Primăria Municipiului Mangalia a lansat proiectul: ”Planificare strategică și simplificare proceduri administrative în Municipiul Mangalia”

0
351

Uni­ta­tea Admi­nis­tra­tiv Teri­to­ri­a­lă Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, în cali­ta­te de Bene­fi­ci­ar, a orga­ni­zat, vineri, 5 febru­a­rie, ora 11:00, la Clu­bul Nau­tic Cal­la­tis, eve­ni­men­tul pri­le­ju­it de lan­sa­rea pro­iec­tu­lui ”Pla­ni­fi­ca­re stra­te­gi­că și sim­pli­fi­ca­re pro­ce­duri admi­nis­tra­ti­ve în Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia”, Cod MyS­MIS 136064/codul pro­iec­tu­lui 828, finan­țat prin Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal Capa­ci­ta­te Admi­nis­tra­ti­vă 2014–2020, Axa pri­o­ri­ta­ră 2. Admi­nis­tra­ție publi­că și sis­tem judi­ci­ar acce­si­bi­le și trans­pa­ren­te. Pri­o­ri­ta­tea de inves­ti­ții este 2.1 ”Intro­du­ce­rea de sis­te­me și stan­dar­de comu­ne în admi­nis­tra­ția publi­că loca­lă ce opti­mi­zea­ză pro­ce­se­le orien­ta­te către bene­fi­ci­ari în con­cor­dan­ță cu SCAP, numai în deru­la­rea acti­vi­tă­ți­lor afe­ren­te pre­zen­tu­lui proiect.

Valoa­rea tota­lă a pro­iec­tu­lui este de 3.301.070,74 lei, iar valoa­rea cofi­nan­ță­rii UE este de 3.235.049,33 lei. Valoa­rea eli­gi­bi­lă neram­bu­r­sa­bi­lă din Fon­dul Soci­al Euro­pean este de 2.805.910,13 lei. Valoa­rea eli­gi­bi­lă neram­bu­r­sa­bi­lă din buge­tul naţio­nal este de 429.139,20 lei lei și co-finanţa­rea eli­gi­bi­lă a Bene­fi­ci­a­ru­lui este de 66.021,41 lei.

Peri­oa­da de imple­men­ta­re a pro­iec­tu­lui este de 16 luni, res­pec­tiv iulie 2020 – noiem­brie 2021. Peri­oa­da tota­lă de imple­men­ta­re a pro­iec­tu­lui cuprin­de peri­oa­da pre­vă­zu­tă la pre­zen­tul ali­ne­at la care se va adă­u­ga peri­oa­da cuprin­să între 01 ianu­a­rie 2014 și data sem­nă­rii con­trac­tu­lui de finanțare.

Obiec­ti­vul gene­ral al pro­iec­tu­lui con­stă în con­so­li­da­rea capa­ci­tă­ții insti­tu­țio­na­le și efi­cien­ti­za­rea acti­vi­tă­ții la nive­lul Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, prin pla­ni­fi­ca­re stra­te­gi­că și sim­pli­fi­ca­rea pro­ce­du­ri­lor admi­nis­tra­ti­ve și redu­ce­rea biro­cra­ți­ei pen­tru cetă­țeni, imple­men­tând măsuri din per­spec­ti­va back-offi­ce (adap­ta­rea pro­ce­du­ri­lor inter­ne de  lucru, digi­ta­li­za­rea pro­ce­se­lor) și front-offi­ce pen­tru ser­vi­ci­i­le publi­ce fur­ni­za­te, afe­ren­te com­pe­ten­țe­lor par­ta­ja­te ale admi­nis­tra­ți­ei publi­ce locale.

Imple­men­ta­rea pro­iec­tu­lui va fur­ni­za cadrul stra­te­gic nece­sar asi­gu­ră­rii unei dezvol­tări, punând la dis­po­zi­ția auto­ri­tă­ții publi­ce loca­le o serie de instru­men­te moder­ne de mana­ge­ment, prin imple­men­ta­rea unor măsuri și instru­men­te. Imple­men­ta­rea pro­iec­tu­lui va deter­mi­na creș­te­rea nive­lu­lui de pre­dic­ti­bi­li­ta­te a acțiu­ni­lor, mana­ge­men­tul efi­cient al poli­ti­ci­lor publi­ce, cre­a­rea con­e­xiu­nii din­tre pla­ni­fi­ca­rea poli­ti­ci­lor publi­ce și ela­bo­ra­rea buge­te­lor loca­le mul­ti­a­nu­a­le, creș­te­rea coe­ren­ței si efi­cien­ței în chel­tu­i­rea fon­du­ri­lor publice.

Pre­zen­ta­rea a fost sus­ți­nu­tă de către doam­na con­si­li­er Rota­ru Miha­e­la, res­pon­sa­bil Comu­ni­ca­re, în cadrul echi­pei de imple­men­ta­re a proiectului.

Bene­fi­ci­a­rul pro­iec­tu­lui este Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia. Auto­ri­ta­tea de Mana­ge­ment este Minis­te­rul Dezvol­tă­rii, Lucră­ri­lor Publi­ce și Admi­nis­tra­ți­ei AM POCA.


Man­ga­lia News, 04.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply