Ziua Mondială Radio 2021 — World Radio Day 2021 — a zecea aniversare!

0
152

Ziua Mondială Radio 2021 (World Radio Day 2021).

Pro­cla­ma­tă în 2011 de către sta­te­le mem­bre ale UNESCO și adop­ta­tă de Adu­na­rea Gene­ra­lă a Orga­ni­za­ți­ei Națiu­ni­lor Uni­te, în 2012, ca Ziua Inter­națio­na­lă, 13 febru­a­rie a deve­nit Ziua Mondi­a­lă a Radio (WRD).

Radi­o­ul este un mij­loc puter­nic de cele­bra­re a uma­ni­tă­ții în toa­tă diver­si­ta­tea sa și con­sti­tu­ie o plat­for­mă pen­tru dis­cur­sul demo­cra­tic. La nivel glo­bal, radi­o­ul rămâ­ne cel mai con­su­mat mediu. Aceas­tă capa­ci­ta­te uni­că de a ajun­ge la cea mai lar­gă audien­ță înseam­nă că radi­o­ul poa­te mode­la expe­rien­ța diver­si­tă­ții unei soci­e­tăți, poa­te sta ca o sce­nă pen­tru ca toa­te voci­le să vor­beas­că, să fie repre­zen­ta­te și auzi­te. Pos­tu­ri­le de radio ar tre­bui să ser­veas­că diver­se comu­ni­tăți, ofe­rind o mare vari­e­ta­te de pro­gra­me, punc­te de vede­re și con­ți­nut și să reflec­te diver­si­ta­tea publi­cu­lui în orga­ni­za­ți­i­le și ope­ra­țiu­ni­le lor.

Cu oca­zia Zilei Mondi­a­le a Radio 2021 (WRD 2021), UNESCO soli­ci­tă pos­tu­ri­lor de radio să săr­bă­to­reas­că a 10‑a ani­ver­sa­re a aces­tui eve­ni­ment și cei pes­te 110 ani de radio.


Man­ga­lia News, 09.02.2021. (A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Diaconu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply