Daniel Dăianu, Liviu Voinea şi Bogdan Teodorescu, în echipa USL pentru pregătirea campaniei electorale

0
209

Daniel Dăia­nu şi Liviu Voi­nea, direc­to­rul exe­cu­tiv al Gru­pu­lui de Eco­no­mie Apli­ca­tă vor face par­te din echi­pa care se va ocu­pa de pro­gra­mul eco­no­mic al USL, iar Bogdan Teo­do­res­cu va coor­do­na echi­pa de comu­ni­ca­re, a anu­nţat, dumi­ni­că, preşe­din­te­le PSD, Vic­tor Pon­ta.

Refe­ri­tor la USL şi la mine, ca posi­bil can­di­dat al USL la fun­cţia de prim minis­tru, în echi­pa eco­no­mi­că la care lucrez împre­u­nă cu dom­nul Daniel Con­stan­tin ni s‑au ală­tu­rat doi oameni pe care îi res­pect foar­te mult, domnii Daniel Dăia­nu şi Liviu Voi­nea, căro­ra le mulţu­mesc foar­te mult. De ase­me­nea, echi­pa de comu­ni­ca­re va fi coor­do­na­tă de dom­nul Bogdan Teo­do­res­cu”, a anu­nţat Vic­tor Pon­ta.

dcnews.ro

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply