rromi.

Luni, 14 ianu­a­rie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply