Cristian Radu, despre problema căldurii

0
91
Booking.com
Chiar dacă am fost sabotaţi, lucrurile intră în normal”.
Goldtherm a reziliat contractul cu Global Oyl. La Mangalia, furnizează combustibil, Comision Trade din Brăila.

Cristian Radu, despre problema căldurii: Chiar dacă am fost sabotaţi, lucrurile intră în normal

Pen­tru al doi­lea an con­se­cu­tiv, la Man­ga­lia se înre­gis­trea­ză pro­ble­me la fur­ni­za­rea căl­du­rii în apar­ta­men­te­le branşa­te la sis­te­mul cen­tra­li­zat de ter­mo­fi­ca­re. Din feri­ci­re şi spre deo­se­bi­re de anul tre­cut, în iar­na 2012 situ­a­ţia nu este atât de gra­vă.

Pro­ble­ma fur­ni­ză­rii căl­du­rii în Man­ga­lia urmea­ză să fie solu­ţio­na­tă în cel mai scurt timp, spe­ră direc­to­rul fir­mei de ter­mo­fi­ca­re Gol­d­therm, Dan Geor­ges­cu. Con­form aces­tu­ia, un cumul de fac­tori a con­dus la închi­de­rea mai mul­tor cen­tra­le în aces­te zile, fur­ni­za­rea agen­tu­lui ter­mic făcân­du-se cu porţia. Un fac­tor care a con­dus la defec­ta­rea cen­tra­le­lor îl repre­zin­tă com­bus­ti­bi­lul livrat de fir­ma Glo­bal Oyl.

Au adus com­bus­ti­bil bun la înce­put, apoi au adus câte­va maşini cu com­bus­ti­bil de proas­tă cali­ta­te, care a ava­ri­at sis­te­me­le din cen­tra­le. Pen­tru acest motiv, de trei zile s‑a decis rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui cu Glo­bal Oyl din Slo­bo­zia. Le vom cere şi dau­ne, a spus Dan Geor­ges­cu. În cur­sul zilei de azi (joi, 27 decem­brie 2012 — n.r.), va fi lan­sa­tă cere­rea de ofer­tă pen­tru com­bus­ti­bil. Vom accep­ta com­bus­ti­bil numai din rafi­nă­rii, a mai afir­mat Geor­ges­cu.

Con­ti­nu­a­rea, în Repli­ca de vineri, 28 dec.2012.

piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele