Primarul Mangaliei, în vizită “de lucru”: Niculescu: “Tusac a venit cu două legume după el, să se facă de râs în spital”

0
220

Pese­dis­tul Cla­u­diu Mihai Tusac a înce­put vână­toa­rea de voturi în com­pa­nia a două legu­me. S‑a dus cu pro­mi­siuni la medi­cii Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia, dar fiind mult prea dez­o­rien­tat s‑a făcut de pomi­nă. Edi­lul man­ga­li­ot a efec­tu­at, marţi, la ora 12.30, o vizi­tă de lucru la Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia, unde a apă­rut, aşa cum ne‑a obi­ş­nu­it, cu 30 minu­te întâr­zi­e­re. Edi­lul a fost însoţit de către con­si­li­e­rii Lucian Fali­bo­ga şi Bogdan Maga­nu şi a cerut secre­ta­rei uni­tă­ţii sani­ta­re ca la dis­cu­ţii să par­ti­ci­pe toţi medi­cii şi toţi asis­tenţii-şefi, care au fost nevo­iţi să piar­dă din tim­pul pro­gra­mu­lui jumă­ta­te de oră până la sosi­rea aces­to­ra.

Ajuns la uni­ta­tea sani­ta­ră, pri­ma­rul Tusac nu doar că a reu­şit să para­li­ze­ze acti­vi­ta­tea medi­ca­lă, dar moti­vul pen­tru care se află în mij­lo­cul cadre­lor medi­ca­le nu s‑a dove­dit a fi unul impor­tant. Tusac dorea să afle dacă uni­ta­tea sani­ta­ră stă bine din punct de vede­re finan­ci­ar şi să le trans­mi­tă medi­ci­lor că pri­mă­ria nu are fon­duri.

A intrat în cam­pa­nie elec­to­ra­lă. S‑a lăsat aştep­tat 30 de minu­te. Întâl­ni­rea era pro­gra­ma­tă pen­tru ora 12.00, dar cum nu ştie să res­pec­te mun­ca oame­ni­lor, s‑a pre­zen­tat la spi­tal la ora 12.30 să ne spu­nă că a slă­bit 20 de kilo­gra­me şi să ne între­be ce nevoi are spi­ta­lul, dar a greşit loca­ţia. Amu­za­ment total. A vor­bit sin­gur şi apoi a ple­cat. Medi­cii se uitau pe pereţi şi nu înţe­le­geau des­pre ce bate câm­pii Tusac.

Subiec­tul pe care Tusac a încer­cat să‑l dez­ba­tă la Spi­ta­lul Man­ga­lia nu avea legă­tu­ră cu cor­pul medi­cal, ci cu direc­to­rul uni­tă­ţii, care se află în con­ce­diu. Ne între­ba întru­na dacă avem bani, cred că nu avea ima­gi­na­ţie, săra­cul. Ne‑a spus că ori­cum noi o să ne des­cur­căm cum am făcut‑o şi până acu­ma, pen­tru că pri­mă­ria şi aşa nu are fon­duri. Părea extrem de dez­o­rien­tat, din toa­te punc­te­le de vede­re.

A venit cu două legu­me după el, cu doi con­si­li­eri, Maga­nu şi Fali­bo­ga, să se facă de râs în spi­tal. A fost sfă­tu­it prost, şi‑a cre­at o ima­gi­ne proas­tă. Tusac, în com­pa­nia a două legu­me, a ţinut celor 20 de medici un dis­curs fără sub­stanţă, a decla­rat, pen­tru Repli­ca, dr. Ion Nicu­les­cu, şeful Secţi­ei de Gine­co­lo­gie din cadrul Spi­ta­lu­lui Man­ga­lia, şi con­tra­can­di­da­tul lui Tusac la Pri­mă­ria Man­ga­lia.

Repli­ca, 15 mar 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply