Agenţii economici pot activa clauza de forţă majoră!

0
227

Con­di­ţi­i­le mete­o­ro­lo­gi­ce au deter­mi­nat auto­ri­tă­ţi­le por­tu­a­re să dis­pu­nă res­tri­cţio­na­rea navi­ga­ţi­ei, fiind sus­pen­da­te mane­vre­le în toa­te por­tu­ri­le mari­ti­me româ­neşti, pre­cum şi ope­ra­ţiu­ni­le de încăr­ca­re şi des­căr­ca­re a vase­lor comer­ci­a­le, la cheu.

Tot­o­da­tă, s‑a dis­pus şi închi­de­rea căi­lor navi­ga­bi­le pe Cana­le­le Dună­re — Marea Nea­gră şi Poar­ta Albă — Midia Năvo­dari, fiind sus­pen­dat tem­po­rar şi tranzi­tul nave­lor comer­ci­a­le prin Bara Sulina.

Având în vede­re aceas­tă situ­a­ţie, repre­zen­tanţii Came­rei de Come­rţ, Indus­trie, Navi­ga­ţie şi Agri­cul­tu­ră Con­stanţa (CCINA) au anu­nţat că agenţii eco­no­mici, afla­ţi în impo­si­bi­li­ta­te for­tu­i­tă de a‑şi înde­plini obli­ga­ţi­i­le con­trac­tu­a­le, pot acti­va cla­u­za de forţă majoră.

Dat fiind fap­tul că aces­te con­di­ţii mete­o­ro­lo­gi­ce se înca­drea­ză în cate­go­ria eve­ni­men­te­lor gene­ra­toa­re de forţă majo­ră, infor­măm agenţii eco­no­mici, afla­ţi în impo­si­bi­li­ta­te for­tu­i­tă de a‑şi înde­plini obli­ga­ţi­i­le con­trac­tu­a­le, că pot acti­va cla­u­za de forţă majo­ră”, au anu­nţat repre­zen­tanţii CCINA.

Deo­se­bit de impor­tant este fap­tul că doar pre­zen­ta­rea unui aviz de forţă majo­ră are drept con­se­cinţă exo­ne­ra­rea de răs­pun­de­re con­trac­tu­a­lă a părţii care invo­că impo­si­bi­li­ta­tea for­tu­i­tă de exe­cu­ta­re a obli­ga­ţi­i­lor asumate.

Rea­min­tim, pe aceas­tă cale fap­tul că, potri­vit regle­men­tă­ri­lor lega­le, Came­ra de Come­rţ, Indus­trie, Navi­ga­ţie şi Agri­cul­tu­ră Con­stanţa are com­pe­tenţa exclu­si­vă de a avi­za cazu­ri­le de forţă majo­ră, pe raza judeţu­lui Con­stanţa”, au sub­li­ni­at repre­zen­tanţii CCINA. Aces­te avi­ze pot fi soli­ci­ta­te Dire­cţi­ei Juri­di­ce şi Arbi­traj, din cadrul Came­rei de Come­rţ Constanţa.

Cuget Liber, Joi, 20 Decem­brie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply