Locale 2012 la Mangalia: Ce zice preşedintele ANI despre candidatura lui Tusac

0
185

În cazul în care sen­tinţa va rămâ­ne defi­ni­ti­vă, aces­ta nu va mai putea can­di­da pe ace­ea­şi fun­cţie pen­tru care s‑a con­sta­tat incom­pa­ti­bi­li­ta­tea. De ase­me­nea, va ope­ra inter­di­cţia de trei ani pri­vind numi­rea într‑o fun­cţie publi­că”

În pri­mă instanţă, con­tes­ta­ţia dom­nu­lui Tusac a fost res­pin­să, fiind în acest moment ata­ca­tă cu recurs la Îna­l­ta Cur­te de Casa­ţie şi Jus­ti­ţie”, a decla­rat preşe­din­te­le Agenţi­ei Naţio­na­le de Inte­gri­ta­te, Horia Geor­ges­cu, în legă­tu­ră cu situ­a­ţia actu­a­lu­lui pri­mar din Man­ga­lia, Cla­u­diu Tusac, decla­rat incom­pa­ti­bil de către inspec­to­rii de inte­gri­ta­te. Totu­şi, preşe­din­te­le ANI a con­ti­nu­at spu­nând că „în cazul în care sen­tinţa va rămâ­ne defi­ni­ti­vă, aces­ta nu va mai putea can­di­da pe ace­ea­şi fun­cţie pen­tru care s‑a con­sta­tat incom­pa­ti­bi­li­ta­tea. De ase­me­nea, va ope­ra inter­di­cţia de trei ani pri­vind numi­rea într‑o fun­cţie publi­că”.

Decla­ra­ţia preşe­din­te­lui ANI a repre­zen­tat răs­pun­sul la între­bă­ri­le adre­sa­te aces­tu­ia pe site-ul Hotnews.ro în cadrul unei dis­cu­ţii onli­ne cu citi­to­rii Hot­news. Totu­şi, este de menţio­nat că recur­sul decla­rat de pri­ma­rul Tusac împo­tri­va hotă­rârii prin care a pier­dut pro­ce­sul cu ANI la Con­stanţa a fost pro­gra­mat să se desfă­şoa­re la Îna­l­ta Cur­te de Casa­ţie şi Jus­ti­ţie pe data de 30 mai 2013, cu mult după ale­ge­ri­le loca­le de anul aces­ta. Cu alte cuvin­te, dat fiind că sen­tinţa instanţei con­stă­nţe­ne încă nu este defi­ni­ti­vă, Cla­u­diu Tusac ar putea can­di­da la loca­le­le din iunie.

Potri­vit ANI, Tusac ar fi fost în sta­re de incom­pa­ti­bi­li­ta­te în peri­oa­da 2008 — 2009 din cau­za fap­tu­lui că, simul­tan cu fun­cţia de pri­mar, ar fi deţi­nut şi cali­ta­tea de repre­zen­tant al Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia în adu­na­rea gene­ra­lă a acţio­na­ri­lor unei regii auto­no­me judeţe­ne, dar şi a SC Admi­nis­tra­rea Par­cu­lui Indus­tri­al Man­ga­lia SRL. Tot con­form ANI, Tusac nu ar fi menţio­nat aces­te aspec­te în decla­ra­ţia de inte­re­se depu­să pe data de 16 iunie 2009.

Marti, 24 Apri­lie 2012, ziuaconstanta.ro

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply