Armata Roșie vrea să pună cizma pe Mangalia

0
223

Relu­a­rea ale­ge­ri­lor de la Man­ga­lia demon­strea­ză carac­te­rul nede­mo­cra­tic, arbi­trar, al regi­mu­lui poli­tic ce ar putea fi insta­u­rat de USL din toam­na aces­tui an. Vic­to­ria can­di­da­tu­lui PDL, Zan­fir Ior­guș, a fost anu­la­tă în urma pre­siu­ni­lor poli­ti­ce ale USL asu­pra insti­tu­ți­i­lor sta­tu­lui, pen­tru a recom­pen­sa voin­ța ile­gi­ti­mă a lide­ri­lor locali USL-isti, nemul­țu­miți că al doi­lea oraș al jude­țu­lui nu este „roșu”.

Mă întreb, în logi­ca impu­să de B.E.C. și ordo­na­tă de lide­rii USL, cum de au fost fra­u­da­te doar opțiu­ni­le pen­tru pri­ma­rul Man­ga­li­ei și pen­tru com­po­nen­ța Con­si­li­u­lui Local ? De ce nu au fost lua­te în con­si­de­ra­re, la Man­ga­lia, și ale­ge­ri­le pen­tru pre­șe­din­ția Con­si­li­u­lui Jude­țean și a Con­si­li­u­lui Jude­țean ? Pen­tru că aco­lo au câști­gat can­di­da­ții USL și, unde este USL vic­to­ri­oa­să, nu exis­tă toc­me­a­lă.

Voi spri­jini can­di­da­tu­ra lui Zan­fir Ior­guș nu nea­pă­rat pen­tru obți­ne­rea func­ți­ei de pri­mar al Man­ga­li­ei, cât mai ales din spi­rit civic, aşa cum cred că tre­bu­ie să rea­cţio­ne­ze ori­ce om cu un simţ civic nor­mal și sper ca insti­tu­ți­i­le abi­li­ta­te ale sta­tu­lui, afla­te în sub­or­di­nea poli­ti­că a USL, să rămâ­nă neim­pli­ca­te elec­to­ral, deși dic­ta­tu­ra roșie a demon­strat că e posi­bil ori­ce. După cunos­cu­ta for­mu­lă a lui Sta­lin, „nu con­tea­ză cine votea­ză, con­tea­ză cine numă­ră votu­ri­le”, sper să nu asis­tăm la ceva mai grav de tipul „anu­lăm până ies ai noș­tri”.

Nu în ulti­mul rând, pro­ce­sul de anu­la­re a ale­ge­ri­lor de la Man­ga­lia, impu­ne într-un stat de drept o anche­tă rea­lă și pedep­si­rea celor vino­vați pen­tru fra­u­da insi­nu­a­tă. Repre­zen­tanţii insti­tu­ţi­i­lor judeţu­lui Con­stan­ța, cu res­pon­sa­bi­li­tă­ţi în orga­ni­za­rea ale­ge­ri­lor (pre­fec­tu­ra, pri­ma­ria) nu pot fi stră­ini de rea­li­ta­tea des­fă­șu­ră­rii eve­ni­men­te­lor, drept pen­tru care le soli­ci­tăm să răs­pun­dă pen­tru eșe­cul unui scru­tin pre­tins de repre­zenţii par­ti­de­lor lor (PSD, PNL,PC) în BEC drept fals.

Depu­tat Maria STAVROSITU.

Ziua de Con­stan­ta, marti, 19 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply