Primul protocol semnat de Cristian Radu pentru siguranţa locuitorilor din Mangalia

0
164

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, a înche­iat pri­mul pro­to­col cu insti­tu­ţi­i­le care se ocu­pă cu asi­gu­ra­rea lini­ş­tii şi ordi­nii publi­ce la nive­lul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia. Sco­pul sem­nă­rii docu­men­tu­lui este ace­la de a cre­ş­te sigu­ranţa, atât pen­tru locu­i­to­rii din sudul lito­ra­lu­lui, cât şi pen­tru turi­ş­tii afla­ţi la Man­ga­lia în aceas­tă perioadă.

Ast­fel, Poli­ţia loca­lă Man­ga­lia, Poli­ţia muni­ci­pa­lă şi Deta­şa­men­tul de Jan­darmi Nept­un au înche­iat, ieri, un pro­to­col de coo­pe­ra­re pri­vind menţi­ne­rea ordi­nii şi sigu­ranţei publi­ce pe raza muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia. Docu­men­tul a fost sem­nat de pri­ma­rul Cris­ti­an Radu, şeful Poli­ţi­ei, comi­sar-şef Nico­lae Pes­ca­ru, şi coman­da­tul Deta­şa­men­tu­lui de Jan­darmi, Călin Nico­lae Marian.

În baza aces­tui pro­to­col, pe stră­zi­le Man­ga­li­ei vor patru­la, de acum îna­in­te, echi­pa­je mix­te for­ma­te din lucră­to­rii celor trei insti­tu­ţii. Con­form docu­men­tu­lui menţio­nat, în oraş şi sta­ţiuni, au fost deli­mi­ta­te zone de res­pon­sa­bi­li­ta­te pen­tru redu­ce­rea feno­me­nu­lui infra­cţio­nal. La nive­lul între­gu­lui muni­ci­piu, va cre­ş­te numă­rul de patru­le cu sco­pul unei mai bune moni­to­ri­zări, în cadrul unui sis­tem inte­grat de menţi­ne­re a ordi­nii şi sigu­ranţei publice.

În con­tex­tul aces­tei cola­bo­rări, a fost deja dema­ra­tă o razie orga­ni­za­tă în zona M.I. Dobro­gea­nu (Barăci), pen­tru iden­ti­fi­ca­rea per­soa­ne­lor care locu­iesc fără for­me lega­le şi a celor veni­ţi din alte judeţe pe dura­ta sezo­nu­lui esti­val, fiind pre­dis­pu­şi la comi­te­rea de infracţiuni.

Potri­vit şefu­lui Poli­ţi­ei loca­le, Miha­e­la Andrei, s‑a acţio­nat în 12 loca­ţii cu un număr total de 35 de lucră­tori din cele trei insti­tu­ţii menţio­na­te mai sus. Au fost legi­ti­ma­te pes­te 150 de per­soa­ne, din­tre care 28 nu aveau for­me lega­le de domi­ci­liu, 11 din­tre aces­tea fiind con­du­se la Poli­ţie pen­tru iden­ti­fi­ca­re. Pe par­cur­sul acţiu­nii a fost con­sta­ta­tă o infra­cţiu­ne, o per­soa­nă fiind depis­ta­tă con­du­când fără per­mis şi sub influ­enţa bău­tu­ri­lor alcoolice.

Ale­xan­dra BĂLAN, Cuget Liber, Vineri, 13 Iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply