Chevron crede că România ar putea adăposti zăcăminte de gaze de şist mai mari decât cele din SUA

0
212

EXCLUSIV: Peri­co­le­le exploa­tă­rii, fol­clor spon­so­ri­zat de ruşi?

Chiar dacă lucră­ri­le de explo­ra­re a gaze­lor de şist din Con­stanţa sunt un sce­na­riu des­tul de înde­păr­tat (cir­ca 5 ani de la dema­ra­rea pro­ce­du­ri­lor, iar pen­tru anul în curs nu este sta­bi­li­tă nici o acţiu­ne con­cre­tă), subiec­tul a deve­nit deja unul fier­bin­te pe agen­da elec­to­ra­lă a poli­ti­cie­ni­lor. Miting bine orga­ni­zat la Bâr­lad, mani­fes­ta­ţie anti-Che­vron la 2 Mai, peti­ţii onli­ne pen­tru inter­zi­ce­rea pro­iec­te­lor de explo­ra­re şi totul este abia la înce­put, fiind de aştep­tat ca pro­tes­te­le să devi­nă din ce în ce mai radi­ca­le, oda­tă cu apro­pi­e­rea cam­pa­niei elec­to­ra­le.

Prac­tic, un nou scan­dal de genul Roşia Monta­nă este pe cale să izbu­c­neas­că în capă­tul celă­lalt al ţării, la Con­stanţa. Ca de fie­ca­re dată, însă, în situ­a­ţii de acest gen, pro­tes­tul şi scan­da­lul în sine sunt mai impor­tan­te decât moti­ve­le care au stat la baza aces­to­ra. Aşa vedem pri­mari care se decla­ră cate­goric împo­tri­va exploa­tă­rii gaze­lor de şist, recu­nos­când în ace­la­şi timp că habar n‑au ce înseam­nă asta. Şi, cum în situ­a­ţia lor e imen­sa majo­ri­ta­te a pro­tes­ta­ri­lor, totul ris­că să devi­nă o iste­rie naţio­na­lă, fără cap şi fără coa­dă.

Arti­co­lul inte­gral, în Repli­ca, 2 apri­lie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply