Mangalia: Profesorii, recompensaţi

0
225

Sute de pro­fe­sori din Man­ga­lia au răs­puns invi­ta­ţi­ei pri­ma­ru­lui Cla­u­diu Tusac de a par­ti­ci­pa la „Clo­poţe­lul Amin­ti­ri­lor”.

PETRECERE

Apro­xi­ma­tiv 500 de cadre didac­ti­ce acti­ve sau pen­sio­na­te din Man­ga­lia au par­ti­ci­pat, dumi­ni­că sea­ra, la Clu­bul Alu­tus din loca­li­ta­te, la invi­ta­ţia pri­ma­ru­lui Cla­u­diu Tusac, la cea de‑a patra edi­ţie a eve­ni­men­tu­lui inti­tu­lat suges­tiv „Clo­poţe­lul amin­ti­ri­lor”. ”Clo­poţe­lul amin­ti­ri­lor repre­zin­tă pri­le­jul de a le mulţumi oame­ni­lor de la cate­dră pen­tru mun­ca depu­să pen­tru pre­gă­ti­rea copi­i­lor noş­tri. Le arăt în fie­ca­re an res­pec­tul şi recu­noş­tinţa mea, pen­tru ceea ce fac ei zi de zi. Am văzut cât de sur­me­nat, stre­sat poa­te fi un pro­fe­sor. De ace­ea, de la edu­ca­toa­re la pro­fe­sor de liceu, toa­te cadre­le didac­ti­ce au mare­le merit de a pre­găti vii­to­rul ţării, gene­ra­ţia care ne va urma şi pen­tru care tre­bu­ie să fim un exem­plu”, a afir­mat pri­ma­rul Tusac.

VIZITĂ

În scur­ta sa inter­venţie, edi­lul şef a apre­ciat că eve­ni­men­tul „Clo­poţe­lul amin­ti­ri­lor” este deja o tra­di­ţie şi a anu­nţat vizi­ta minis­tru­lui Edu­ca­ţi­ei, săp­tămâ­na aceas­ta, la Man­ga­lia. ”Toa­te aces­te vizi­te au sco­pul de a fun­damen­ta vii­toa­re pro­iec­te în care Man­ga­lia va fi impli­ca­tă. Este momen­tul pro­iec­te­lor mari, ambi­ţi­oa­se, care vor schim­ba fun­damen­tal ima­gi­nea Man­ga­li­ei şi modul de via­ţă al locu­i­to­ri­lor ei. Toa­te aces­te vizi­te sunt dova­da spri­ji­nu­lui de care mă bucur în Guver­nul con­dus de pre­mi­e­rul PSD Vic­tor Pon­ta. De ase­me­nea, Guver­nul şi Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa ne vor aju­ta să repa­răm lice­e­le, şco­li­le şi gră­di­ni­ţe­le. În curând va avea loc un târg de ofer­te edu­ca­ţio­na­le pen­tru ele­vii cla­se­lor a 12‑a, aco­lo se vor pre­zen­ta toa­te ofer­te­le dis­po­ni­bi­le şi copi­i­lor noş­tri le va fi mai uşor să alea­gă insti­tu­ţia de învă­ţământ pre­fe­ra­tă”, a pre­ci­zat pri­ma­rul Man­ga­li­ei.

Tatian IORGA, Tele­graf, marti, 22 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply