Tusac rămâne primarul Mangaliei

0
264

Ior­ga făr’ de onoa­re să-şi dea demi­sia de… onoa­re!

Pri­ma­rul a anu­nţat că va cere revo­ca­rea pre­fec­tu­lui, care a dat dova­dă de rău­ta­te, inca­pa­ci­ta­te şi mârşă­vie poli­ti­că

Spre dis­pe­ra­rea uzur­pa­to­ru­lui Palaz

Tri­bu­na­lul Buzău i‑a dat câş­tig de cau­ză fos­tu­lui pri­mar al Man­ga­li­ei, Cla­u­diu Tusac, în pro­ce­sul în care edi­lul eli­be­rat din fun­cţie con­tes­ta ordi­nul prin care pre­fec­tul Ior­ga Palaz l‑a sus­pen­dat din fun­cţie, pe motiv de incom­pa­ti­bi­li­ta­te. Este a doua oară când pri­ma­rul Man­ga­li­ei câş­ti­gă în defa­voa­rea pre­fec­tu­lui judeţu­lui, după ce Ior­ga CP a emis abu­ziv două ordi­ne de sus­pen­da­re din fun­cţie a edi­lu­lui. Pri­ma dată, instanţa i‑a dat câş­tig de cau­ză edi­lu­lui din Man­ga­lia defi­ni­tiv şi ire­vo­ca­bil.

În opi­nia pri­ma­ru­lui, pre­fec­tul nu poa­te da de două ori un ordin în ace­ea­şi speţă. „Este ori rea voinţă, ori un abuz gro­so­lan“, a decla­rat Tusac. Reîn­tors pe pos­tul de pri­mar, Tusac a decla­rat că a mai fost o dată eli­be­rat din fun­cţie pen­tru ace­ea­şi fap­tă, iar instanţa i‑a dat câş­tig de cau­ză. În decem­brie 2009, pre­fec­tul a emis un ordin prin care se con­sta­ta înce­ta­rea de drept, îna­in­te de ter­men, a man­da­tu­lui pri­ma­ru­lui muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

El a ata­cat atunci în instanţă ordi­nul pre­fec­tu­lui, iar jude­că­to­rii au decis anu­la­rea actu­lui res­pec­tiv. Însă pe la înce­pu­tul lunii decem­brie anul tre­cut, Agenţia Naţio­na­lă de Inte­gri­ta­te a sesi­zat Par­che­tul de pe lân­gă Jude­că­to­ria Man­ga­lia în vede­rea cer­ce­tă­rii pri­ma­ru­lui din Man­ga­lia pen­tru săvârşi­rea infra­cţiu­nii de fals în decla­ra­ţii şi incom­pa­ti­bi­li­ta­te.

Din punc­tul meu de vede­re, ANI dove­deş­te, o dată în plus, că este un orga­nism de pre­siu­ne poli­ti­că, acţiu­nea sa nefi­ind alt­ce­va decât o moda­li­ta­te de a mă cur­ta să trec în bar­ca pute­rii poli­ti­ce, aşa cum au făcut şi cu alţi pri­mari, dar eu nu vreau“, susţi­nea Tusac la vre­mea res­pec­ti­vă. Reve­nind la deci­zia instanţei, sen­tinţa Tri­bu­na­lu­lui Buzău, emi­să la sfârşi­tul lunii febru­a­rie, a repre­zen­tat titlu exe­c­u­to­riu, ceea ce înseam­nă că speţa s‑a jude­cat în recurs (îna­in­tat de pre­fect) cu Tusac în cali­ta­te de pri­mar!

Iar prin fap­tul că, în ciu­da sen­tinţei, a luat în cal­cul emi­te­rea unui nou ordin de sus­pen­da­re a lui Tusac din fun­cţia de pri­mar al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Palaz a recu­nos­cut impli­cit veri­di­ci­ta­tea actu­lui emis de instanţa buzo­ia­nă. Ati­tu­di­nea sa mai deno­tă fap­tul că totul nu se învâr­te decât în jurul ambi­ţi­i­lor sale – poli­ti­ce, nu pro­fe­sio­na­le – din cau­za căro­ra, în câr­dă­şie cu alţi poli­ti­cieni ai pute­rii, cetă­ţe­nii din Man­ga­lia au bene­fi­ci­at în locu­inţe­le lor doar de căl­du­ra pro­pri­i­lor lor sufle­te.

Deşi nu are onoa­re, aştept ca pre­fec­tul Ior­ga Palaz să-şi dea demi­sia de onoa­re din fun­cţie, ca şi din bata­li­o­nul de lup­tă al PDL-ului, în care se află ile­gal!“, a decla­rat Tusac. Pri­ma­rul a anu­nţat că va cere minis­tru­lui Admi­nis­tra­ţi­ei şi Inter­ne­lor şi pri­mu­lui minis­tru revo­ca­rea din fun­cţie a pre­fec­tu­lui, care nu a dat dova­dă decât de rău­ta­te, inca­pa­ci­ta­te şi mârşă­vie poli­ti­că.

lideruldeopinie.ro, vineri, 20 apri­lie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply