Scandal perpetuu la Mangalia

0
95
Booking.com
Inde­pen­den­tul Radu şi‑a lan­sat can­di­da­tu­ra, în ciu­da cen­zu­rii impu­se de Tusac
Independentul Radu şi-a lansat candidatura, în ciuda cenzurii impuse de Tusac

Cam­pa­nia elec­to­ra­lă a înce­put în forţă — la pro­priu şi la figu­rat. Muş­chii s‑au încor­dat şi în sudul lito­ra­lu­lui, unde, pen­tru a‑şi lan­sa can­di­da­tu­ra, inde­pen­den­tul Cris­ti­an Radu a avut de tre­cut mai mul­te obs­ta­co­le. În pre­zent, Radu are de înfrun­tat van­da­lii lui Tusac, care le deco­rea­ză cu dife­ri­te mesa­je jig­ni­toa­re afi­şe­le.

Totul a înce­put vineri, când susţi­nă­to­rii can­di­da­tu­lui inde­pen­dent Cris­ti­an Radu la Pri­mă­ria Man­ga­lia au dat piept cu arma­ta actu­a­lu­lui edil, Cla­u­diu Tusac. Ban­ne­re­le lui Radu au deve­nit ţin­ta ime­di­ată a pri­ma­ru­lui, care şi‑a tri­mis oame­nii să le demon­te­ze de pe stâlpi, rezul­tând ast­fel un scan­dal la care a fost soli­ci­ta­tă şi pre­zenţa Poli­ţi­ei.

Per­soa­ne­le care se ocu­pau de aran­ja­rea stea­gu­ri­lor pe stâlpi au rela­tat că au fost ame­ninţa­te: În cam­pa­nia elec­to­ra­lă, un pri­mar nu are voie, legal, să blo­che­ze acce­sul altui can­di­dat la pro­mo­va­rea publi­că. Tusac fix asta face cu noi. A spus că ne va băga în spi­tal. În plus, a blo­cat ampla­sa­rea sce­nei pe care vro­iam să o punem în faţa Casei de Cul­tu­ră pen­tru lan­sa­rea de mâi­ne a can­di­da­tu­rii lui Radu Cris­ti­an la pri­mă­rie, au decla­rat aceş­tia.

Lor li s‑au ală­tu­rat susţi­nă­tori ai can­di­da­tu­lui inde­pen­dent, care au încer­cat să împie­di­ce demon­ta­rea ban­ne­re­lor. Dis­pe­ra­rea lui Tusac este jus­ti­fi­ca­tă de fap­tul că are sub 20% în son­da­je, au mai spus oame­nii. Iar ten­siu­ni­le şi acu­ze­le nu s‑au înche­iat aici: Tusac este acu­zat de anga­ja­ţi ai Spi­ta­lu­lui Man­ga­lia că a schim­bat mana­ge­rul uni­tă­ţii spi­ta­li­ceşti întru­cât vrea să forţe­ze sem­na­rea unui con­tract cu o fir­mă din Gala­ţi, pen­tru secţia de hema­to­lo­gie.

Tusac cen­zu­rea­ză cei­la­lţi can­di­da­ţi, dar vrea să înche­ie un con­tract pen­tru trans­fu­zi­i­le de sân­ge cu o fir­mă din Gala­ţi, con­tra sumei de 100.000 euro, cu vira­re ime­di­ată a sumei de 50.000 euro, spun sur­se­le noas­tre.

Vă rugăm fru­mos, ple­ca­ţi / Noi nu mai stăm îngheţa­ţi

Una pes­te alta, în ciu­da tutu­ror obs­ta­co­le­lor, Inde­pen­den­tul Cris­ti­an Radu şi‑a lan­sat, sâm­bă­tă, can­di­da­tu­ra pen­tru Pri­mă­ria Man­ga­lia. Ziua a debu­tat cu un marş la care au par­ti­ci­pat cir­ca o mie de oameni, care au pur­tat stea­guri şi pan­car­te cu mesa­je adre­sa­te actu­a­lei admi­nis­tra­ţii publi­ce loca­le: Vă rugăm să ne scu­za­ţi, nu pro­du­cem cât fura­ţi, Vă rugăm fru­mos, ple­ca­ţi / Noi nu mai stăm îngheţa­ţi, Decât un tre­cut pătat / Mai bine un vii­tor curat.

Susţi­nă­to­rii lui Cris­ti­an Radu au fost, şi de aceas­tă dată, ţin­ta pri­ma­ru­lui Cla­u­diu Tusac, care a refu­zat să auto­ri­ze­ze mani­fes­ta­ţia, la fel cum a refu­zat să auto­ri­ze­ze şi ampla­sa­rea sce­nei din faţa Casei de Cul­tu­ră, unde Radu şi‑a pre­zen­tat can­di­da­tu­ra. A fost ofe­rit şi un spec­ta­col susţi­nut, prin­tre alţii, de Pro­con­sul, Măr­gi­nea­nu etc.

Imnul can­di­da­tu­lui Radu este sem­nat Măr­gi­nea­nu şi se inti­tu­lea­ză: Am schim­bat maca­zul. De menţio­nat că la lan­sa­rea can­di­da­tu­lui inde­pen­dent au fost pre­zenţi şi repre­zen­tanţi ai PNL, ai Par­ti­dul Ver­de şi ai PC. Aceş­tia au decla­rat că susţin poli­tic pro­gra­mul can­di­da­tu­lui inde­pen­dent. La eve­ni­ment, sena­to­rul PNL Puiu Haşotti a decla­rat că Man­ga­lia meri­tă alt­ce­va decât scan­da­lu­ri­le de până acum. Cris­ti­an Radu a trans­mis, cu oca­zia lan­să­rii can­di­da­tu­rii, şi mesa­je fos­tu­lui pri­mar, res­pec­tiv actu­a­lu­lui pri­mar al Man­ga­li­ei: pe Zan­fir Ior­guş l‑a invi­tat să plan­te­ze copaci în Pădu­rea Como­ro­va, iar lui Cla­u­diu Tusac i‑a trans­mis să facă un sejur la Polul Nord, să vadă cum este să tre­mu­re de frig.

 Roc­sa­na CRISTEA, Repli­ca, luni, 14 mai 2012.

piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele