Consilierii personali şi city managerii, între necesitate, moft şi modă

0
259

În ulti­mii ani, în admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă au apă­rut două per­so­na­je noi: con­si­li­e­rul per­so­nal şi city mana­ge­rul. Nu puţini sunt şefii de auto­ri­ta­te loca­lă care ape­lea­ză la con­si­li­e­rii per­so­nali, con­si­de­ra­ţi o veri­ta­bi­lă inter­fa­ţă a pri­ma­ru­lui în rela­ţia cu publi­cul şi cu insti­tu­ţi­i­le mass-media. Har­nici, buni la toa­te, dis­ci­pli­na­ţi, aşa îşi des­criu şefii auto­ri­tă­ţi­lor loca­le con­si­li­e­rii personali.

Cel de-al doi­lea per­so­naj este city mana­ge­rul, regă­sit în legi­sla­ţie cu nume­le de admi­nis­tra­tor public şi care înce­pe să fie indis­pen­sa­bil pri­ma­ri­lor. Deşi un număr impor­tant de gos­po­dari-şefi ape­lea­ză la aju­to­rul con­si­li­e­ri­lor şi al city mana­ge­ri­lor, sunt şi pri­mari care nu văd încă uti­li­ta­tea aces­tor per­so­na­je în pri­mă­rie şi care con­si­de­ră că atât timp cât au ală­tu­ri de ei un vice­pri­mar şi o echi­pă de con­si­li­eri locali pre­zenţa con­si­li­e­ri­lor per­so­nali şi a city mana­ge­ri­lor nu se justifică.

Con­si­li­e­rul per­so­nal face ce spu­ne primarul 

Legi­sla­ţia în vigoa­re este bine­vo­itoa­re şi per­mi­te pri­ma­ri­lor în limi­ta numă­ru­lui maxim de pos­turi apro­ba­te şi în fun­cţie de tipul uni­tă­ţii admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le să ape­le­ze la maxim cinci con­si­li­eri per­so­nali. Ast­fel, pri­ma­rii comu­ne­lor pot anga­ja, în limi­ta numă­ru­lui maxim de pos­turi apro­ba­te, un con­si­li­er per­so­nal. Pri­ma­rii ora­şe­lor, muni­ci­pi­i­lor şi ai muni­ci­pi­i­lor reşe­dinţă de judeţ pot înfi­inţa maxi­mum trei con­si­li­eri per­so­nali la ora­şe şi muni­ci­pii şi maxi­mum cinci per­soa­ne la muni­ci­pii reşe­dinţă de judeţ. Con­si­li­e­rii per­so­nali sunt numi­ţi şi eli­be­ra­ţi din fun­cţie de către pri­mar şi îşi desfă­şoa­ră acti­vi­ta­tea în baza unui con­tract indi­vi­du­al de mun­că pe dura­tă deter­mi­na­tă, înche­iat în con­di­ţi­i­le legii, pe dura­ta man­da­tu­lui pri­ma­ru­lui. Atri­bu­ţi­i­le con­si­li­e­ri­lor per­so­nali se sta­bi­lesc prin dis­po­zi­ţie a primarului.

Ce atri­bu­ţii are city managerul?

Fun­cţia de city mana­ger pro­vi­ne din legi­sla­ţia anglo-saxo­nă şi este regle­men­ta­tă în legi­sla­ţia autoh­to­nă sub denu­mi­rea de admi­nis­tra­tor public. Potri­vit Legii Admi­nis­tra­ţi­ei Publi­ce Local numă­rul 215/2001, la nive­lul comu­ne­lor şi ora­şe­lor, pri­ma­rul poa­te pro­pu­ne con­si­li­u­lui local înfi­inţa­rea fun­cţi­ei de admi­nis­tra­tor public. Numi­rea şi eli­be­ra­rea din fun­cţie a admi­nis­tra­to­ru­lui public se face de pri­mar, pe baza unor cri­te­rii, pro­ce­duri şi atri­bu­ţii spe­ci­fi­ce, apro­ba­te de con­si­li­ul local. Numi­rea în fun­cţie se rea­li­zea­ză pe bază de con­curs. Admi­nis­tra­to­rul public poa­te înde­plini, în baza unui con­tract de mana­ge­ment înche­iat în acest sens cu pri­ma­rul, atri­bu­ţii de coor­do­na­re a apa­ra­tu­lui de spe­cia­li­ta­te sau a ser­vi­ci­i­lor publi­ce de inte­res local. De ase­me­nea, pri­ma­rul poa­te dele­ga către admi­nis­tra­to­rul public, în con­di­ţi­i­le legii, cali­ta­tea de ordo­na­tor prin­ci­pal de credite.

Con­si­li­er pe pro­ble­me de per­so­nal la Cernavodă! 

rima­rul ora­şu­lui Cer­na­vo­dă, Ghe­or­ghe Hân­să, a decis anga­ja­rea unui con­si­li­er per­so­nal pe pro­ble­me de resur­se uma­ne, şeful auto­ri­tă­ţii loca­le susţinând că era nece­sa­ră recru­ta­rea aces­tu­ia. Edi­lul a menţio­nat că sunt depar­ta­men­te din Pri­mă­rie des­co­pe­ri­te pen­tru care va ape­la în peri­oa­da urmă­toa­re la anga­ja­rea de per­so­nal. În ace­la­şi timp, şeful auto­ri­tă­ţii loca­le a afir­mat că exis­tă şi com­par­ti­men­te unde a con­sta­tat că are sur­plus de per­so­nal. Toc­mai de ace­ea în urmă­toa­rea şedinţă de Con­si­liu Local va pro­pu­ne spre apro­ba­re o nouă orga­ni­gra­mă, în une­le depar­ta­men­te urmând a se face redu­ce­re de per­so­nal, iar în alte­le se va umbla la supli­men­ta­rea numă­ru­lui de salariaţi.

Nu sunt bani pen­tru anga­ja­rea unui city manager” 

Anga­ja­rea unui city mana­ger este nece­sa­ră a mai pre­ci­zat pri­ma­rul Ghe­or­ghe Hân­să, însă nu este momen­tul să fie lua­tă o ast­fel de deci­zie, a expli­cat pri­ma­rul. Mai pre­cis, Pri­mă­ria Cer­na­vo­dă nu-şi per­mi­te un city mana­ger din cau­za pro­ble­me­lor finan­ci­a­re. „Mai întâi să facem res­truc­tu­ra­rea de per­so­nal pe care o avem în plan. În ace­la­şi timp, dato­ri­i­le pe care le-am găsit la pla­tă fac prea grea sar­ci­na finan­ci­a­ră. Cuan­tu­mul dato­ri­i­lor lăsa­te de fos­ta admi­nis­tra­ţie este nea­ş­tep­tat de mare. Vor­bim de pes­te 2.200.000 lei”, a menţio­nat Ghe­or­ghe Hân­să. Pri­ma­rul a măr­tu­ri­sit că va soli­ci­ta o reeşa­lo­na­re a dato­ri­i­lor, în ace­lea­şi timp o par­te din sume­le dato­ra­te de Pri­mă­rie vor fi impu­ta­te fos­tu­lui pri­mar Mari­a­na Mir­cea întru­cât exis­tă con­trac­te fără aco­pe­ri­re, amenzi neo­no­ra­te pre­cum şi con­trac­te inutile.

Miha­il Kogăl­ni­cea­nu are con­si­li­er, nu vrea city manager 

Pri­mă­ri­ţa de la Miha­il Kogăl­ni­cea­nu, Danie­la Ancu­ţa Belu, a menţio­nat că ia în cal­cul anga­ja­rea unui con­si­li­er per­so­nal. De city mana­ger, şefa auto­ri­tă­ţii loca­le nu vrea să audă. „Sin­cer, nu m‑am gân­dit până la aceas­tă dată să anga­jez un con­si­li­er per­so­nal. O să iau însă în cal­cul aceas­tă oport­u­ni­ta­te. Să nu se înţe­lea­gă greşit, când vor­besc de con­si­li­er per­so­nal nu fac refe­ri­re la city mana­ger. Nu am nevo­ie de îndru­mă­ri­le unui city mana­ger, ci doar de cine­va gen secre­tar gene­ral care să mă anu­nţe care este ordi­nea de zi şi să ţină evi­denţa întâl­ni­ri­lor şi pro­gra­mă­ri­lor”, a expli­cat Ancu­ţa Belu.

Con­si­li­er şi city mana­ger — buni la toa­te, la Tuzla 

Pri­ma­rul din Tuz­la, Con­stan­tin Micu a ape­lat din man­da­tul tre­cut (2008 — 2012) la con­si­li­er per­so­nal şi city mana­ger. Pe ambii îi menţi­ne în fun­cţii şi‑n legi­sla­tu­ra actu­a­lă (2012 — 2016) măr­tu­ri­sind că sunt buni la toa­te şi supli­nesc atât cât pot lip­sa acu­tă de per­so­nal din Pri­mă­rie. Con­si­li­er per­so­nal este Ghe­or­ghe Samo­ilă, iar city mana­ger — Vin­ti­lă Sără­ci­lă. Şeful auto­ri­tă­ţii loca­le a măr­tu­ri­sit că are nevo­ie de per­so­nal la depar­ta­men­te­le con­ta­bi­li­ta­te, achi­zi­ţii publi­ce, PSI. În acest sens, Con­stan­tin Micu a soli­ci­tat zile­le tre­cu­te ANAF apro­ba­rea modi­fi­că­rii orga­ni­gra­mei, lucru pe care l‑a făcut şi în urmă cu doi ani, dar fără suc­ces, cere­rea fiindu‑i respinsă.

Năvo­dari are trei con­si­li­eri per­so­nali pen­tru rela­ţia cu media 

Nico­lae Matei, pri­ma­rul din Năvo­dari, a afir­mat că mer­ge în noul man­dat bazân­du-se pe ace­ea­şi echi­pă care s‑a dove­dit a fi com­pe­ten­tă şi care a dat rezul­ta­te în admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă. Şeful auto­ri­tă­ţii loca­le a măr­tu­ri­sit că are trei con­si­li­eri per­so­nali care sunt inter­fa­ţa pri­ma­ru­lui în rela­ţia cu media şi cu publi­cul. „La anga­ja­rea unui city mana­ger nu m‑am gân­dit. Cred că eu sunt cel mai bun city mana­ger şi, repet, dacă lucru­ri­le merg într‑o dire­cţie bună şi ai o echi­pă pe care te poţi baza nu are sens să inter­vii cu schim­bări”, a decla­rat Nico­lae Matei. Oana Cri­vea­nu, Anca Dăni­lă şi Andre­ea Ion sunt cei trei con­si­li­eri per­so­nali ai pri­ma­ru­lui de la Năvo­dari. De ce a ales pri­ma­rul trei doam­ne pen­tru fun­cţia de con­si­li­eri per­so­nali? Pen­tru că sunt „mai dis­ci­pli­na­te, mai ordo­na­te, mai harnice”.

Ori vice­pri­mar ori con­si­li­er personal! 

Sunt însă şi pri­mari care nu văd încă uti­li­ta­tea pre­zenţei unui city mana­ger şi a con­si­li­e­ri­lor per­so­nali în Pri­mă­rie. Un exem­plu în acest sens îl ofe­ră pri­ma­rul de la Olti­na, Ghe­or­ghe Chir­ciu, în con­ce­pţia căru­ia atât timp cât exis­tă un vice­pri­mar nu mai este nece­sa­ră şi pre­zenţa unui con­si­li­er local. „Dacă voi avea vice­pri­mar, nu am nevo­ie de con­si­li­er per­so­nal”, a decla­rat şeful auto­ri­tă­ţii loca­le. Menţio­năm că luni are loc o şedinţă a Con­si­li­u­lui Local pen­tru ale­ge­rea vice­pri­ma­ru­lui. Chir­ciu a menţio­nat că dacă nu va fi ales vice­pri­ma­rul se gân­deş­te la anga­ja­rea unui con­si­li­er per­so­nal. Potri­vit pri­ma­ru­lui, Pri­mă­ria Olti­na nu are sub nicio for­mă nevo­ie de city mana­ger. „Noi pen­tru cei sun­tem aici? Sun­tem în măsu­ră să ne des­cur­căm şi fără city mana­ger”, a expli­cat şeful auto­ri­tă­ţii locale.

Cru­cea are city manager 

Pri­ma­rul din Cru­cea, Ghe­or­ghe Chir­ciu nu are în vede­re anga­ja­rea unui con­si­li­er per­so­nal expli­când că în pri­mă­ri­i­le din medi­ul rural nu se jus­ti­fi­că pre­zenţa aces­tu­ia. „Con­si­li­e­rul per­so­nal nu poa­te avea expe­rienţă mai mare ca mine în admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă ca să-mi asi­gu­re con­si­li­e­rea nece­sa­ră”, a menţio­nat Ghe­or­ghe Fri­gi­oi. Pri­mă­ria Cru­cea are în schimb încă legi­sla­tu­ra 2008 — 20012 city mana­ger. Pre­zenţa admi­nis­tra­to­ru­lui public era nece­sa­ră, aces­ta fiind bun la toa­te, ocu­pân­du-se şi de par­tea cu asis­tenţa soci­a­lă şi de gos­po­dă­ria comu­na­lă în con­tex­tul desfi­inţă­rii aces­tui serviciu.

Techir­ghi­ol şi Poar­ta Albă se des­cur­că fără aju­toa­re suplimentare 

Pri­ma­rul ora­şu­lui Techir­ghi­ol, libe­ra­lul Adri­an Stan, ne‑a decla­rat că nu are un con­si­li­er per­so­nal, deşi legi­sla­ţia îi per­mi­te acest lucru. A avut unul, ce‑i drept, dar a fost trans­fe­rat pe un post de exe­cu­ţie. Orga­ni­gra­ma Pri­mă­ri­ei Techir­ghi­ol nu pre­ve­de nici post de city mana­ger. „E ade­vă­rat, poa­te m‑ar aju­ta un con­si­li­er şi un city mana­ger, dar sunt puţini cei care să-şi asu­me ast­fel de fun­cţii, cu tot ce impli­că ele. Eu mă des­curc cu actu­a­lul apa­rat al Pri­mă­ri­ei, iar dacă ar fi să lăr­gesc orga­ni­gra­ma aş face‑o pen­tru pos­turi de exe­cu­ţie”, a menţio­nat şeful admi­nis­tra­ţi­ei loca­le din Techir­ghi­ol. Nici pri­ma­rul din comu­na con­stă­nţea­nă Poar­ta Albă, demo­crat-libe­ra­lul Vasi­le Deli­co­ti, nu are un con­si­li­er per­so­nal şi nici nu se gân­deş­te să-şi anga­je­ze. „Nu am un con­si­li­er, nu am city mana­ger, nu am nevo­ie de aşa ceva şi nici nu încerc să încarc sche­ma Pri­mă­ri­ei. Pen­tru cine are nevo­ie este în regu­lă, dar eu nu am”, a expli­cat Vasi­le Delicoti.

Un city mana­ger la Mangalia?

În ceea ce pri­veş­te muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, cea mai impor­tan­tă loca­li­ta­te din sudul lito­ra­lu­lui, ei bine, aici exis­tă posi­bi­li­ta­tea înfi­inţă­rii fun­cţi­ei de city mana­ger. Potri­vit unor sur­se din cadrul admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le, în pre­zent se lucrea­ză la o nouă orga­ni­gra­mă a Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia şi, în acest sens, au loc dis­cu­ţii pe mar­gi­nea inclu­de­rii în aceas­tă nouă orga­ni­gra­mă a unei fun­cţii de city mana­ger. Deci­zia va fi lua­tă, se pare, în apro­xi­ma­tiv o lună, iar dacă pos­tul de city mana­ger se va con­cre­ti­za va fi, susţin sur­se­le menţio­na­te, pen­tru că se doreş­te îmbu­nă­tă­ţi­rea acti­vi­tă­ţii admi­nis­tra­ţi­ei locale.

Came­lia BALAN, Ada CODAU, Ziua de Con­stan­ta, Sambata,14 Iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply