Roverul Perseverance a ajuns pe Marte. Amartizarea pe Planeta Roșie, pas cu pas [Foto/VIDEO]

0
170

Roverul Perseverance ajunge azi pe Marte. Amartizarea pe Planeta Roșie, pas cu pas.

Rove­rul Per­se­ve­ran­ce al NASA este pre­gă­tit de amar­ti­za­re pe Mar­te, după o călă­to­rie care a durat pes­te șase luni.

Rove­rul Per­se­ve­ran­ce, lan­sat în vara anu­lui 2020, va amar­ti­za Joi, 18 febru­a­rie, în Cra­te­rul Jeze­ro, o del­tă anti­că de pe supra­fa­ța mar­ți­a­nă. Per­se­ve­ran­ce, sau „Per­cy”, va explo­ra tere­nul Pla­ne­tei Roșii și va des­fă­șu­ra o serie de inves­ti­ga­ții ști­in­ți­fi­ce. Prin­tre obiec­ti­ve­le misiu­nii se numă­ră colec­ta­rea de mos­tre, pri­ma deco­la­re a unui eli­cop­ter pe altă pla­ne­tă decât Ter­ra și cău­ta­rea de sem­ne ale vie­ții anti­ce pe a patra pla­ne­tă de la Soare.

Con­ti­nu­a­rea, pe descopera.ro


LIVE 21:30: 🚀 Roverul Perseverance ajunge pe Marte! Cu Dumitru Prunariu si alti invitati, aici:

Cris­ti­an Pre­su­ră: Vom retrans­mi­te LIVE de la NASA, cu Cla­u­diu Tana­se­lia (parsec.ro) si invi­ta­tii nos­tri: Dumi­tru Pru­na­riu, sin­gu­rul cos­mo­naut roman, Bogdan Mar­cu (ingi­ner de motoa­re de rache­ta la Blue Ori­gin, com­pa­nia lui Jeff Bez­os), Auro­ra Simio­ne­scu (astro­nom, Olan­da), Adri­an Son­ka, Cris­ti­an Roman, Ale­xan­dru Miro­nov, si alte nume fai­ne. Va fi un eve­ni­ment medi­a­tic intens, cu mul­te came­re de fil­mat. Numai rove­rul are 19 came­re de luat vederi si doua micro­foa­ne. Va fi pen­tru pri­ma data cand vom auzi cu ade­va­rat sune­tul de pe alte pla­ne­te! In plus, rove­rul este dotat cu un mini-eli­cop­ter, care va fi pri­mul ce va zbu­ra in alte lumi. Si aces­ta are came­re de luat vederi (de fapt, sin­gu­rul lucru pe care il are, mai mult nu poa­te duce pen­tru a atmosfe­ra mar­ti­a­na nu este sufi­cient de den­sa). Ca totul sa mear­ga, rove­rul tre­bu­ie sa tre­a­ca de cele “spa­te minu­te de ate­ri­za­re” si sa puna cu bine “picio­rul” pe supra­fa­ta martiala.


NASA­’s Per­se­ve­ran­ce Mars Rover va cobo­râ în cra­te­rul Jeze­ro al pla­ne­tei Mar­te. Echi­pat cu teh­no­lo­gie de ulti­mă gene­ra­ție, Per­se­ve­ran­ce va cău­ta sem­ne ale vie­ții micro­bie­ne anti­ce și va colec­ta pro­be care vor reve­ni pe Pământ cu urmă­toa­re­le misiuni NASA. Urmă­riți amar­ti­za­rea în direct, la https://go.nasa.gov/3ojDWkj.


Obser­va­to­rul Astro­no­mic „Ami­ral Vasi­le Ursea­nu”: Cea mai inge­ni­oa­să com­po­nen­tă a nou­lui rover Per­se­ve­ran­ce îl repre­zin­tă micul eli­cop­ter (numit Inge­nu­i­ty) pe care aces­ta îl duce pe Mar­te. Dacă rove­rul amar­ti­zea­ză în sigu­ran­ță, Inge­nu­i­ty va avea oca­zia să sta­bi­leas­că o pre­mie­ră în explo­ra­rea mar­ți­a­nă, prin rea­li­za­rea pri­mu­lui zbor (prin urma­re, pri­ma explo­ra­re aeri­a­nă) pe o altă planetă.

Inge­nu­i­ty, ce poa­te fi ase­mă­nat cu o mică dro­nă, cân­tă­reș­te doar 1,8 kilo­gra­me, are un fuze­laj de dimen­siu­nea unei cutii de cafea, două eli­ce din fibră de car­bon (adap­ta­te atmosfe­rei rare­fi­a­te a pla­ne­tei Mar­te) și patru picio­ru­șe pen­tru amor­ti­za­rea impac­tu­lui la cobo­râre. Micul apa­rat de zbor este dotat cu ante­ne radio, un panou solar, sen­zori de navi­ga­ție, bate­rii și două camere.


Inge­nu­i­ty va tre­bui sa efec­tu­e­ze cinci zbo­ruri (nu mai lungi de câte­va zeci de secun­de), în care se va ridi­ca la alti­tu­dini de maxi­mum 5 metri și se va înde­păr­ta la cel mult 50 de metri de Per­se­ve­ran­ce. Tes­te­le rea­li­za­te de Inge­nu­i­ty vor des­chi­de calea spre explo­ra­rea aeri­a­nă a lui Mar­te, în vii­tor putând fi tri­mi­se apa­ra­te de zbor mai mari și mai sofis­ti­ca­te, care ne vor oferi o per­spec­ti­vă uni­că asu­pra pla­ne­tei veci­ne, dife­ri­tă de cea a rove­re­lor (afla­te la sol) sau a son­de­lor sate­li­za­te pe orbi­tă (afla­te prea sus).


Man­ga­lia News, 18.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply