Exploatarea gazelor de şist pe litoral, introdusă de către senatorul Nicolae Moga în moţiunea de cenzură

0
221


Exploa­ta­rea gaze­lor de şist pe lito­ral se numă­ră prin­tre argu­men­te­le Opo­zi­ţi­ei în moţiu­nea de cen­zu­ră care a fost depu­să astăzi în Par­la­ment pen­tru demi­te­rea Guver­nu­lui Ungu­rea­nu. Acest punct a fost intro­dus la cere­rea sena­to­ru­lui PSD de Con­stanţa, Nico­lae Moga.

Opo­zi­ţia a invo­cat, prin­tre alte­le, şi pla­nul Guver­nu­lui de a vin­de ce mai este de vân­dut, modul în care se chel­tu­ieş­te banul public şi încăl­ca­rea prin­ci­pi­u­lui auto­no­mi­ei uni­ver­si­ta­re, prin înfi­inţa­rea unei facul­tă­ţi în lim­ba maghia­ră la Târ­gu Mureş. Cabi­ne­tul Ungu­rea­nu se află în faţa pri­mei moţiuni de cen­zu­ră.

De alt­fel, nu au tre­cut decât două luni de la înves­ti­rea sa şi deja opo­zi­ţia vine cu reproşuri seri­oa­se. Pri­va­ti­za­rea Cupru Min a pro­dus rea­cţii ime­di­a­te în rân­du­ri­le opo­zi­ţi­ei. Unul din­tre punc­te­le cen­tra­le ale tex­tu­lui moţiu­nii fiind vân­za­rea con­tro­ver­sa­tă des­pre care lide­rii USL spun că este nejus­ti­fi­ca­tă. Un alt punct fier­bin­te al moţiu­nii se refe­ră la încăl­ca­rea prin­ci­pi­u­lui auto­no­mi­ei uni­ver­si­ta­re, de dra­gul UDMR, prin înfi­inţa­rea unei facul­tă­ţi în lim­ba maghia­ră în cadrul UMF Târ­gu Mureş.

De ase­me­nea, con­tes­ta­rea exploa­tă­rii gaze­lor de şist a deve­nit un capi­tol impor­tant al moţiu­nii de cen­zu­ră, iar sena­to­rul PSD de Con­stanţa, Nico­lae Moga, a fost cel care a susţinut‑o. Scrie în tex­tul moţiu­nii, care expli­că şi cum meto­da de exploa­ta­re repre­zin­tă un aten­tat la sigu­ranţa sănă­tă­ţii locu­i­to­ri­lor din zonă.

Cât des­pre şanse­le ca moţiu­nea să trea­că, iar Guver­nul Ungu­rea­nu să ple­ce aca­să, lide­rii opo­zi­ţi­ei au decla­rat că ar fi par­la­men­tari ai pute­rii care ar fi sem­nat deja moţiu­nea de cen­zu­ră. În pre­zent, opo­zi­ţia con­tea­ză pe 212 par­la­men­tari, cu 19 mai puţini decât este nece­sar pen­tru a fi tre­ce moţiu­nea. Asta în timp ce pute­rea are 237 de depu­ta­ţi şi sena­tori.

Autor: Iri­na DITU, reporterntv.ro, 18 apri­lie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply