Tusac a trimis misive la Bucureşti să schimbe directorii PDL din Mangalia

0
86
Booking.com
Variante: Vişa la DMHI şi Griguţă tot la 2 Mai, dar din partea PNL.

Tusac a trimis misive la Bucureşti să schimbe directorii PDL din MangaliaPri­ma­rul Man­ga­li­ei, Mihai Cla­u­diu Tusac, cunos­cut deja drept un mare ama­tor al sti­lu­lui epis­to­lar, a tri­mis zile­le aces­tea un teanc de scri­sori minis­te­re­lor con­du­se de cole­gii săi din USL, prin care cerea schim­ba­rea urgen­tă din fun­cţie a actu­a­li­lor direc­tori PDL de la decon­cen­tra­te­le din Man­ga­lia. Potri­vit unor sur­se, Tusac a făcut scârţa-scârţa pe hâr­tie în ceea ce‑i pri­veş­te pe Paul Folea­nu, direc­tor gene­ral la SC Nept­un Olimp SA, Ioan Gri­gu­ţă, de la şefia Şan­ti­e­ru­lui 2 Mai, prin care sta­tul român deţi­ne pache­tul său de acţiuni de la DMHI, Vasi­le Ior­ga, vice­preşe­din­te­le din par­tea româ­nă a DMHI, Lau­ra Con­dur, mana­ge­rul Sana­to­ri­u­lui Bal­near din Man­ga­lia şi Adri­an Văr­ga­tu, direc­to­rul lice­u­lui Cal­la­tis. Dacă în pri­vinţa pro­fe­so­ru­lui Văr­ga­tu, putem înţe­le­ge, ome­neş­te, frus­ta­rea pârâ­cio­su­lui Tusac, după ce a fost scos de mâne­că afa­ră din liceu, pen­tru că îşi făcea cam­pa­nie elec­to­ra­lă în şcoa­lă, în tim­pul ore­lor, dis­cu­ţi­i­le des­pre cei­la­lţi sunt mai com­ple­xe şi pre­su­pun mul­te aspec­te, vor­ba fil­mu­lui.

Ast­fel, des­pre Gri­gu­ţă cir­cu­lă, de ieri, infor­ma­ţia cu iz de cer­ti­tu­di­ne cum că ar cam fi pără­sit echi­pa pede­lis­tu­lui Zan­fir Ior­guş şi l‑ar susţi­ne pe can­di­da­tul libe­ra­li­lor la pri­mă­rie, Cris­ti­an Radu, fără a se fi înscris însă în PNL. Con­tac­tat tele­fo­nic, Gri­gu­ţă nu a spus nici da, dar nici nu, urmând să revi­nă cu pre­ci­zări în acest sens. La rân­dul său, Ior­ga are deja dex­te­ri­ta­te în tre­ce­rea fun­du­lui de pe o bar­că pe alta, chiar în tim­pu­lui mer­su­lui, aşa că nu miră pe nimeni o reve­ni­re a sa în PNL, de unde fuse­se extras de PDL.

De alt­fel, libe­ra­lii din Man­ga­lia spun că Ior­ga le face vizi­te de cur­toa­zie des­tul de dese şi nu numai pen­tru a se adă­pos­ti de ploa­ie sau vânt, ci şi pen­tru a le trans­mi­te că‑l spri­ji­nă şi el pe can­di­da­tul Radu. De pre­ci­zat că ambe­le pos­turi viza­te de Tusac în cazul lui Gri­gu­ţă şi Ior­ga sunt în ogra­da minis­te­ru­lui libe­ral al Eco­no­mi­ei.

Dacă vor fi schim­ba­ţi cei doi sau au apu­cat în timp util să facă pasul apă­sat în PNL, rămâ­ne de văzut, dar meri­tă menţio­nat că prin­tre vari­an­te­le pen­tru şefia româ­neas­că de la DMHI se află şi con­si­li­e­rul local Lucian Vişa, care a lucrat mai mulţi ani în cadrul com­pa­niei. Deci­zia apa­rţi­ne însă şefi­lor de la Con­stanţa (des­pre care, se ştie, cam ce grad de apre­ci­e­re au la adre­sa cole­gi­lor din Man­ga­lia) şi, în ulti­mă instanţă, mini­ş­tri­lor de pro­fil.

Cris­ti­an ANTON, Repli­ca, 22 mai 2012.

piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele