Expoziţie de pictură la Primăria Mangalia

0
249

Pri­mă­ria Man­ga­lia a fost sâm­bă­tă, 15 decem­brie, înce­pând cu ora 11.00, gaz­da unui eve­ni­ment cul­tu­ral de pic­tu­ră şi gra­fi­că, inti­tu­lat: “Tine­re pale­te ale Man­ga­li­ei”, orga­ni­zat de Aca­de­mia de desen a cunos­cu­tu­lui artist plas­tic, Karl Robert Perko.

La mani­fes­ta­rea cul­tu­ra­lă au par­ti­ci­pat poe­ta Emi­lia Dabu, repre­zen­tanţi ai muni­ci­pa­li­tă­ţii, con­si­li­eri locali, oameni de cul­tu­ră din oraş, alte ofi­ci­a­li­tă­ţi de la nivel local. Ver­ni­sa­jul expo­zi­ţio­nal a cuprins pes­te 100 de lucrări de pic­tu­ră şi gra­fi­că, rea­li­za­te de apro­xi­ma­tiv 20 de elevi participanţi.

Tine­rii arti­şti, elevi ai şco­li­lor din Man­ga­lia şi loca­li­tă­ţi­le înve­ci­na­te, îndru­ma­ţi de Karl Robert Per­ko au abor­dat cu suc­ces teh­nici de desen şi pic­tu­ră, care au fost apre­cia­te de per­soa­ne­le par­ti­ci­pan­te. Din­tre aces­tea amin­tim teh­nici de lucru pre­cum: căr­bu­ne, tuş sepia, pas­tel, ulei, cre­ion, acu­a­re­lă şi ana­to­mie artistică.

Pri­mă­ria Man­ga­lia a ofe­rit mici­lor talen­te loca­le, diplo­me de exce­lenţă şi diver­se cado­uri. Aca­de­mia de desen a luat fiinţă în anul 2008 ca o expre­sie a cul­tu­lui pen­tru fru­mos şi artă, mate­ria­li­zat în nume­roa­se expo­zi­ţii ale ele­vi­lor din Mangalia.

Toţi copi­ii mei sunt talen­ta­ţi, la fie­ca­re din­tre ei încerc să des­co­păr for­ma de carac­ter, pe care să o expri­me în artă. Tine­rii noş­tri ar tre­bui să explo­re­ze cul­tu­ra în Româ­nia, să dăm valoa­re ţării în care tră­im. Spe­răm că, în curând, vom avea în Man­ga­lia o Gale­rie de Artă, unde talen­te­le noas­tre loca­le îşi vor putea expu­ne lucră­ri­le”, a pre­ci­zat artis­tul plas­tic, Karl Robert Perko.

De ase­me­nea, în cadrul eve­ni­men­tu­lui s‑a dis­cu­tat des­pre par­ti­ci­pa­rea ele­vi­lor Aca­de­mi­ei de desen la o tabă­ră de cre­a­ţie din Euro­pa. Karl Robert Per­ko este absol­vent al Uni­ver­si­tă­ţii de Arte Fru­moa­se din Ger­ma­nia — secţia pic­tu­ră şi gra­fi­că şi a par­ti­ci­pat la nume­roa­se expo­zi­ţii din ţară şi străinătate.

MangaliaNews.ro, sam­ba­ta, 15 decem­brie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply