Comunicat de presa: Mangalia a revenit la normalitate!

0
168

În ulti­ma săp­tămâ­nă, cetă­ţe­nii muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia s‑au putut bucu­ra de lini­ş­te, via­ţa coti­dia­nă a rein­trat în limi­te­le fireşti din toa­te punc­te­le de vede­re.

Pe lân­gă căl­du­ra fur­ni­za­tă către locu­inţe­le cetă­ţe­ni­lor, s‑au rein­sta­lat sche­le­le pen­tru con­ti­nu­a­rea pro­iec­tu­lui pri­vind anve­lo­pa­rea blo­cu­ri­lor de locu­inţe. Pe tro­tu­a­re­le înscri­se în pro­gra­mul de rea­bi­li­ta­re lucră­ri­le îna­in­tea­ză rapid, urmând ca în săp­tămâ­na vii­toa­re să încea­pă noi tron­soa­ne. Blo­cu­ri­le cu locu­inţe în regim de închi­ri­e­re şi locu­inţe soci­a­le vor înce­pe din nou să se îna­lţe tot în aceas­tă săp­tămâ­nă şi se fac demer­su­ri­le nece­sa­re pen­tru acor­da­rea pache­te­lor de ali­men­te mult-aştep­ta­te de pen­sio­na­rii cu pen­sii mici şi de cetă­ţe­nii care nu rea­li­zea­ză veni­turi.

Pro­iec­te­le de dezvol­ta­re turis­ti­că a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia şi a sta­ţiu­ni­lor afe­ren­te se află şi ele pe lis­ta pri­o­ri­tă­ţi­lor admi­nis­tra­ţi­ei loca­le: rea­bi­li­ta­rea stra­da­lă în Nept­un, Por­tul Turis­tic Man­ga­lia (ame­na­jă­ri­le tere­nu­lui de mini-golf), dema­ra­rea pro­iec­tu­lui Club Nau­tic „Cal­la­tis” (pen­tru care s‑a sem­nat de curând con­trac­tul de finanţa­re) şi mul­te alte pro­iec­te depu­se şi afla­te în sta­di­ul de eva­lu­a­re.

Cum era de aştep­tat, de 1 mar­tie doam­ne­le şi domni­şoa­re­le din loca­li­ta­te au fost sur­prin­se de repre­zen­tanţii par­ti­de­lor poli­ti­ce care le-au ofe­rit flori atât la locu­ri­le lor de mun­că, dar şi pe stră­zi­le muni­ci­pi­u­lui. De 8 mar­tie vor urma alte sur­pri­ze!

Iată că via­ţa coti­dia­nă a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia rein­tră pe făga­şul nor­ma­li­tă­ţii, o sta­re atât de soli­ci­ta­tă de cetă­ţeni după o iar­nă agi­ta­tă şi grea. Pri­ma­rul Mihai Cla­u­diu Tusac doreş­te menţi­ne­rea aces­tei stări şi încear­că să ges­tio­ne­ze corect even­tu­a­le­le situ­a­ţii cri­ti­ce ce ar putea să apa­ră: „Indi­fe­rent cu ce pro­ble­me ne con­frun­tăm ca admi­nis­tra­ţie loca­lă, indi­fe­rent ce neînţe­le­geri apar între oame­nii poli­tici locali, cetă­ţe­nii nu tre­bu­ie să sim­tă acest lucru. Via­ţa lor tre­bu­ie să se defă­şoa­re nor­mal! Să ne putem întâl­ni pe stră­zi­le muni­ci­pi­u­lui pen­tru a pur­ta un dia­log civi­li­zat refe­ri­tor la dorinţe­le, nevo­i­le cetă­ţe­ni­lor, să avem plă­ce­rea de a par­ti­ci­pa împre­u­nă la mici fes­ti­vi­tă­ţi, mici săr­bă­tori care ne scot din ruti­na zil­ni­că şi care fac via­ţa locu­i­to­ri­lor mai fru­moa­să… După aceas­tă peri­oa­dă tul­bu­re din via­ţa Man­ga­li­ei şi din via­ţa mea cu toţii ne dorim o pri­mă­va­ră lini­ş­ti­tă şi numai împli­niri, să avem pute­rea de a uita gre­u­tă­ţi­le cu care ne-am con­frun­tat şi să ne unim forţe­le pen­tru a con­ti­nua pro­iec­te­le fru­moa­se înce­pu­te împre­u­nă!”.

Dep. Mass-media

Dumi­ni­ca, 04 Mar­tie 2012, ziuaconstanta.ro

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele