Claudiu Tusac se retrage, PSD susţine candidatura independentului Cristian Radu

0
225

 

Man­ga­lia, in astep­ta­rea ale­ge­ri­lor corec­te.

Zan­fir Ior­guş nu ştie dacă va mai rămâ­ne în com­pe­ti­ţie sau se retra­ge.

Lui Cla­diu Tusac, pri­ma­rul Radu Mază­re i‑a cerut să facă „un pas îna­poi”.

Pre­gă­ti­ri­le pen­tru ale­ge­ri­le de la Man­ga­lia sunt în pli­nă desfă­şu­ra­re, cam­pa­nia elec­to­ra­lă a înce­put pe 14 iunie şi urmea­ză să se înche­ie pe 23 iunie, la 7 dimi­nea­ţa. Vineri, repre­zen­tanţii Biro­ul Elec­to­ral Judeţean au făcut public calen­da­rul de orga­ni­za­re şi desfă­şu­ra­re al scru­ti­nu­lui de la Man­ga­lia, după ce Biro­ul Elec­to­ral Cen­tral a decis, prin vot, repe­ta­rea ale­ge­ri­lor pe motiv de fra­u­dă. Mai exact, mem­brii BEC au admis cere­rea can­di­da­tu­lui inde­pen­dent pen­tru fun­cţia de pri­mar al Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, de anu­la­re a ale­ge­ri­lor loca­le desfă­şu­ra­te în data de 10 iunie, ast­fel încât, con­form legii elec­to­ra­le, pe 24 iunie, de la 7.00 dimi­nea­ţa, înce­pe, din nou, vota­rea.

Depar­te de pro­ce­duri, legi­sla­ţie şi alte măsuri ce urmea­ză a fi lua­te până în ziua ale­ge­ri­lor, la Man­ga­lia can­di­da­ţii, dar şi susţi­nă­to­rii aces­to­ra sunt într‑o con­ti­nuă ten­siu­ne. La acest sfârşit de săp­tămâ­nă sunt aştep­ta­te mitin­guri de susţi­ne­re pen­tru can­di­da­ţii la fun­cţi­i­le de pri­mar şi pen­tru for­ma­ţiu­ni­le care par­ti­ci­pă la ale­geri. Nu sunt exclu­se nici scan­da­lu­ri­le la aces­te eve­ni­men­te, ceea ce ar spori şi mai mult ten­siu­nea. Cu toa­te aces­tea, can­di­da­ţii se feresc să declare des­chis dacă intră în com­pe­ti­ţie sau nu. Pri­mul cu care am dis­cu­tat şi care ne‑a spus că aşteap­tă moti­va­rea BEC pen­tru repe­ta­rea ale­ge­ri­lor a fost can­di­da­tul PDL, depu­ta­tul Zan­fir Ior­guş. Con­form numă­ră­rii votu­ri­lor de dumi­ni­că, Ior­guş s‑a cla­sat pe pri­mul loc în pre­fe­rinţe­le elec­to­ra­tu­lui din Man­ga­lia, însă s‑a ferit să spu­nă des­chis dacă va mai can­di­da sau nu. „Deo­cam­da­tă, BEC a luat deci­zia prin vot de orga­ni­za­re a ale­ge­ri­lor de la Man­ga­lia în 24 iunie, dar nu au publi­cat şi moti­va­rea. În fun­cţie de moti­va­rea BEC vom ana­li­za şi vom deci­de ce vom face”, a decla­rat pen­tru „Obser­va­tor” depu­ta­tul Zan­fir Ior­guş.

Can­di­da­tul care s‑a cla­sat al doi­lea la numă­ra­rea votu­ri­lor, inde­pen­den­tul Cris­ti­an Radu este foar­te încre­ză­tor că dru­mul pe care l‑a înce­put este cel corect şi spe­ră ca, la Man­ga­lia, corec­ti­tu­di­nea ale­ge­ri­lor să cores­pun­dă nece­si­tă­ţi­lor popu­la­ţi­ei. „Sub nicio for­mă nu voi renu­nţa. Merg până la capăt; am depus con­tes­ta­ţie, am cerut anu­la­rea ale­ge­ri­lor şi acest lucru a fost apro­bat şi merg până la capăt. Cel care va câş­ti­ga să o facă în mod corect şi cin­stit”, a decla­rat Cris­ti­an Radu.

De par­tea cea­lal­tă, pri­ma­rul ales în 2008 şi can­di­dat pen­tru un nou man­dat, soci­al demo­cra­tul Mihai Cla­u­diu Tusac a fost sfă­tu­it, zile­le tre­cu­te, de preşe­din­te­le orga­ni­za­ţi­ei judeţe­ne a PSD Con­stanţa, pri­ma­rul Radu Mază­re, să facă „un pas îna­poi”. Şi asta a şi făcut! Vineri sea­ră, într‑o con­fe­rinţă de pre­să, pri­ma­rul Man­ga­li­ei în peri­oa­da 2008 – 2012, Cla­u­diu Mihai Tusac şi‑a anu­nţat retra­ge­rea din com­pe­ti­ţia elec­to­ra­lă care urmea­ză să se desfă­şoa­re pe 24 iunie. Cu lacri­mi în ochi le‑a trans­mis cole­gi­lor săi că este nece­sar ca pro­iec­te­le pen­tru Man­ga­lia să con­ti­nue, fără cer­turi, scan­da­luri sau încăl­cări ale legii. „Doresc să anu­nţ că nu voi can­di­da mai depar­te pen­tru fun­cţia de pri­mar al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia. Impor­tant acum este ca în Man­ga­lia să rea­li­zăm USL, pen­tru a alun­ga din oraş can­ce­rul por­to­ca­liu! Impor­tant este ca PSD să câş­ti­ge ale­ge­ri­le pen­tru Con­si­li­ul Local, pen­tru a avea o garanţie că pro­iec­te­le înce­pu­te de mine vor con­ti­nua! (…) Dacă ştim sigur că Ior­guş va face tot ce poa­te pen­tru a opri aces­te pro­iec­te, atunci ştim la fel de sigur că Radu Cris­ti­an, ca pri­mar, ală­tu­ri de un vice­pri­mar PSD le va con­ti­nua, pen­tru bine­le Man­ga­li­ei. PSD şi ACD vor veghea, de pe pozi­ţii de ega­li­ta­te, ca des­ti­nul Man­ga­li­ei sa fie pe mâini bune. Man­ga­lia are nevo­ie de un pri­mar care să fie susţi­nut de USL, pen­tru că oame­nii nu mai tre­bu­ie să sufe­re nici­o­da­tă din cau­za poli­ti­cii. Am luat deci­zia de a nu can­di­da în urma unor dis­cu­ţii înde­lun­ga­te cu con­du­ce­rea cen­tra­lă şi loca­lă a PSD. Radu Mază­re a fost unul din­tre cei care m‑au susţi­nut în a lua aceas­tă deci­zie. Vreau să vă asi­gur pe toţi că nu a fost o deci­zie uşoa­ră şi ea a fost bine cân­tă­ri­tă, ală­tu­ri de toţi cole­gii şi pri­e­te­nii mei din PSD”, le‑a trans­mis Cla­u­diu Tusac locu­i­to­ri­lor din Man­ga­lia care tre­bu­ie să ştie că aces­ta îşi doreş­te ca, dumi­ni­că, pe 24 iunie, să vote­ze Radu Cris­ti­an pen­tru fun­cţia de pri­mar şi PSD pen­tru Con­si­li­ul Local.

De pre­ci­zat că, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le pro­to­co­lu­lui înche­iat între inde­pen­den­tul Cris­ti­an Radu şi PSD Man­ga­lia, fun­cţia de vice­pri­mar va reve­ni PSD.

Cla­u­diu Tusac va can­di­da la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din toam­nă pen­tru fun­cţia de depu­tat pe cole­gi­ul în care este inclus şi muni­ci­pi­ul Man­ga­lia.

Dupa decla­ra­ti­i­le lui Tusac refe­ri­toa­re la retra­ge­rea din cur­sa, am vrut sa aflam daca s‑a schim­bat ceva in stra­te­gia lui Zan­fir Ior­gus, insa nu am reu­sit sa aflam acest lucru, intru­cat depu­ta­tul si‑a inchis tele­fo­nul si nu a mai putut fi con­tac­tat.

Miha­e­la TIRPAN, obser­va­tor, 16 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply