Şomaj tehnic, pierderi financiare şi incertitudine, la „Daewoo — Mangalia“

0
224

Înce­pând cu data de 25 iunie şi până pe 13 iulie 2012, un număr de 104 lucră­tori ai com­pa­niei mix­te româ­no — sud core­e­ne „Daewoo — Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries” vor intra pe rând, timp de o săp­tămâ­nă, în şomaj teh­nic, a decla­rat, pen­tru coti­dia­nul „Cuget Liber“, Marin Flo­ri­an, lide­rul Sin­di­ca­tu­lui „Nava­lis­tul“. În aceas­tă peri­oa­dă, ei vor pri­mi 75% din sala­ri­ul de bază, sumă din care vor fi scă­zu­te impo­zi­te­le.

Nu este pen­tru pri­ma oară când com­pa­nia se vede nevo­ită să apli­ce o măsu­ră atât de dure­roa­să. În acest an, cir­ca 600 de lucră­tori au tre­cut prin dure­ri­le şoma­ju­lui teh­nic, afir­mă lide­rul de sin­di­cat.

2012 se dove­deş­te a fi un an extrem de greu pen­tru „Daewoo — Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries”. Din cau­za insu­fi­cienţei comen­zi­lor, nu se poa­te asi­gu­ra încăr­ca­rea cu lucrări a tutu­ror sec­toa­re­lor.

Con­du­ce­rea com­pa­niei nu îşi mai per­mi­te luxul de a face redu­ceri de per­so­nal. Pe de altă par­te, sala­ri­a­ţii pre­fe­ră şoma­jul teh­nic în locul con­ce­di­e­ri­lor, în spe­ranţa că lucru­ri­le se vor îndrep­ta. Pen­tru mulţi din­tre ei situ­a­ţia este gra­vă. În anii de cre­ş­te­re eco­no­mi­că, 2006 — 2008, când şan­ti­e­rul avea foar­te mult de lucru, s‑au împru­mu­tat la bănci. Au luat cre­di­te pen­tru case, mobi­lă, apa­ra­tu­ră elec­tro-cas­ni­că. Acum, le este tot mai greu să îşi achi­te rate­le. Ore­le supli­men­ta­re au dis­pă­rut şi nu îşi mai pot rot­u­n­ji câş­ti­gu­ri­le. În plus, sunt nevo­iţi să trea­că şi prin peri­oa-dele de şomaj teh­nic” — rela­tea­ză Marin Flo­ri­an.

Situ­a­ţia eco­no­mi­co — finan­ci­a­ră a DMHI spo­reş­te gra­dul de incer­ti­tu­di­ne şi neîn­cre­de­re în vii­tor. După cum se ştie, com­pa­nia are un par-curs pre­să­rat cu pier­deri uri­a­şe: în 2009 — 423.769.034 lei, în 2010 — 140.195.980 lei, în 2011 — 72.788.618 lei.

Sub pre­siu­nea rate­lor sca­den­te la bănci, mulţi lucră­tori plea­că în Nor­ve­gia, Ger­ma­nia, Olan­da şi Ita­lia. Recen­ta libe­ra­li­za­re a pieţei mun­cii în Nor­ve­gia va încu­ra­ja şi mai mult migra­ţia. Con­du­ce­rea com­pa­niei a ajuns să se plân­gă, spu­nând că DMHI pre­gă­teş­te forţă de mun­că pen­tru alţii. Oame­nii nu pot fi opri­ţi cu forţa. Sin­gu­ra solu­ţie este să li se asi­gu­re de lucru aici, la Man­ga­lia, dacă este nevo­ie de ei. Să li se dea posi­bi­li­ta­tea să obţi­nă câş­ti­guri pe măsu­ra nevo­i­lor” — afir­mă lide­rul de sin­di­cat.

Situ­a­ţia DMHI este extrem de com­pli­ca­tă. Nimeni nu ştie care sunt intenţi­i­le acţio­na­ru­lui majo­ri­tar, Daewoo Shi­pbu­il­ding & Mari­ne Engi­ne­e­ring Co., de când con­du­ce­rea sa a fost schim­ba­tă. Fap­tul că noul mana­ge­ment a dis­pus efec­tu­a­rea unui audit la Man­ga­lia, ale cărui rezul­ta­te nu au fost făcut publi­ce, a ali­men­tat şi mai mult zvo­nis­ti­ca, spu­ne Marin Flo­ri­an.

Nici pozi­ţia vice­preşe­din­te­lui Vasi­le Ior­ga, repre­zen­tan­tul părţii româ­ne în com­pa­nie, nu este sigu­ră. De la vâr­ful com­pa­niei mix­te româ­no-sud core­e­ne nu se iese la pen­sie. Isto­ria a dove­dit că este impo­si­bil ca preşe­dinţii şi vice­pre-şedinţii să prin­dă rădă­cini în fun­cţie, iar ruti­na lor să facă coa­jă. În cei 15 ani de exis­tenţă, la câr­ma soci­e­tă­ţii s‑au perin­dat cinci preşe­dinţi sud-core­eni şi cinci vice­preşe­dinţi români.

În pri­vinţa moti­ve­lor care au deter­mi­nat par­tea sud-core­ea­nă să-şi schim­be atât de des oame­nii de la con­du­ce­rea DMHI, bănu­im că ele au ţinut doar de per­for­manţe­le şan­ti­e­ru­lui naval româ­nesc. Colo­sul „Daewoo Shi­pbu­il­ding and Mari­ne Engi­ne­e­ring“, care deţi­ne pache­tul majo­ri­tar de acţiuni al DMHI, are ambi­ţii mari şi exi­genţe pe măsu­ră. Oame­nii numi­ţi de el la vâr­ful joint-ven­tu­re-lui din Româ­nia tre­bu­ie să‑i con­fir­me, prin numă­rul nave­lor livra­te şi cifra de pro­fit, încre­de­rea acor­da­tă.

În cazul vice­preşe­dinţi­lor, al căror man­dat este sub con­tro­lul sta­tu­lui român prin inter­me­di­ul Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, fac­to­rul prin­ci­pal al schim­bă­rii lor a fost algo­rit­mul poli­tic. Nicu­şor Tră­is­ta­ru, pri­mul vice­preşe­din­te al DMHI, a plătit tri­bu­tul tre­ce­rii de la un regim poli­tic la altul, predându‑i şta­fe­ta lui Sorin Bal­can. Tot meca­nis­mul poli­tic a dus la înlo­cu­i­rea lui Bal­can cu Ghe­or­ghe Petres­cu, iar a aces­tu­ia cu Eugen Pri­co­pie.

La înce­pu­tul lui 2008, Pri­co­pie a fost nevo­it să‑i cede­ze locul lui Vasi­le Ior­ga. Acum şi sca­u­nul actu­a­lu­lui vice­preşe­din­te se cla­ti­nă. Potri­vit algo­rit­mu­lui poli­tic, Ior­ga va fi înlo­cu­it cu un libe­ral (dar nu musai). În Man­ga­lia sunt vehi­cu­la­te mai mul­te nume de posi­bili înlo­cu­i­tori.

Cuget Liber, Marti, 19 Iunie 2012. Autor: Ion TIŢA-CĂLIN.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply