Spitalul Municipal Mangalia informează cetățenii care dețin imobile în curtea unității sanitare că, începând cu data de 5 februarie a.c., vor fi deconectați de la rețeaua electrică a spitalului

0
546

Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia infor­mea­ză cetă­țe­nii care dețin imo­bi­le în cur­tea uni­tă­ții sani­ta­re că, înce­pând cu data de 5 febru­a­rie, a.c., vor fi deco­nec­tați de la rețea­ua elec­tri­că a spitalului. 

De pes­te 15 ani câte­va zeci de locu­in­țe sunt conec­ta­te la punc­tul de trans­for­ma­re al uni­tă­ții medi­ca­le. Pro­pri­e­ta­rii au fost somați în repe­ta­te rân­duri să se bran­șe­ze indi­vi­du­al la Enel, ast­fel încât rețea­ua elec­tri­că a Spi­ta­lu­lui să nu mai fie supra­so­li­ci­ta­tă și să se evi­te, ast­fel, ris­cul unor căderi de ten­siu­ne sau, mai rău, al unor scurt-cir­cu­i­te care ar putea pune în peri­col via­ța pacien­ți­lor și per­so­na­lu­lui medi­cal. Situ­a­ția aceas­ta tre­nea­ză de foar­te mulți ani și nu mai poa­te fi tole­ra­tă.  Con­su­mul de elec­tri­ci­ta­te din Spi­tal creș­te de la an la an, în spe­cial de la înce­pu­tul cri­zei epi­de­mi­o­lo­gi­ce, cand spi­ta­lul a fost uti­lat si dotat cu nume­roa­se echi­pa­men­te medi­ca­le din cate­go­ria de mari con­su­ma­tori, iar acei con­su­ma­tori cas­nici supra­so­li­ci­tă rețeaua. 

De ase­me­nea vă infor­măm, că în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re spi­ta­lul va fi dotat cu un ansam­blu de 16 con­tai­ne­re, ce urmea­ză a fi monta­te intr-un tri­aj exte­ri­or com­plet uti­lat, ce va nece­si­ta racor­da­rea la ace­eași rețea electrică. 

Cei 49 de pro­pri­e­tari au fost înști­in­țați, prin noti­fi­cări emi­se de exe­c­u­tor jude­că­to­resc, să se deco­nec­te­ze de la rețea­ua Spi­ta­lu­lui, în ter­me­nul legal de 30 de zile, res­pec­tiv până la sfâr­și­tul lunii ianu­a­rie, însă fără niciun rezultat. 

Dat fiind fap­tul că cei vizați nu au luat nicio măsu­ră în acest sens, pe data de 5 febru­a­rie vor fi deco­nec­tați, întru­cât ris­cul unor tra­ge­dii este imi­nent, mai ales în aceas­tă peri­oa­dă. Rea­min­tim că o uni­ta­te medi­ca­lă nu poa­te fi fur­ni­zor de elec­tri­ci­ta­te, gaze natu­ra­le sau alte uti­li­tăți, aceas­ta fiind doar fur­ni­zor de ser­vi­cii medicale.


Man­ga­lia News, 03.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply