PDL fierbe! Şedinţă de urgenţă pe tema moţiunii de cenzură

0
195

 PDL fierbe! Şedinţă de urgenţă pe tema moţiunii de cenzură

Lide­rii PDL s‑au reu­nit mier­curi după-ami­a­ză în şedinţă de urgenţă pen­tru a dis­cu­ta des­pre moţiu­nea de cen­zu­ră a USL ce va fi vota­tă vineri. Unii par­la­men­tari demo­crat-libe­rali admit neo­fi­ci­al că este posi­bil ca moţiu­nea să trea­că, în timp ce lide­rii par­ti­du­lui susţin public că demer­sul opo­zi­ţi­ei nu are nici o şan­să.

USL mai are nevo­ie doar de şap­te voturi pen­tru a tre­ce moţiu­nea de cen­zu­ră, iar Guver­nul Ungu­rea­nu să cadă, după cal­cu­le­le făcu­te mier­curi de lide­rul PSD, Vic­tor Pon­ta. Unii par­la­men­ta­rii PDL spun că au emoţii că moţiu­nea ar putea tre­ce de Par­la­ment, în timp ce alţii exclud aceas­tă vari­an­tă. Am emoţii, s‑ar putea să trea­că (moţiu­nea de cen­zu­ră — n.r.), spu­nea, mier­curi, pen­tru Medi­a­fax, un par­la­men­tar demo­crat-libe­ral, îngri­jo­rat de rapor­tul foar­te strâns din­tre opo­zi­ţie şi pute­re în Legi­sla­tiv. O altă îngri­jo­ra­re a unor par­la­men­tari PDL este lega­tă de stra­te­gia par­ti­du­lui în cazul în care moţiu­nea de cen­zu­ră ar fi apro­ba­tă de Par­la­ment. Nu ştiu dacă exis­tă un plan B, adi­că un plan de rezer­vă, în cazul în care moţiu­nea tre­ce, a decla­rat un demo­crat-libe­ral.

Secre­ta­rul gene­ral al PDL, Ioan Oltean, a dat însă asi­gu­rări că moţiu­nea de cen­zu­ră nu va tre­ce. Nu avem o lini­ş­te tota­lă, dar avem o lini­ş­te nor­ma­lă vizavi de moţiu­ne, a spus Oltean, unul din­tre lide­rii care au par­ti­ci­pat la şedinţa de urgenţă a PDL, la care au mai fost pre­zenţi Emil Boc, Rober­ta Ana­ta­se şi Vasi­le Bla­ga. Am avut o dis­cu­ţie pen­tru a vedea că nici­u­nul din­tre par­la­men­ta­rii noş­tri nu va fi impli­cat în vota­rea moţiu­nii, a decla­rat Oltean, pre­ci­zând că par­ti­dul a decis să rămâ­nă în afa­ra votă­rii la moţiu­ne, dar dacă sunt unii par­la­men­tari care vor să vote­ze, se poa­te întâm­pla acest lucru, cu asi­gu­rări însă că votul va fi împo­tri­vă. Între­bat dacă par­ti­dul are un plan B în even­tu­a­li­ta­tea că moţiu­nea va fi adop­ta­tă, Oltean a răs­puns poa­te exis­ta un ast­fel de plan, dar a ţinut să dea asi­gu­rări că demer­sul opo­zi­ţi­ei va eşua: Vă asi­gur la modul cel mai seri­os că moţiu­nea nu va tre­ce. Oltean a mai spus că ple­că­ri­le din PDL s‑au cam ter­mi­nat. Ne putem opri aici cu ple­că­ri­le, au ple­cat cei care au avut de ple­cat. (…), a spus Oltean.

Refe­ri­tor la depu­ta­tul PDL Ghe­or­ghe Cro­i­to­ru, care a decla­rat că va vota moţiu­nea, Oltean a spus că aces­ta este un om, depu­tat şi demo­crat-libe­ral extrem de res­pon­sa­bil şi seri­os nu va vota moţiu­nea de cen­zu­ră. Dez­ba­te­rea şi votul la moţiu­nea de cen­zu­ră vor avea loc vineri, înce­pând cu ora 9.00. Potri­vit cal­cu­le­lor, opo­zi­ţia ar mai avea nevo­ie de doar câte­va voturi pen­tru ca moţiu­nea să trea­că, iar Guver­nul Ungu­rea­nu să cadă.

Sursa:Rtv.net, 25 apr 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply