Mangalia — Staţiunile din sud, în curs de pregătire pentru turişti

0
211

Noul pri­mar al Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, a dis­pus igie­ni­za­rea spa­ţi­i­lor verzi şi refa­ce­rea insta­la­ţi­i­lor dete­ri­o­ra­te de ilu­mi­nat public

PREGĂTIRI

Chiar dacă nu a apu­cat să depu­nă jurămân­tul ca pri­mar, după ce a câş­ti­gat scru­ti­nul din 24 iunie, noul pri­mar al Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, spu­ne că s‑a şi apu­cat de trea­bă, aşa cum a pro­mis în cam­pa­nia elec­to­ra­lă, când a afir­mat că are mai mul­te pri­o­ri­tă­ţi pe care vrea să le solu­ţio­ne­ze în maxi­mum două săp­tămâni. Este vor­ba, mai întâi, des­pre pre­gă­ti­rea sta­ţiu­ni­lor din sud pen­tru sezo­nul esti­val, pen­tru pri­mi­rea turi­ş­ti­lor în cele mai bune con­di­ţii. Noul pri­mar a dis­pus igie­ni­za­rea spa­ţi­i­lor verzi şi refa­ce­rea insta­la­ţi­i­lor dete­ri­o­ra­te de ilu­mi­nat public. În plus, edi­lul Man­ga­li­ei va cere, în peri­oa­da urmă­toa­re, efec­tu­a­rea unui amplu pro­ces de dez­in­se­cţie atât în Man­ga­lia, cât şi în sta­ţiuni. Cris­ti­an Radu afir­mă că, după depu­ne­rea jurămân­tu­lui de pri­mar, care va avea loc luni, 2 iulie, va rezi­lia con­trac­tul cu pro­du­că­to­rul şi fur­ni­zo­rul de agent ter­mic şi apă cal­dă SC Cal­la­tis Therm, dar nu îna­in­te de a vedea în ce con­di­ţii şi cum s‑a deru­lat acest con­tract.

PROIECTE

În ceea ce pri­veş­te dezvol­ta­rea Man­ga­li­ei şi a celor şase sta­ţiuni din sud, Cris­ti­an Radu a afir­mat că va con­ti­nua toa­te pro­iec­te­le bune pen­tru Man­ga­lia. „Vom con­ti­nua acor­da­rea de pache­te pen­tru pen­sio­nari şi per­soa­ne defa­vo­ri­za­te. Vom acor­da sub­venţii la medi­ca­men­te pen­tru fami­li­i­le nevo­ia­şe şi vom ame­na­ja noi clu­buri pen­tru pen­sio­nari. De ase­me­nea, avem în intenţie ame­na­ja­rea a două cimi­ti­re noi, din­tre care unul musul­man. În plus, vom acor­da sub­venţie inte­gra­lă la căl­du­ră pen­tru fami­li­i­le cu veni­turi de până la 800 de lei/membru de fami­lie şi o sub­venţie medie de 50% pen­tru fami­li­i­le cu veni­turi de până la 1.800 de lei/membru”, a spus Cris­ti­an Radu. El a adă­u­gat că toa­te aces­tea vor fi rea­li­za­te cu spri­ji­nul Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa, ală­tu­ri de care se va lucra la atra­ge­rea de fon­duri guver­na­men­ta­le şi euro­pe­ne atât de nece­sa­re dezvol­tă­rii mun­ci­pa­li­tă­ţii, dar şi în cola­bo­ra­re cu Guver­nul USL.

În plus, vreau să facem din Man­ga­lia un oraş ver­de, pri­mi­tor, un oraş eco­lo­gic, să avem sta­ţiuni în care să-ţi fie drag să te plim­bi. Sunt lucruri de bun simţ pe care le putem face până la 1 iulie. Fac apel la susţi­nă­to­rii tutu­ror par­ti­de­lor să lăsăm deo­par­te vechi­le dis­pu­te poli­ti­ce şi să ne rupem de tre­cut. Ora­şul are nevo­ie de lini­ş­te pen­tru a se dezvol­ta, de un pri­mar puter­nic şi un Con­si­liu Local sta­bil”, a mai spus Cris­ti­an Radu.

Tatian IORGA, Tele­graf, Sam­ba­ta, 30 Iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply