Tabăra de arheologie „Callatiana”, la final. Noi descoperiri arheologice la Mangalia

0
338

COMUNICAT DE PRESĂ

În peri­oa­da 3 – 9 sep­tem­brie 2012 s‑a des­fă­șu­rat, la Man­ga­lia, pri­ma edi­ție a Tabe­rei de arhe­o­lo­gie CALLATIANA. Tabă­ra a fost orga­ni­za­tă de Muze­ul de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis Man­ga­lia şi Facul­ta­tea de isto­rie a Uni­ver­si­tă­ții din Bucu­rești, cu susţi­ne­rea pri­ma­ru­lui Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu și a Sta­tu­lui Major al For­țe­lor Nava­le. Stu­denţii au fost coor­do­na­ţi de dr. Mihai Ione­scu, res­pon­sa­bi­lul şti­inţi­fic al Șan­ti­e­ru­lui arhe­o­lo­gic Cal­la­tis, dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis Man­ga­lia și conf. univ. dr. Cris­ti­an Ola­riu, pro­fe­sor la Facul­ta­tea de isto­rie a Uni­ver­si­tă­ţii din București.

Mă bucur foar­te mult pen­tru că am reu­şit să orga­ni­zăm cu suc­ces pri­ma edi­ţie a Tabe­rei de arhe­o­lo­gie CALLATIANA şi ţin să sub­li­ni­ez că acest lucru a fost posi­bil dato­ri­tă impli­că­rii a trei per­soa­ne: pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, coman­dan­tul Gar­ni­zoa­nei Man­ga­lia, coman­dor Vasi­le Chi­ri­lă şi con­si­li­e­rul Ovi­diu Miha­la­che. Am făcut aceas­tă pre­ci­zare, deo­a­re­ce muze­ul nos­tru nu avea fon­du­ri­le finan­ci­a­re nece­sa­re pen­tru pla­ta hra­nei şi caza­rea stu­denţi­lor Facul­tă­ţii de isto­rie din București. 

În secţiu­nea arhe­o­lo­gi­că rea­li­za­tă, la apro­xi­ma­tiv un kilo­me­tru şi jumă­ta­te de ora­şul Man­ga­lia, au apă­rut nume­roa­se frag­men­te cera­mi­ce şi con­stru­cţii din pia­tră, pe care le-am datat în peri­oa­da ele­nis­ti­că. La supra­fa­ţă au apă­rut şi câte­va frag­men­te cera­mi­ce din peri­oa­da roma­nă. Împre­u­nă cu dr. Mihai Ione­scu şi dr. Cris­ti­an Ola­riu am con­clu­zio­nat că situl arhe­o­lo­gic cer­ce­tat poa­te fi o fer­mă ele­nis­ti­că sau un tumul apla­ti­zat din ace­ea­şi peri­oa­dă isto­ri­că. Cer­ce­tă­ri­le vii­toa­re ne vor lămuri însă pe deplin asu­pra fun­cţio­na­li­tă­ții aces­tor ame­na­jări antice. 

Con­stru­cţi­i­le din pia­tră de cal­car au fost dese­na­te, foto­gra­fi­a­te şi tre­cu­te în pla­nul săpă­tu­rii, s‑au dese­nat pro­fi­le­le secţiu­nii, iar frag­men­te­le cera­mi­ce au fost trans­por­ta­te la muzeu, unde urmea­ză a fi: spă­la­te, sor­ta­te, mar­ca­te, dese­na­te şi foto­gra­fi­a­te. Dacă vom con­sta­ta că frag­men­te­le sunt sufi­cien­te pen­tru a întregi vase­le, vom res­ta­u­ra şi con­ser­va aces­te vase, pe care le vom expu­ne apoi în vitri­ne­le muzeului. 

La fina­lul tabe­rei de arhe­o­lo­gie, con­stru­cţia din pia­tră din cen­trul secţiu­nii a fost aco­pe­ri­tă cu pământ, pen­tru a nu atra­ge inte­re­sul celor care vor tre­ce pe aco­lo. Rezul­ta­te­le cer­ce­tă­ri­lor le vom pre­zen­ta luna vii­toa­re la sesiu­nea şti­inţi­fi­că PONTICA, unde am fost invi­ta­ţi de către cole­gii noş­tri de la Muze­ul de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie Con­stanţa, iar anul vii­tor le vom publi­ca în Cro­ni­ca Cer­ce­tă­ri­lor Arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia”, a decla­rat cer­ce­tă­tor ști­inţi­fic dr. Sorin Mar­cel COLESNIUC.

MangaliaNews.ro, Dumi­ni­că, 09.09.2012.

Gale­ria foto a tabe­rei de arhe­o­lo­gie “Cal­la­tia­na”:

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply