Mangalia: Oficiul Local de Turism, va fi constituit în colaborare cu agenţii economici

0
230

Conceput pentru a resuscita infrastructura din staţiuni, Oficiul Local de Turism, constituit în colaborare cu agenţii economici

Luni, 15 octom­brie, la ora 16:00, la Casa de Cul­tu­ră, va avea loc o dez­ba­te­re pe tema pre­gă­ti­rii sezo­nu­lui esti­val 2013. La întâl­ni­rea cu repre­zen­tanţii Pri­mă­ri­ei vor veni agenţi eco­no­mici ce deru­lea­ză acti­vi­tă­ţi sezo­ni­e­re în dome­ni­ul turis­mu­lui de la care se aşteap­tă pro­pu­neri con­struc­ti­ve. Cu ace­la­şi pri­lej, între­prin­ză­to­ri­lor li se va pre­zen­ta pro­iec­tul pri­vind înfi­inţa­rea Ofi­ci­u­lui Local de Turism al Muni­ci­pi­u­lui Mangalia.

Potri­vit memo­ri­u­lui redac­tat de către repre­zen­tanţii Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, sco­pul creă­rii unui orga­nism spe­cia­li­zat, care să coor­do­ne­ze acti­vi­ta­tea din turism, este să armo­ni­ze­ze inte­re­se­le muni­ci­pa­li­tă­ţii cu ale agenţi­lor eco­no­mici şi să pună în valoa­re forţa de mun­că dis­po­ni­bi­lă la nive­lul ora­şu­lui, în felul aces­ta tur­si­mul din sudul lito­ra­lu­lui având şanse să rede­vi­nă atrac­tiv atât pen­tru vizi­ta­tori, cât şi pen­tru potenţi­a­lii inves­ti­tori. Tot în memo­riu sunt pre­ci­zate cau­ze­le care au con­tri­bu­it la ini­ţi­a­ti­va pune­rii pe roa­te a aces­tui Ofi­ciu Local de Turism.

De menţio­nat fap­tul că până în pre­zent acti­vi­ta­tea de turism din sta­ţiu­ni­le com­po­nen­te ale muni­ci­pi­u­lui nu a repre­zen­tat o pri­o­ri­ta­te a admi­nis­tra­ţi­ei loca­le, aşa că aceas­tă acti­vi­ta­te s‑a dezvol­tat hao­tic, fără o viziu­ne de ansam­blu, agenţii eco­no­mici fun­cţionând fie­ca­re după inte­re­se­le sale ime­di­a­te. Rela­ţi­i­le din­tre admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă şi agenţii eco­no­mici din turism au evo­lu­at de o manie­ră total nepro­duc­ti­vă, chiar osti­lă toc­mai dato­ri­tă lip­sei unei coe­ziuni de interese”.

Este inte­re­sant fap­tul că repre­zen­tanţii actu­a­lei admi­nis­tra­ţii admit şi nu ascund sub preş con­flic­te­le din ulti­mii patru ani din­tre fos­tul pri­mar şi agenţii eco­no­mici care, aproa­pe, au fost fali­men­ta­ţi din cau­za amen­zi­lor ustu­ră­toa­re şi nejus­ti­fi­ca­te cu care au fost „cado­ri­si­ţi”.

Să nu uităm nici sute­le de pro­ce­se la care au ape­lat agenţii eco­no­mici san­cţio­na­ţi pen­tru a li se face drep­ta­te, ono­ra­ri­i­le avo­ca­ţi­lor punând şi mai mul­tă pre­siu­ne pe con­tu­ri­le lor şi aşa „dilu­a­te” de cuan­tu­mul uri­aş al amen­zi­lor pri­mi­te. În plus, auto­ri­za­ţi­i­le, cer­ti­fi­ca­te­le de urba­nism şi toa­te cele­lal­te cereri ale per­soa­ne­lor juri­di­ce erau eli­be­ra­te cu foar­te mare întâr­zi­e­re, iar acce­sul în Pri­mă­rie era blo­cat, deşi, ini­ţi­al, uşa cocoţa­tă pe aco­pe­ri­şul insti­tu­ţi­ei anu­nţa undă ver­de,  lap­te şi miere… 

Actu­a­la admi­nis­tra­ţie vrea să‑i con­vingă pe cetă­ţeni că toa­te aces­te aspec­te nega­ti­ve repre­zin­tă o isto­rie pră­fu­i­tă şi că lucru­ri­le vor intra în nor­ma­li­ta­te. Deo­a­re­ce Man­ga­lia este un oraş turis­tic, acest dome­niu de acti­vi­ta­te se doreş­te pri­o­ri­tar, de aici şi ide­ea pune­rii în fun­cţiu­ne a oficiului.

Prin­tre obiec­ti­ve­le aces­tei struc­turi se află:

- Rea­li­za­rea şi ambien­ta­rea ale­i­lor de pro­men­a­dă şi a spa­ţi­i­lor verzi de tip par­curi în sta­ţiuni, pro­iec­te­le apro­ba­te urmând a fi ame­na­ja­te pe tere­nu­ri­le libe­re indi­fe­rent de pro­pri­e­ta­tea acestora;

- Moder­ni­za­rea fale­ze­lor, zone­lor de pro­men­a­dă pe malul mării, pune­rea în valoa­rea turis­ti­că a digu­ri­lor din sta­ţiu­ni­le turistice;

- Dezvol­ta­rea acti­vi­tă­ţi­lor de agre­ment în sta­ţiuni cu des­ti­na­ţii spe­ci­fi­ce pen­tru adulţi şi copii,  rea­li­za­rea de pro­iec­te dife­renţi­a­te atât în inte­ri­o­rul sta­ţiu­ni­lor, cât şi zone­le din ime­di­a­ta apro­pi­e­re a sta­ţiu­ni­lor (Her­ghe­lia Man­ga­lia, Pădu­rea Como­ro­va, lacu­ri­le din Saturn, Jupi­ter, Nept­un etc.), deru­la­rea de pro­iec­te pen­tru dezvol­ta­rea agre­men­tu­lui pe mare, în zone iden­ti­fi­ca­te şi spe­cial destinate;

- Ini­ţi­e­rea şi ges­tio­na­rea unor pro­gra­me şi pro­iec­te de dezvol­ta­re în infras­truc­tu­ra turis­ti­că prin diver­se sur­se de finanţare.

Edi­tia de Sud, 11.10.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply