Cătălin Cornaci, reinstalat la conducerea ADPP Mangalia, s‑a apucat de curăţenie în staţiuni

0
244
Dispar bălăriile

Cătălin Cornaci, reinstalat la conducerea ADPP Mangalia, s-a apucat de curăţenie în staţiuni
Fos­tul soci­al-demo­crat Cătă­lin Cor­naci a reve­nit la con­du­ce­rea Admi­nis­tră­rii Dome­ni­u­lui Public şi Pri­vat Man­ga­lia. Demis în 2010 de fos­tul pri­mar al Man­ga­li­ei, Cla­u­diu Tusac, Cor­naci a renu­nţat la PSD şi s‑a înscris în PC, iar în para­lel s‑a adre­sat instanţei. El a con­tes­tat demi­te­rea sa, iar instanţa i‑a dat drep­ta­te, obli­gând Pri­mă­ria Man­ga­lia să‑l repu­nă în fun­cţie. Deci­zia a fost însă igno­ra­tă o peri­oa­dă de timp, până de curând, când la con­du­ce­rea Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia a fost insta­lat Cris­ti­an Radu.

Noul pri­mar al Man­ga­li­ei a sem­nat, la două zile după ce a depus jurămâmn­tul, deci­zia de numi­re a lui Cor­naci pe fun­cţia de direc­tor al ADPP. În ace­la­şi timp, edi­lul-şef a tra­sat sar­cini cla­re ADPP, având în vede­re că sun­tem în plin sezon esti­val. Insti­tu­ţia coor­do­na­tă de Cor­naci tre­bu­ie să se îngri­jeas­că de cură­ţe­nia în sta­ţiu­ni­le Man­ga­li­ei şi să taie bălă­ri­i­le şi iar­ba cres­cu­te hao­tic. Ser­vi­ci­i­le Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia au dema­rat, tot la soli­ci­ta­rea expre­să a pri­ma­ru­lui, şi alte acţiuni, cum ar fi dera­ti­za­rea şi dez­in­se­cţia, având în vede­re şi recla­ma­ţi­i­le pri­ma­te de la turi­şti.

Con­form anga­ja­ţi­lor de la Ser­vi­ci­ul Soci­al din cadrul pri­mă­ri­ei, dez­in­se­cţia se face în aer, cu aju­to­rul unui avion. În curs de rezol­va­re este şi pro­ble­ma câi­ni­lor fără stă­pâni, în acest sens exis­tând dis­cu­ţii între pri­mă­rie şi Aso­ci­a­ţia Vier Pfo­ten, dar şi cea pri­vind trans­por­tul de per­soa­ne. O fir­mă care face cur­se regu­la­te Con­stanţa-Man­ga­lia şi retur, va face cur­se şi în Nept­un-Olimp, au spus anga­ja­ţi ai Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Ale­xan­dra ANTON, Repli­ca, 11 iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply