Este un contract păgubos”. Primarul Cristian Radu va rezilia contractul cu SC Callatis Therm SA

0
190

Noul edil-şef al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, nu renu­nţă la ide­ea de a coman­da un audit intern în Pri­mă­rie. „Tot ce am spus se va face după o săp­tămâ­nă, două, după ce vin în Pri­mă­rie. Tre­bu­ie să vedem ce s‑a întâm­plat, este indi­cat să fac asta, un audit, o inven­ta­ri­e­re”. Amin­tim că Radu afir­ma, în tim­pul cam­pa­niei elec­to­ra­le, că va soli­ci­ta un audit intern pen­tru a afla cum a fost chel­tu­it banul public în Man­ga­lia.

Şeful admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le a pre­ci­zat, de ase­me­nea, că intenţio­nea­ză ca în cel mai scurt timp să rezi­li­e­ze con­trac­tul cu fur­ni­zo­rul de agent ter­mic din Man­ga­lia, SC Cal­la­tis Therm SA, pen­tru că „este un con­tract păgu­b­os pen­tru cetă­ţeni”. Amin­tim că iar­na tre­cu­tă locu­i­to­rii muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia au rămas fără căl­du­ră în apar­ta­men­te, fiind obli­ga­ţi să îndu­re tem­pe­ra­turi extrem de scă­zu­te.

Cris­ti­an Radu a afir­mat şi că ser­vi­ci­ul de fur­ni­za­re a agen­tu­lui ter­mic „se va întoar­ce la Pri­mă­rie de acum, din vară”. „Mai mult, vom achi­zi­ţio­na vara aceas­ta toa­tă can­ti­ta­tea nece­sa­ră de com­bus­ti­bil, pen­tru ca oame­nii să aibă căl­du­ră în apar­ta­men­te la iar­nă”, a adă­u­gat pri­ma­rul Cris­ti­an Radu. El a spe­ci­fi­cat fap­tul că şi dacă nu ar fi avut loc un refe­ren­dum pe tema rezi­li­e­rii con­trac­tu­lui cu SC Cal­la­tis Therm, ar fi renu­nţat la aces­ta.

Aflat la înce­put de man­dat, edi­lul-şef susţi­nut de USL a decla­rat şi că intenţio­nea­ză să dema­re­ze pro­ce­du­ri­le nece­sa­re pen­tru ca trans­por­tul din Man­ga­lia să devi­nă, parţi­al, ser­vi­ciu public. „O par­te din trans­por­tul de per­soa­ne se va întoar­ce la Pri­mă­rie, pen­tru a asi­gu­ra gra­tu­i­ta­te celor care depind de acest mij­loc de trans­port: pen­sio­nari, elevi, per­soa­ne cu diza­bi­li­tă­ţi, şomeri. Deci nu va mai fi un ser­vi­ciu total exter­na­li­zat”, a con­chis Radu pe mar­gi­nea aces­tui subiect.

O altă pri­o­ri­ta­te pen­tru debu­tul de man­dat 2012 — 2016 con­stă în rezol­va­rea pro­ble­mei câi­ni­lor mai­da­nezi care s‑au înmulţit neper­mis în ulti­mii ani în sudul lito­ra­lu­lui. „Tre­bu­ie să adu­năm toţi câi­nii din sta­ţiuni şi din Man­ga­lia, să‑i ducem în adă­pos­turi, ast­fel încât în şase luni să nu mai exis­te câini vaga­bonzi pe străzi”.

Ada CODAU, Ziua de Con­stan­ta, Joi, 28 Iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply