Mangalia — alegeri reluate. Calendar electoral

0
247

Pre­fec­tu­ra Con­stanţa va tre­ce marţi, 19 iunie, la tipă­ri­rea bule­ti­ne­lor de vot pen­tru scru­ti­nul elec­to­ral de la Man­ga­lia de pe 24 iunie, unde cetă­ţe­nii sunt reche­ma­ţi la urne pen­tru a‑şi rea­le­ge pri­ma­rul şi com­po­nenţa Con­si­li­u­lui Local. De ase­me­nea, tot pen­tru ale­ge­ri­le de la Man­ga­lia, va fi afi­şat, până pe 20 iunie, câte unui bule­tin de vot din fie­ca­re cate­go­rie, vizat şi anu­lat de preşe­din­te­le biro­u­lui elec­to­ral de cir­cum­scri­pţie, la sedi­ul Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

În sar­ci­na Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia mai cade în aceas­tă săp­tămâ­nă şi comu­ni­ca­rea către Biro­ul Elec­to­ral Judeţean de Cir­cum­scri­pţie a numă­ru­lui defi­ni­tiv de ale­gă­tori pe baza date­lor cuprin­se în copi­i­le de pe lis­te­le elec­to­ra­le per­ma­nen­te, copi­i­le de pe lis­te­le elec­to­ra­le com­ple­men­ta­re şi în lis­ta supli­men­ta­ră.

De ase­me­nea, pe 21 iunie, la Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia, va avea loc un instruc­taj cu preşe­dinţii şi locţi­i­to­rii biro­u­ri­lor elec­to­ra­le de secţie, împre­u­nă cu repre­zen­tanţi din con­du­ce­rea fie­că­rei orga­ni­za­ţii loca­le a com­pe­ti­to­ri­lor elec­to­rali care par­ti­ci­pă la ale­geri. (T.I.)

Tele­graf, Luni, 18 Iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply