Oamenii din Costineşti protestează: “Nu vă vom lăsa să ne îmbolnăviţi copiii”

0
216

Pes­te 60 de locu­i­tori ai comu­nei Cos­ti­neşti de toa­te vâr­ste­le s‑au adu­nat, ieri, în par­cul din apro­pi­e­rea pri­mă­ri­ei pen­tru a pro­tes­ta împo­tri­va intenţi­ei Guver­nu­lui de a per­mi­te com­pa­niei ame­ri­ca­ne Che­vron să exploa­te­ze gaze­le de şist din regiu­ne.

Mani­fes­ta­ţia a fost spri­ji­ni­tă de admi­nis­tra­ţia loca­lă, care a apro­bat desfă­şu­ra­rea acţiu­nii de pro­test şi a par­ti­ci­pat activ, prin pre­zenţa pri­ma­ru­lui, Tra­ian Cris­tea, la faţa locu­lui şi a repre­zen­tanţi­lor con­si­li­u­lui local.

Locu­i­to­rii comu­nei au venit pre­gă­ti­ţi cu pan­car­te sim­bo­li­ce şi cu alte mate­ri­a­le infor­ma­ti­ve pe care se puteau citi mesa­je pre­cum: „Şpa­ga voas­tră, moar­tea noas­tră”, „Che­vro­nul dis­tru­ge vii­to­rul” şi „Vrem copii sănă­toşi, nu bol­navi şi can­ce­roşi”.

De alt­fel, unul din­tre pro­tes­ta­tari a spe­ci­fi­cat: „Îmi doresc ca fami­lia mea şi copii mei să tră­i­as­că într-un mediu sănă­tos. Loca­li­ta­tea noas­tră nu a avut nici­o­da­tă fac­tori de polu­a­re şi ne dorim ca acest aspect să nu se schim­be. Nu accep­tăm nicio sumă de bani pen­tru tere­nuri, sănă­ta­tea copi­i­lor noş­tri este mai impor­tan­tă decât ori­ce bene­fi­ciu mate­ri­al. Ne-am infor­mat, ştim care sunt peri­co­le­le unei ast­fel de exploa­tări. Să-şi ia son­de­le şi să mear­gă cu ele unde le este per­mis, numai la noi nu”.

O opi­nie simi­la­ră a avut şi pri­ma­rul loca­li­tă­ţii care i‑a încu­ra­jat pe oameni să pro­tes­te­ze în con­ti­nu­a­re şi i‑a rugat să nu cede­ze ten­ta­ţi­ei de a‑şi vin­de tere­nu­ri­le către inves­ti­to­rii stră­ini în cazul în care aceş­tia le vor face anu­mi­te ofer­te.

Pe noi nu ne‑a abor­dat nimeni cu pri­vi­re la aceas­tă pro­ble­mă. Nu am pri­mit până în pre­zent nicio adre­să şi nu am pri­mit nicio abor­da­re ver-bală. Vă rog să ne infor­ma­ţi dacă vedeţi că se insis­tă pe aceas­tă temă şi se fac pre­siuni asu­pra dum­ne­a­voas­tră de ori­ce fel prin ceea ce ei numesc «marea ave­re». Pen­tru noi ave­re este loca­li­ta­te, care din­tr-un sătuc a ajuns o comu­nă cu un mare renu­me la nivel naţio­nal şi inter­na­ţio­nal.

Tre­bu­ie să rămâ­nem puter­nici în faţa lor. Ori­ca­re ar fi faci­li­tă­ţi­le pe care le ofe­ră, nu vom ceda. Nu vă lăsa­ţi păcă­li­ţi de niş­te sume pe care le ofe­ră la expro­pri­e­re. Să le spu­neţi direct «Pămân­tul este al nos­tru, son­da este a voas­tră. Lua­ţi-vă son­da şi ple­ca­ţi aca­să». Eu nu voi da auto­ri­za­ţie, niciun aviz, nu vor putea face în forţă aces­te acţiuni. Închi­pui­ţi-vă ce ar însem­na după 13 ani de mun­că ai mei ca pri­mar să aprob aşa ceva. M‑am chi­nu­it atât să moder­ni­zez comu­na şi acum o să pun son­dă că nu îmi mai tre­bu­ie turi­şti? Noi nu cedăm. Vom face adre­se către toa­te insti­tu­ţi­i­le abi­li­ta­te prin care ne vom expri­ma opi­nia, a admi­nis­tra­ţi­ei loca­le şi a oame­ni­lor din loca­li­ta­te”, a expli­cat pri­ma­rul.

Joi, 05 Apri­lie 2012. Autor: Ale­xan­dra BĂLAN, cugetliber.ro

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply