Demagogie electorală: Tusac face referendum în ziua alegerilor să rezilieze contractul cu finul lui

0
213
Iorguş e de acord, Radu crede că este ilogic.

Pri­ma­rul Mihai Cla­u­diu Tusac vrea să dema­re­ze refe­ren­dum pen­tru rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui cu soci­e­ta­tea de ter­mo­fi­ca­re Cal­la­tis Therm SA, cea care a ţinut în frig locu­i­to­rii ora­şu­lui în iar­na 2011–2012. Dacă va întruni con­di­ţi­i­le teh­ni­ce sta­bi­li­te de lege, pe 10 iunie 2012, locu­i­to­rii muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia vor fi aştep­ta­ţi la urne pen­tru a răs­pun­de cu DA sau NU la între­ba­rea Sun­teţi de acord cu rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui cu S.C. Cal­la­tis Therm SA? Pen­tru asta însă este nevo­ie de acor­dul Pre­fec­tu­rii Con­stanţa, care la acest moment ana­li­zea­ză docu­men­ta­ţia prin­vind orga­ni­za­rea refe­ren­du­mu­lui.

Pri­ma­rul susţi­ne că pro­iec­tul de hotă­râre pri­vind rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui nu a fost votat în Con­si­li­ul Local, de aici gene­rân­du-se un întreg scan­dal. Pen­tru că nu a găsit înţe­le­ge­re la Con­si­li­ul Local, pri­ma­rul vrea să orga­ni­ze­ze refe­ren­dum, iar noi, împre­u­nă cu repre­zen­tanţii Biro­u­lui Judeţean nr. 14, ana­li­zăm aces­te aspec­te. Dacă reu­şeş­te să întru­neas­că toa­te con­di­ţi­i­le teh­ni­ce, pri­vind asi­gu­ra­rea bule­ti­ne­lor de vot, atunci nu vor fi pro­ble­me”, a decla­rat sub­pre­fec­tul Aidun Curt-Mola. Cât pri­veş­te redac­ta­rea bule­ti­ne­lor de vot, menţio­năm că inves­ti­ţia o va supor­ta exclu­siv admi­nis­tra­ţia loca­lă din sudul lito­ra­lu­lui.

Pri­ma­rul Mihai Cla­u­diu Tusac a expli­cat ini­ţi­a­ti­va sa: “De la reve­ni­rea în pri­mă­rie am anu­nţat intenţia mea de a rezi­lia con­trac­tul cu aceas­tă soci­e­ta­te şi să cer dau­ne în valoa­re de 5 mili­oa­ne de euro, bani ce urmea­ză a fi împă­rţi­ţi locu­i­to­ri­lor muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia care au înre­gis­trat pagu­be mate­ri­a­le din cau­za fri­gu­lui (igra­sie, pereţi afec­ta­ţi, îmbol­nă­viri etc.). Mă voi asi­gu­ra per­so­nal ca cei care v‑au ţinut în frig iar­na tre­cu­tă să plă­teas­că pen­tru acest lucru, iar cetă­ţe­nii muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia să fie des­pă­gu­bi­ţi”.

El a sub­li­ni­at că este foar­te impor­tant ca man­ga­li­oţii să înţe­lea­gă impor­tanţa votu­lui lor liber expri­mat pe aceas­tă temă: “Este deo­se­bit de impor­tant să veni­ţi în număr cât mai mare la refe­ren­dum şi să vota­ţi pen­tru rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui, ast­fel încât să am toa­te argu­men­te­le juri­di­ce pen­tru a cere acest lucru. Cât timp am fost pri­ma­rul dum­ne­a­voas­tră în Man­ga­lia a fost căl­du­ră. Într‑o cam­pa­nie poli­ti­că mur­da­ră şi cri­mi­na­lă, adver­sa­rii mei au plă­nu­it din timp tăie­rea căl­du­rii şi con­ti­nuă să mă învi­no­vă­ţeas­că, evi­tând intenţio­nat să amin­teas­că fap­tul că tot ei sunt cei care au sem­nat con­trac­tul din 2003 şi au dat aproa­pe pe gra­tis sis­te­mul de încă­l­zi­re al ora­şu­lui unei fir­me pri­va­te. De ce alt­fel m‑ar fi sus­pen­dat în prag de iar­nă, în mij­lo­cul lui noiem­brie 2011 şi nu m‑au sus­pen­dat vara, în august, mai ales că a doua oară am fost sus­pen­dat pen­tru ace­lea­şi moti­ve ca şi pri­ma dată, a com­ple­tat şeful admi­nis­tra­ţi­ei loca­le”.

Depu­ta­tul PDL Zan­fir Ior­guş şi con­tra­can­di­da­tul lui Tusac la ale­ge­ri­le din 10 iunie susţi­ne că: “Mă bucur că i‑a venit lui Tusac min­tea la cap în ulti­ma cli­pă, în al 12-lea ceas şi că, sub pre­siu­nea cetă­ţe­ni­lor din Man­ga­lia, şi a aso­ci­a­ţi­i­lor de pro­pri­e­tari cu care m‑am întâl­nit în dez­ba­te­rea publi­că pri­vind sis­te­mul de încă­l­zi­re alter­na­tiv în Man­ga­lia, a accep­tat să renu­nţe la soci­e­ta­tea Cal­la­tis Therm pe care a adus‑o în 2011 prin finul lui, Cătă­lin Ciu­per­că, soci­e­ta­te care s‑a demon­strat că nu este capa­bi­lă să fur­ni­ze­ze căl­du­ră în muni­ci­piu. Ca ata­re, ar fi bine, dacă pe refe­ren­du­mul ace­la, să fie tre­cu­te şi cele­le­la­te soci­e­tă­ţi din Con­stanţa pe care le‑a adus în ulti­mii patru ani. Să ple­ce şi să ne lase în pace cu gru­pu­ri­le lui de inte­re­se”.

La rân­dul său, inde­pen­den­tul Cris­ti­an Radu decla­ră că: “Eu nu înţe­leg de ce se orga­ni­zea­ză refe­ren­dum? Nu are logi­că ches­tiu­nea aceas­ta, când, pur şi sim­plu, putea să‑i che­me la pri­mă­rie, mai ales că este vor­ba de finul lui, să dis­cu­te pro­ble­ma. De ce este nevo­ie de refe­ren­dum? Ca să chel­tu­ias­că niş­te bani? La câte chel­tu­ieli a făcut până acum, îşi mai per­mi­te încă una. De când am aflat de refe­ren­dum stau şi mă întreb care‑i logi­ca. Nu am găsit‑o”.

Facem pre­ci­zarea că pro­pu­ne­rea pri­ma­ru­lui Tusac de a ini­ţia acest refe­ren­dum care per­mi­te rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui cu Cal­la­tis Therm a fost apro­ba­tă, în data de 27 apri­lie 2012, de un număr de zece con­si­li­eri locali prin HCL nr.39/2012.

Mire­la Sori­na PASCAL, replicaonline.ro, marti, 8 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply