Specialiștii Muzeului Callatis implicați în noi proiecte (galerie foto)

0
352

La Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia s‑a des­fă­șu­rat dumi­ni­că, 18 noiem­brie 2012, o nouă lec­ție des­chi­să inti­tu­la­tă „Isto­ria anti­că a ora­șu­lui Man­ga­lia”. Au fost pre­zenți ele­vii cla­sei a III‑a A, de la Școa­la Nr. 2 Cotu Văii, înso­țiți de prof. Vale­ri­ca Cio­câr­lan.

Am avut plă­cu­ta sur­prin­de­re să con­sta­tăm că și în medi­ul rural s‑a aflat des­pre lec­ți­i­le des­chi­se pe care noi le orga­ni­zăm la sedi­ul muze­u­lui cal­la­tian și ne bucu­răm că ele­vii de la Cotu Văii au venit spe­cial pen­tru a lua par­te la lec­ți­i­le noas­tre de isto­rie. Muze­o­graf Lili­a­na Bădin le‑a vor­bit des­pre înte­me­ie­rea cetă­ții Cal­la­tis și des­pre evo­lu­ția aces­te­ia până la înce­pu­tul seco­lu­lui al VII‑a, când a fost dis­tru­să de popoa­re­le migra­toa­re.

După lec­ția des­chi­să, tine­rii au vizi­tat expo­zi­ția per­ma­nen­tă a muze­u­lui, unde au văzut arte­fac­te din peri­oa­de­le: grea­că, ele­nis­ti­că, roma­nă și roma­no-bizan­ti­nă. Vizi­ta a con­ti­nu­at la renu­mi­tul mor­mânt cu papi­rus, unde ele­vii au aflat poves­tea sin­gu­ru­lui papi­rus des­co­pe­rit în Româ­nia, datat în seco­lul al IV-lea a.Chr. La final, Lili­a­na Bădin le‑a pre­zen­tat și expo­zi­ția tem­po­ra­ră Tra­di­ți­i­le și obi­ce­iu­ri­le tăta­ri­lor din Dobro­gea, care va putea fi vizi­ta­tă până la jumă­ta­tea lunii decem­brie”, a men­țio­nat direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc.

O altă acti­vi­ta­te a fost orga­ni­za­tă cu spri­ji­nul res­pon­sa­bi­lu­lui ști­in­ți­fic al Muze­u­lui „Cal­la­tis”, dr. Mihai Ione­scu, direc­to­rul Șco­lii Nr. 3 Man­ga­lia. Cu oca­zia Zilei Națio­na­le Fără Tut­un, Aso­ci­a­ţia de părinţi „Pes­că­ruş”, a Şco­lii Gim­na­zi­a­le Nr. 3 Man­ga­lia, în cola­bo­ra­re cu: Con­si­li­ul ele­vi­lor, Comi­sia diri­ginţi­lor şi Cabi­ne­tul de psi­ho­lo­gie şco­la­ră, a orga­ni­zat dumi­ni­că, 18 noiem­brie 2012, înce­pând cu ora 10.30, un marş anti-fumat sub slo­ga­nul „Spu­ne NU fuma­tu­lui!”

Ele­vii, înso­țiți de pro­fe­sori și părinți, au ple­cat din cur­tea Şco­lii Nr. 3 și au mers pe urmă­to­rul tra­seu: Bule­var­dul 1 Decem­brie 1918, Str. Şte­fan cel Mare, Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Str. Por­tu­lui, după care s‑au întors în cur­tea şco­lii. Pe tra­seu, ele­vii au dis­tri­bu­it, celor pe care i‑au întâl­nit, flu­tu­ra­şi cu slo­ga­nuri anti-fumat.

Acest marş face par­te din cam­pa­nia anti-fumat „Tut­u­nul dău­nea­ză grav sănă­tă­ții!”, orga­ni­za­tă în Școa­lă Nr. 3, în peri­oa­da 15–30 noiem­brie 2012, când, la ore­le de diri­genţie şi la şedinţe­le cu părinţii, se va vor­bi des­pre con­se­cinţe­le gra­ve ale fuma­tu­lui atât asu­pra sănă­tă­ţii fumă­to­ri­lor, cât şi asu­pra celor din jurul lor. Ală­tu­ri de direc­to­rul Mihai Ione­scu, în pro­iect s‑au mai impli­cat direc­to­rul adjunct Miha­e­la Sasu și res­pon­sa­bi­lul cu ima­gi­nea șco­lii, prof. Maria Tudo­raș­cu.

MangaliaNews.ro, 19.11.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply