Firma lui Maganu, singura care operează legal curse de transport persoane în Mangalia!

0
281
Vă vine să credeţi?

În muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, trans­por­tul în comun nu res­pec­tă nici o regu­lă, fie­ca­re cir­cu­lă după cum îl taie capul, fără licenţă de tra­seu, exis­tând un fel de înţe­le­ge­re taci­tă cu admi­nis­tra­ţia loca­lă, pe prin­ci­pi­ul să nu mear­gă lumea pe jos, iar şofe­rii să poa­tă mân­ca şi ei o pâi­ne, fie şi la negru.

Două fir­me au fost decla­ra­te câş­ti­gă­toa­re la lici­ta­ţia din luna decem­brie de anul tre­cut, pen­tru tra­se­e­le din Man­ga­lia, însă con­trac­te­le au întâr­zi­at să fie sem­na­te cu pri­mă­ria. Pro­ble­ma a fost la Cla­u­diu Tusac,(fostul primar‑n.r.), iar acum urmea­ză, din câte înţe­le­gem, să fie nor­ma­li­za­tă situ­a­ţia. Dar, chiar şi aşa, cele­lal­te fir­me care nu şi-au adju­de­cat con­ce­sio­na­rea tra­se­e­lor con­ti­nuă să efec­tu­e­ze cur­se. Ele vor fi tole­ra­te de admi­nis­tra­ţia loca­lă, din câte înţe­le­gem, până în sep­tem­brie, cât este vară şi pot pro­du­ce niş­te bani, a decla­rat, pen­tru Repli­ca, patro­nul unei fir­me de trans­port din sudul lito­ra­lu­lui.

Încă din mai 2010, coti­dia­nul Repli­ca de Con­stanţa rela­ta că, din tota­lul de 50 de micro­bu­ze care cir­cu­lă în sudul lito­ra­lu­lui (în Man­ga­lia şi sta­ţiu­ni­le afe­ren­te), 16 cir­cu­lă la negru. Con­si­li­ul Local Muni­ci­pal a încer­cat să pună punct hao­su­lui, pe ordi­nea de zi a şedinţei din luna mai 2010 fiind înscris şi un pro­iect de atri­bu­i­re a tra­se­e­lor. Spre nemulţu­mi­rea trans­por­ta­to­ri­lor pre­zenţi la întru­ni­rea con­si­li­e­ri­lor locali, pro­iec­tul a picat, pri­ma­rul de la acea dată, Cla­u­diu Tusac, anu­nţând că, de la 1 iunie, nici un micro­buz nu va efec­tua legal cur­se de trans­port per­soa­ne. Inte­re­sant este că, fix în ace­ea­şi zi în care avea loc şedinţa, pe stră­zi­le din Man­ga­lia poli­ţi­ş­tii ieşi­se­ră într‑o acţiu­ne de veri­fi­ca­re a micro­bu­ze­lor afla­te pe tra­seu.

Cu acea oca­zie, oame­nii legii întoc­meau şi un dosar penal, pen­tru un micro­buz depis­tat efec­tu­ând cur­se ile­ga­le, micro­buz apa­rţinând SC Călă­ra­şi Com SRL, fir­mă admi­nis­tra­tă de Ghe­or­ghe Petra­che. Nu era sin­gu­rul prins la negru pe stră­zi­le Man­ga­li­ei, lis­ta com­ple­tă fiind urmă­toa­rea: SC Teo­cris 2000 SRL, admi­nis­tra­tă de Mari­an Mazi­les­cu (2 micro­bu­ze), SC Mol­do­va Com­prest SRL, admi­nis­tra­tă de Petre Mora­riu (1 micro­buz), PFA Nico­lae Mun­tea­nu (1 micro­buz), SC Mary Tra­ding SRL, admi­nis­tra­tă de Dan Vlă­des­cu (3 micro­bu­ze), SC Kla­us Inter­na­ţio­nal SRL, admi­nis­tra­tă de Vasi­li­că Avram (1 micro­buz), SC All Angel Beau­ty SRL, admi­nis­tra­tă de Ghe­or­ghe Oltea­nu (2 micro­bu­ze), SC Tali­vro­ut­te SRL, admi­nis­tra­tă de Nico­lae Bălu­ţă (1 micro­buz), SC Mil­le­ni­um SRL, admi­nis­tra­tă de Mari­an Nego­iţă (1 micro­buz) şi SC Oneci Trans SRL, admi­nis­tra­tă de Ion One­sci (1 micro­buz).

Toa­te aces­te 10 fir­me nu coti­zau, la data res­pec­ti­vă, nici un leu la buge­tul Man­ga­li­ei, deşi ope­rau cur­se pe teri­to­ri­ul muni­ci­pi­u­lui menţio­nat. Din 2010 şi până în pre­zent, situ­a­ţia nu s‑a schim­bat. Este şi moti­vul pen­tru care actu­a­lul pri­mar al Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, a ţinut să declare că: Nu sunt mulţu­mit de felul cum se desfă­şoa­ră trans­por­tul în comun în Man­ga­lia. Este un ser­vi­ciu care, de 15 ani, nu fun­cţio­nea­ză. Este încă o pată pe obra­zul ora­şu­lui, unde şi aşa avem o gră­ma­dă de pro­ble­me de rezol­vat şi, şti­ţi că pri­o­ri­ta­ră este rezol­va­rea pro­ble­mei căl­du­rii şi a apei cal­de. Dar vom rezol­va şi pro­ble­ma trans­por­tu­lui”.

Deşi câş­ti­gă­tor la lici­ta­ţie, Ocea­nu n‑a sem­nat încă un con­tract cu admi­nis­tra­ţia loca­lă

În ciu­da hao­su­lui des­cris mai-sus, fun­cţio­na­rea ser­vi­ci­u­lui de trans­port public local de per­soa­ne, prin cur­se regu­la­te, este regle­men­tat prin HCL 182/23.12.2010. Iar mai nou, legal, o sin­gu­ră fir­mă ope­rea­ză cur­se regu­la­te pe tra­se­ul Man­ga­lia-Olimp. Este vor­ba des­pre soci­e­ta­tea con­tro­la­tă de vice­pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Bogdan Maga­nu. El a câş­ti­gat lici­ta­ţia orga­ni­za­tă pen­tru tra­se­ul ante­ri­or amin­tit în luna decem­brie anul tre­cut, iar pe data de 7.06.2012 SC Sea­si­de Tour SRL para­fa şi con­trac­tul cu pri­mă­ria.

În iunie a fost înche­iat con­trac­tul cu fir­ma Sea­si­de Tour, pen­tru tra­se­ul Man­ga­lia-Olimp şi va mai exis­ta un con­tract, pen­tru tra­se­ul Man­ga­lia-local, cum îl denu­mim noi. Este vor­ba de încă o fir­mă care a câş­ti­gat la lici­ta­ţie”, afir­mă Cris­ti­an Radu.

Iată însă ce spun, pe acest subiect şi anu­mi­ţi con­si­li­eri locali: Nu au fost fina­li­za­te toa­te docu­men­te­le între pri­mă­rie şi cei care deser­vesc ser­vi­ci­ul public de trans­port în comun, încer­căm să găsim solu­ţii de dura­tă, a fost con­sti­tu­i­tă şi o comi­sie care să se ocu­pe de acest aspect. Pro­ble­ma datea­ză din man­da­tul ante­ri­or, când a fost ţinu­tă o lici­ta­ţie, dar a fost ata­ca­tă. Ulti­ma lici­ta­ţie, de acum câte­va luni, nu a mai fost ata­ca­tă, dar nu toa­tă pro­ce­du­ra a fost înde­pli­ni­tă, susţin con­si­li­eri locali man­ga­li­oţi.

Care este însă a doua fir­mă câş­ti­gă­toa­re la lici­ta­ţie, dar care nu a fost invi­ta­tă la pri­mă­rie să sem­ne­ze con­trac­tul de atri­bu­i­re a tra­se­u­lui? SC Thun­der Tru­ck SRL, unul din­tre acţio­na­rii soci­e­tă­ţii fiind Petri­că Ocea­nu, un vehe­ment con­tes­ta­tar, acum un an, al lui Bogdan Maga­nu. Nu am reu­şit încă să intru în pose­sia con­trac­tu­lui de dele­ga­re de ges­tiu­ne pen­tru tra­se­ul adju­de­cat la lici­ta­ţie. Ni s‑a pro­mis că în pri­ma şedinţă de Con­si­liu Local va fi regle­men­ta­tă situ­a­ţia, dar nu s‑a întâm­plat acest lucru. Aştep­tăm urmă­toa­rea şedinţă, a decla­rat, pen­tru Repli­ca, Petri­că Ocea­nu, aso­ci­at la SC Thun­der Tru­ck SRL.

Demon­stra­ţia că Maga­nu con­tro­lea­ză Sea­si­de Tour

Aşa­dar, oda­tă des­cri­să situ­a­ţia trans­por­tu­lui în comun la Man­ga­lia, în sen­sul că doar fir­ma Sea­si­de Tour ope­rea­ză legal, iar res­tul la negru, rea­du­cem în atenţie şi cum a por­nit pe acest drum al afa­ce­ri­lor cu micro­bu­ze­le vice­pri­ma­rul Bogdan Maga­nu. În 2011, rela­ta Repli­ca de Con­stanţa, SC Sea­si­de Tours SRL pri­mea de la Pri­mă­ria Man­ga­lia, cu dedi­ca­ţie, con­trac­te în valoa­re tota­lă de aproa­pe 4 mili­ar­de de lei vechi pen­tru trans­por­tul ele­vi­lor de la 5 şcoli şi un liceu. Mai mult, ace­ea­şi fir­mă pri­mea şi con­trac­tul pen­tru trans­por­tul gra­tu­it al pen­sio­na­ri­lor din Man­ga­lia, ser­vi­ciu finanţat, de ase­me­nea, din banii pri­mă­ri­ei. Atât con­trac­te­le pen­tru trans­por­tul ele­vi­lor, cât şi cel refe­ri­tor la pen­sio­nari, au fost sem­na­te în ace­ea­şi zi, pe 08.09.2011, unul fiind vala­bil până pe 12.06.2012, iar al doi­lea expi­ră în câte­va zile — pe 12.09.2012.

Mai depar­te, coti­dia­nul Repli­ca făcea, în 2011, şi o demon­stra­ţie a fap­tu­lui că fir­ma Sea­si­de Tour este con­tro­la­tă de Bogdan Maga­nu! Apa­rent, SC Sea­si­de Tours SRL este deţi­nu­tă de Ionel Vâr­gă, de 30 de ani, din Bucu­reşti şi Vasi­le Ioan Tar­ce, de 39 de ani, din Man­ga­lia. Tre­cem pes­te fap­tul că Vâr­gă este finul lui Bogdan Maga­nu şi ajun­gem la lucruri mai seri­oa­se. Ast­fel, în cer­ti­fi­ca­tul de ates­ta­re fis­ca­lă numă­rul 34174, eli­be­rat de Pri­mă­ria Man­ga­lia pe 05.09.2011, repre­zen­tan­tul legal al SC Sea­si­de Tours SRL este Ion Maga­nu, nimeni altul decât tatăl con­si­li­e­ru­lui PSD Bogdan Maga­nu.

Aşa cum pre­ci­za încă din 2011, Repli­ca deţi­ne şi două fac­turi, 900083 şi 900084, din 01.09.2011, prin care SC Sea­si­de Tours SRL a cum­pă­rat două micro­bu­ze de la SC Thun­der Tru­ck SRL, din Man­ga­lia, per­soa­na care sem­nea­ză docu­men­te­le fis­ca­le din par­tea Sea­si­de Tours fiind, evi­dent, ace­la­şi Ion Maga­nu. Mai adă­u­găm că par­cul auto al fir­mei lui Maga­nu cuprin­de 20 de micro­bu­ze. 11 din cele 20 au fost lua­te de la SC Alum Mag SRL, fir­ma fali­men­ta­ră a fami­li­ei Maga­nu, 5 de la SC Facre­din Trans SRL (a pese­dis­tu­lui Isma­il Facre­din, fost patron al Sea­si­de Tours SRL, până în 2008) şi 4 de la SC Rom­vi­vat SRL, fir­ma lui Vasi­le Ioan Tar­ce, actu­a­lul aso­ci­at al Sea­si­de Tours.

Vom reve­ni.

Ale­xan­dra ANTON, Repli­ca, Joi, 9 aug.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply