Happy-end pentru Tusac: Instanţa închide azi procesul pentru referendumul de la Mangalia

0
229

Alba-nea­gră cu refe­ren­du­mul de la Man­ga­lia. După ce pre­fec­tul a anu­nţat că a ata­cat în instanţă hotă­râri­le Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia prin care se regle­men­ta orga­ni­za­rea refe­ren­du­mu­lui la Man­ga­lia pen­tru rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui cu soci­e­ta­tea de ter­mo­fi­ca­re din loca­li­ta­te, în ace­ea­şi zi cu ale­ge­ri­le loca­le, ace­la­şi repre­zen­tant al Guver­nu­lui în teri­to­riu anu­nţa că a depus cere­re în instanţă de renu­nţa­re la jude­ca­tă. Chiar şi aşa, refe­ren­du­mul ar fi ris­cat să depă­şeas­că ter­me­nul sta­bi­lit ini­ţi­al, întru­cât pri­ma înfă­ţi­şa­re în pro­ces a fost fixa­tă pe data de 22 iunie, iar, potri­vit pro­ce­du­rii în vigoa­re, abia atunci instanţa ar fi urmat să ia act de cere­rea de renu­nţa­re la jude­ca­tă. Din feri­ci­re însă pen­tru pla­nu­ri­le pri­ma­ru­lui din Man­ga­lia, Cla­u­diu Miha­il Tusac, instanţa Tri­bu­na­lu­lui Con­stanţa a accep­tat soli­ci­ta­rea de pres­chim­ba­re a ter­me­nu­lui de jude­ca­tă, ast­fel încât jude­că­to­rii să poa­tă lua act mai repe­de de cere­rea pre­fec­tu­lui de renu­nţa­re la pro­ces.

În acest sens, mult dis­cu­ta­tul şi mai mult sau mai puţin răzgân­di­tul liti­giu pen­tru refe­ren­du­mul de la Man­ga­lia urmea­ză să fie des­chis şi, tot­o­da­tă, închis la loc astăzi, la Tri­bu­na­lul Con­stanţa, la com­ple­tul CA8 al instanţei. Poves­tea refe­ren­du­mu­lui orga­ni­zat la Man­ga­lia în ace­ea­şi zi cu ale­ge­ri­le loca­le a înce­put la sfârşi­tul lunii apri­lie, când pri­ma­rul şi con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia au votat desfă­şu­ra­rea aces­tu­ia la data de 10 iunie. Mai exact, potri­vit hotă­rârii de con­si­liu local, cetă­ţe­nii din Man­ga­lia erau che­ma­ţi să se pro­nu­nţe asu­pra rezi­li­e­rii con­trac­tu­lui din­tre muni­ci­pa­li­ta­te şi soci­e­ta­tea Cal­la­tis Therm SA, fir­ma res­pon­sa­bi­lă cu dis­tri­bu­i­rea agen­tu­lui ter­mic în Man­ga­lia. HCL-ul cu pri­ci­na avea numă­rul 39, actul fiind adop­tat în şedinţa Con­si­li­u­lui Local Muni­ci­pal Man­ga­lia din data de 27 apri­lie 2012.

În urmă cu cir­ca două săp­tămâni, în vre­mea când fun­cţia de pre­fect al judeţu­lui Con­stanţa era asi­gu­ra­tă de sub­pre­fec­tul Aidun Curt-Mola, insti­tu­ţia pre­fec­tu­lui a soli­ci­tat Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, spre exa­mi­na­re, o par­te din docu­men­ta­ţia pen­tru refe­ren­dum. La momen­tul res­pec­tiv, sur­se avi­za­te dădeau ca sigu­ră amâ­na­rea pro­ce­du­rii, dat fiind că eta­pe­le orga­ni­ză­rii refe­ren­du­mu­lui ar fi fost deca­la­te.

Refe­ren­dum sus­pen­dat de drept

Ulte­ri­or, noul pre­fect numit al Con­stanţei, Bogdan Huţu­că, a ata­cat în instanţă, la Secţia de con­ten­cios admi­nis­tra­tiv şi fis­cal a Tri­bu­na­lu­lui Con­stanţa, hotă­râri­le Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia prin care se deci­dea orga­ni­za­rea refe­ren­du­mu­lui în ace­ea­şi zi cu ale­ge­ri­le loca­le, res­pec­tiv 10 iunie. Dosa­rul a fost înre­gis­trat în cur­sul săp­tămâ­nii tre­cu­te, sub numă­rul 5759/118/2012, având sta­bi­lit ca prim ter­men de jude­ca­tă data de 22 iunie.

Chiar şi aşa, potri­vit Con­sti­tu­ţi­ei Româ­ni­ei, refe­ren­du­mul nu s‑ar mai fi ţinut ori­cum la data sta­bi­li­tă ini­ţi­al, dat fiind că ori­ce act al con­si­li­u­lui local sau al con­si­li­u­lui judeţean ata­cat de pre­fect în instanţă este sus­pen­dat de drept. Ulte­ri­or, proas­pă­tul pre­fect s‑a răzgân­dit şi a anu­nţat că renu­nţă la jude­ca­tă. Ceea ce nu l‑ar fi încă­l­zit ori­cum pe pri­ma­rul din Man­ga­lia, dat fiind că instanţa urma să con­sta­te abia la pri­mul ter­men de jude­ca­tă sta­bi­lit, res­pec­tiv 22 iunie, că s‑a renu­nţat la pro­ces. Timp în care refe­ren­du­mul ar fi fost în con­ti­nu­a­re sus­pen­dat. Aşa încât părţi­le s‑au adre­sat instanţei de jude­ca­tă, soli­ci­tând pres­chim­ba­rea pri­mu­lui ter­men.

Vineri, soli­ci­ta­rea a fost admi­să de jude­că­tori, ast­fel că, cel mai pro­ba­bil, instanţa urmea­ză să ia act astăzi de soli­ci­ta­rea pre­fec­tu­lui Con­stanţei de a renu­nţa la pro­ce­sul cu pri­ma­rul Tusac. Ceea ce ar însem­na, teo­re­tic, că poves­tea refe­ren­du­mu­lui de la Man­ga­lia are happy-end, cel puţin pen­tru edi­lul din loca­li­ta­te, iar pro­ce­du­ra ar urma să se desfă­şoa­re potri­vit calen­da­ru­lui sta­bi­lit ini­ţi­al. Asta dacă nu cum­va, fireş­te, pre­fec­tul se va răzgân­di din nou.

Ceci­lia Zarea, Ziua de Con­stan­ta, marti, 22 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply