Reluarea alegerilor la Mangalia scoate votul pe tarabă, ca la piaţă

0
230
Viaţa după 10 iunie, în sudul litoralului: Iorguş, Radu şi Tusac se pregătesc din nou de confruntare
Reluarea alegerilor la Mangalia scoate votul pe tarabă, ca la piaţă  

Deci­zie nea­ş­tep­ta­tă a Biro­u­lui Elec­to­ral Cen­tral: ale­ge­ri­le pen­tru Pri­mă­ria Man­ga­lia şi Con­si­li­ul Local Muni­ci­pal Man­ga­lia vor fi relu­a­te, spre bucu­ria celor care nu au votat cu Zan­fir Ior­guş! După o lup­tă cân­ce­nă, cu ata­curi mur­da­re, cu pre­siuni şi tot res­tul tacâ­mu­lui, după înche­ie­rea votu­lui şi anu­nţa­rea rezul­ta­te­lor, PSD Con­stanţa, PNL Con­stanţa şi Cris­ti­an Radu (unul din­tre cei care au can­di­dat la pri­mă­rie) au depus con­tes­ta­ţii, reclamând că scru­ti­nul a fost fra­u­dat.

Ieri, a venit şi ver­dic­tul BEC: una din­tre con­tes­ta­ţii a fost admi­să, prin urma­re se dis­pu­ne relu­a­rea votu­lui. Scru­ti­nul pen­tru pri­mă­rie şi con­si­liu ar urma să aibă loc pe data de 24 iunie. Între timp, Zan­fir Ior­guş, cel care ştia că a câş­ti­gat ale­ge­ri­le, a spus că se va sfă­tui cu spe­cia­li­şti în dome­ni­ul, pen­tru a vedea cum poa­te fi ata­ca­tă o ast­fel de deci­zie a BEC, pe care o con­si­de­ră ilo­gi­că şi inco­rec­tă. Ei (USL‑n.r.) au orga­ni­zat ale­ge­ri­le, ei au cum­pă­rat votu­ri­le, noi am câş­ti­gat, ei le-au anu­lat, a spus demo­crat-libe­ra­lul Zan­fir Ior­guş.

De cea­lal­tă par­te, Cris­ti­an Radu s‑a decla­rat mulţu­mit: Am văzut că decla­ra Zan­fir Ior­guş cum că nu ştiu să pierd. Ba ştiu să pierd, ele­gant chiar, dar nu puteam să accept o fra­u­dă. E păcat de toţi acei oameni care au fost ală­tu­ri de mine în cam­pa­nie. S‑a dove­dit că s‑a votat şi după ora 21.00, a decla­rat Cris­ti­an Radu.

Inte­re­sant este că, în con­di­ţi­i­le date, este foar­te pro­ba­bil ca Mihai Cla­u­diu Tusac să nu mai can­di­de­ze, iar atunci PSD va avea de ales: îşi dire­cţio­nea­ză elec­to­ra­tul fie spre Cris­ti­an Radu, fie spre Zan­fir Ior­guş. Potri­vit sur­se­lor noas­tre, PSD ar urma să‑l spri­ji­ne pe Radu. De menţio­nat că şi Cla­u­diu Tusac a decla­rat că nu ştie dacă va mai can­di­da: Nu ştiu ce voi face, n‑am decis. Ori­cum, sunt dez­a­mă­git de rezul­tat. Indi­fe­rent cât au furat, mă aştep­tam să fiu deta­şat pe pri­mul loc, la câte s‑au făcut în oraş în ulti­mii patru ani, în com­pa­ra­ţie cu cele trei man­da­te ante­ri­oa­re, a decla­rat, pen­tru Repli­ca, Mihai Cla­u­diu Tusac.

În afa­ră de Ior­guş, Radu şi Tusac, pri­mii trei în pre­fe­rinţe­le elec­to­ra­tu­lui, după cum a ară­tat numă­rul de voturi con­ta­bi­li­za­te de aceş­tia (cu furt sau nu), rămân şi cei­la­lţi 8 can­di­da­ţi la pri­mă­rie, care fie au fost con­tac­ta­ţi la nego­ci­eri, fie sunt dor­nici să se ali­eze cui dă mai mult pen­tru votu­ri­le lor. De exem­plu, Teo­dor Mun­tea­nu, unul din­tre can­di­da­ţi, spu­ne că nu s‑a decis ce să facă, dar că va cân­tări situ­a­ţia, către cine să se îndrep­te. Marin Cio­câia, alt can­di­dat, spu­ne că a fost deja con­tac­tat de unul din­tre cei trei (Ior­guş, Tusac, Radu), dar că nu ştie ce va face, pro­ba­bil va can­di­da. Nor­mal ar fi însă să can­di­de­ze doar cei trei, a mai opi­nat Cio­câia.

Iată şi câte voturi au obţi­nut, pe 10 iunie, cei 11 can­di­da­ţi: Zan­fir Ior­guş — 6.301, Cris­ti­an Radu — 5.906, Mihai Cla­u­diu Tusac — 5.149, Marin Cio­câia — 872, Teo­dor Mun­tea­nu — 429, Mari­os Thie­ra Cotleţ — 386, Adri­an Câr­les­cu — 251, Vasi­le Mol­do­va­nu — 247, Mari­an Dor­ner — 68, Ion Nicu­les­cu — 42, Marin Oprea — 30. De pre­ci­zat că, în afa­ra Man­ga­li­ei, BEC a decis relu­a­rea ale­ge­ri­lor în 4 alte loca­li­tă­ţi din Româ­nia.

Ale­xan­dra ANTON, Repli­ca, 14 jun 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply