Şi eu colectez separat uleiul vegetal uzat” continuă la Mare Nostrum!

  0
  266

  Cam­pa­nia „Şi eu colec­tez sepa­rat ule­iul vege­tal uzat” con­ti­nuă într‑o nouă for­mu­lă, ast­fel că pen­tru fie­ca­re 5 l de ulei vege­tal uzat pre­da­ţi la Mare Nos­trum, per­soa­ne­le fizi­ce vor pri­mi în schimb 1 litru de ulei de floa­rea soa­re­lui.

  Cam­pa­nia, înce­pu­tă încă din anul 2009, s‑a bucu­rat de un real suc­ces. Pe lân­gă uni­tă­ţi­le de învă­ţământ care au răs­puns pro­vo­că­rii noas­tre, un număr con­si­de­ra­bil de per­soa­ne fizi­ce şi-au făcut un obi­cei din a pre­da ule­iul uzat vege­tal către Mare Nos­trum.

  Ne dorim ca prin acest pro­iect să dimi­nu­ăm con­si­de­ra­bil can­ti­ta­tea de ulei vege­tal uzat care ajun­ge în apă sau în sol şi să per­ma­nen­ti­zăm acţiu­ni­le de conş­ti­en­ti­za­re, moti­va­re şi recom­pen­sa­re a tutu­ror per­soa­ne­lor care doresc să rea­li­ze­ze o schim­ba­re bene­fi­că din punct de vede­re eco­lo­gic, în pri­vinţa colec­tă­rii ule­iu­lui vege­tal uzat”, a decla­rat MIHAELA CÂNDEA, Direc­tor Exe­cu­tiv Mare Nos­trum.

  Din anul 2012, prin­tr-un par­te­ne­ri­at cu S.C. STOEHR MINERAL & VEGETAL OIL S.R.L, Mare Nos­trum ofe­ră tutu­ror per­soa­ne­lor care pre­dau 5 litri de ulei uzat vege­tal, 1 litru de ulei de floa­rea soa­re­lui îmbu­te­li­at. Cei care vor pre­da sub 5 litri, vor pri­mi un bon repre­zen­tând can­ti­ta­tea de ulei adu­să. Când bonu­ri­le însu­mea­ză 5 litri, vor putea fi schim­ba­te pen­tru un litru de ulei toc­mai bun pen­tru gătit!

  Colec­tă­ri­le de ulei vege­tal uzat se vor face la sedi­ul Mare Nos­trum, Bd. 1 Decem­brie 1918, nr. 3, bl.F17, sc.A, ap.3, Con­stanţa. Avem pro­gram de luni până vineri, între ore­le 09:00–17:00.

  Ule­iul vege­tal uzat colec­tat de către Mare Nos­trum, va fi pre­dat fir­mei care este spe­cia­li­za­tă în colec­ta­rea şi ges­tio­na­rea aces­tui deşeu, în vede­rea pre­lu­cră­rii şi trans­for­mă­rii lui în bio­die­sel. La fina­lul anu­lui, Mare Nos­trum va con­ta­bi­li­za atât can­ti­ta­tea de ulei uzat colec­ta­tă, cât şi can­ti­ta­tea de bio­die­sel pro­du­să prin pre­lu­cra­rea aces­te­ia.

  Wed­ne­sday, 14 Mar­ch 2012, marenostrum.ro/ 

  Pe cand, un cen­tru de colec­ta­re si la Man­ga­lia ??

  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  Leave a Reply