La Mangalia, s‑a inaugurat staţia de gaze naturale

0
215

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, împre­u­nă cu pri­ma­rul Con­stanţei, Radu Mază­re şi preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean, Nicu­şor Con­stan­ti­ne­scu, ală­tu­ri de can­di­ta­ţii USL, Nico­lae Moga şi Vic­tor Manea au par­ti­ci­pat, mier­curi, 5 decem­brie, la inau­gu­ra­rea sta­ţi­ei de gaze natu­ra­le care ali­men­tea­ză ora­şul Man­ga­lia.

La eve­ni­men­tul care a avut loc la Sta­ţia de Gaz de la intra­rea în oraş, pe dru­mul spre Albeşti, în zona Şan­ti­e­ru­lui Naval Mili­tar Man­ga­lia, sec­tor 1 au mai fost pre­zenţi nume­roşi cetă­ţeni ai ora­şu­lui, alte ofi­ci­a­li­tă­ţi de la nivel local şi judeţean.

Pri­ma­rul Cris­ti­an Radu şi cel al muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa, Radu Mază­re, ală­tu­ri de sena­to­rul Nico­lae Moga au aprins dintr‑o nace­lă, fla­că­ra de pe con­duc­ta sta­ţi­ei.

Mă bucur că am urgen­tat lucră­ri­le la con­duc­ta de gaz pen­tru ca cei 43 de mii de cetă­ţeni ai Man­ga­li­ei să bene­fi­cie­ze de con­for­tul ter­mic mult aştep­tat. În zile­le urmă­toa­re, pri­ma cen­tra­lă ter­mi­că din oraş va fi racor­da­tă la reţea­ua de gaz, iar până în vara anu­lui vii­tor toa­te cen­tra­le­le din oraş să aibă gaz în con­duc­tă. Acest fapt va însem­na şi o micşo­ra­re a preţu­lui giga­ca­lo­ri­ei”, a menţio­nat pri­ma­rul Cris­ti­an Radu.

La rân­dul său, pri­ma­rul Radu Mază­re a pre­ci­zat că “tot ce s‑a rea­li­zat în judeţul Con­stanţa este meri­tul oame­ni­lor de valoa­re de la nivel judeţean, iar pe aceas­tă cale, salut pro­iec­tul sena­to­ru­lui Nico­lae Moga care a reu­şit să ali­men­te­ze cu gaz ora­şul Man­ga­lia”.

Sena­to­rul Nico­lae Moga s‑a decla­rat mulţu­mit de pro­iect şi a com­ple­tat că “nici un efort nu este prea mare atunci când dorim să facem lucruri bune pen­tru seme­nii noş­tri. Adu­ce­rea gazu­lui în Man­ga­lia repre­zin­tă un pas spre civi­li­za­ţie şi vom lup­ta ca în tot judeţul să se întâm­ple acest lucru”.

Nu în ulti­mul rând, preşe­din­te­le CJ, Nicu­şor Con­stan­ti­ne­scu a menţio­nat că “racor­da­rea la gaz nu înseam­nă numai civi­li­za­ţie ci, impli­cit, cos­turi mai mici la întreţi­ne­rea locu­inţei, dezvol­ta­rea Man­ga­li­ei şi a sudu­lui lito­ra­lu­lui, pre­cum şi atra­ge­rea de inves­ti­tori în zonă”.

Mier­curi, 5 decem­brie 2012,                        Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia.

Gale­rie foto: Repli­ca, 6 dec.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply