Consilierii locali din Mangalia, la prima şedinţă din acest an

0
224

Con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia reu­ni­ţi în pri­ma şedinţă din acest an, au apro­bat un pro­iect de hotă­râre pri­vind aco­pe­ri­rea defi­ni­ti­vă din exce­den­tul buge­tu­lui local pe anul 2012 a defi­ci­tu­lui secţiu­nii de dezvol­ta­re în valoa­re de 79.825.78 lei.

Potri­vit nor­me­lor meto­do­lo­gi­ce pri­vind înche­ie­rea exer­ci­ţi­u­lui buge­tar al anu­lui 2012, capi­to­lul 4, art.15, admi­nis­tra­ţi­i­le publi­ce loca­le au obi­ga­ti­vi­ta­tea aco­pe­ri­rii defi­ni­ti­ve a defi­ci­tu­lui buge­tar pen­tru secţiu­nea de dezvol­ta­re, din exce­den­tul buge­tu­lui local până la data de 09.01.2013. Ca urma­re a pre­ve­de­ri­lor lega­le care fac refe­ri­re la acest aspect, con­si­li­e­rii au apro­bat cu una­ni­mi­ta­te de voturi pro­iec­tul de hotărâre.

Pre­zent la şedinţa CL, pri­ma­rul Cris­ti­an Radu le‑a vor­bit con­si­li­e­ri­lor des­pre pro­iec­te­le ce vor fi dema­ra­te în peri­oa­da ime­di­at următoare.

Aces­tea vizea­ză în mod spe­cial solu­ţio­na­rea pro­ble­mei câi­ni­lor fără stă­pân din Man­ga­lia şi din sta­ţiuni. “Facem efor­turi ca, până la 1 Mai, oda­tă cu des­chi­de­rea sezo­nu­lui esti­val, ani­ma­le­le aban­do­na­te pe străzi să fie duse în adă­pos­turi spe­cial ame­na­ja­te, ast­fel încât vacanţe­le turi­ş­ti­lor nu vor mai fi umbri­te din acest punct de vede­re”, a pre­ci­zat edi­lul Mangaliei.

Pri­ma­rul Cris­ti­an Radu a vor­bit şi des­pre imple­men­ta­rea de măsuri care să asi­gu­re un cli­mat de lini­ş­te şi sigu­ranţă cetă­ţea­nu­lui, atât din sta­ţiuni, cât şi din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, prin con­sti­tu­i­rea la nive­lul loca­li­tă­ţii a unei tru­pe de inter­venţie rapi­dă a jan­dar­mi­lor. “Ne dorim să pre­în­tâm­pi­năm feno­me­nul infra­cţio­nal în Man­ga­lia şi sta­ţiu­ni­le turis­ti­ce din sudul lito­ra­lu­lui”, a mai expli­cat pri­ma­rul Cris­ti­an Radu.

Mier­curi, 9 ianu­a­rie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply