POSTURI LIBERE în instituțiile publice din județul Constanța | Un post de șofer, la Primăria Mangalia

0
288

POSTURI LIBERE în instituțiile publice din județul Constanța:

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, jude­țul Con­stan­ța orga­ni­zea­ză con­curs de recru­ta­re pen­tru ocu­pa­rea pe peri­oa­dă nede­ter­mi­na­tă a func­ți­ei con­trac­tu­a­le de exe­cu­ție, vacan­te de șofer treap­tă pro­fe­sio­na­lă I – Com­par­ti­men­tul Trans­port Local.

Pen­tru a ocu­pa un post con­trac­tu­al vacant sau tem­po­rar vacant can­di­da­ții tre­bu­ie să înde­pli­neas­că urmă­toa­re­le con­di­ții gene­ra­le, con­form art. 3 al Regu­la­men­tu­lui-cadru apro­bat prin Hotă­rârea Guver­nu­lui nr. 286 din 23 mar­tie 2011, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulterioare:

 • a) are cetă­țe­nia româ­nă, cetă­țe­nie a altor sta­te mem­bre ale Uniu­nii Euro­pe­ne sau a sta­te­lor apar­ținând Spa­ți­u­lui Eco­no­mic Euro­pean și domi­ci­li­ul în România;
 • b) cunoaș­te lim­ba româ­nă, scris și vorbit;
 • c) are vâr­sta mini­mă regle­men­ta­tă de pre­ve­de­ri­le legale;
 • d) are capa­ci­ta­te depli­nă de exercițiu;
 • e) are o sta­re de sănă­ta­te cores­pun­ză­toa­re pos­tu­lui pen­tru care can­di­dea­ză, ates­ta­tă pe baza ade­ve­rin­ței medi­ca­le eli­be­ra­te de medi­cul de fami­lie sau de uni­tă­ți­le sani­ta­re abilitate;
 • f) înde­pli­neș­te con­di­ți­i­le de stu­dii și, după caz, de vechi­me sau alte con­di­ții spe­ci­fi­ce potri­vit cerin­țe­lor pos­tu­lui scos la concurs;
 • g) nu a fost con­dam­na­tă defi­ni­tiv pen­tru săvâr­și­rea unei infrac­țiuni con­tra uma­ni­tă­ții, con­tra sta­tu­lui ori con­tra auto­ri­tă­ții, de ser­vi­ciu sau în legă­tu­ră cu ser­vi­ci­ul, care împie­di­că înfăp­tu­i­rea jus­ti­ți­ei, de fals ori a unor fap­te de corup­ție sau a unei infrac­țiuni săvâr­și­te cu inten­ție, care ar face‑o incom­pa­ti­bi­lă cu exer­ci­ta­rea func­ți­ei, cu excep­ția situ­a­ți­ei în care a inter­ve­nit reabilitarea.

Con­di­ţi­i­le spe­ci­fi­ce nece­sa­re în vede­rea par­ti­ci­pă­rii la con­curs şi a ocu­pă­rii func­ți­ei con­trac­tu­a­le sunt:

 • stu­dii medii absol­vi­te cu diplo­mă de bacalaureat;
 • per­mis de con­du­ce­re cate­go­ri­i­le: B, C, D. D1;
 • vechi­me în mun­că – mini­mum 3 ani;
 • fișa medi­ca­lă;
 • aviz, psi­ho­lo­gic eli­be­rat de un cabi­net auto­ri­zat de Minis­te­rul Transporturilor;
 • cazi­er auto.

Con­cur­sul se va orga­ni­za con­form calen­da­ru­lui următor:

 • 19 febru­a­rie 2021, ora 14:00: ter­me­nul limi­tă de depu­ne­re a dosarelor;
 • 03 mar­tie 2021, ora 10.00: pro­ba scrisă;
 • 05 mar­tie 2021, ora 10.00: pro­ba interviu.

Dosa­re­le de înscri­e­re se depun la sedi­ul insti­tu­ți­ei în ter­men de 10 zile de la publi­ca­rea anun­țu­lui. Con­form art. 6 al Regu­la­men­tu­lui-cadru pri­vind sta­bi­li­rea prin­ci­pi­i­lor gene­ra­le de ocu­pa­re a unui post vacant sau tem­po­rar vacant cores­pun­ză­tor func­ți­i­lor con­trac­tu­a­le și a cri­te­ri­i­lor de pro­mo­va­re în gra­de sau trep­te pro­fe­sio­na­le ime­di­at supe­ri­oa­re a per­so­na­lu­lui con­trac­tu­al din sec­to­rul buge­tar plătit din fon­duri publi­ce, pen­tru înscri­e­rea la con­curs can­di­da­ții vor pre­zen­ta un dosar de con­curs care va con­ți­ne urmă­toa­re­le documente:

 1. cere­rea de înscri­e­re la con­curs adre­sa­tă con­du­că­to­ru­lui auto­ri­tă­ții sau insti­tu­ți­ei publi­ce organizatoare;
 2. copia actu­lui de iden­ti­ta­te sau ori­ce alt docu­ment care ates­tă iden­ti­ta­tea, potri­vit legii, după caz;
 3. copi­i­le docu­men­te­lor care să ates­te nive­lul stu­di­i­lor și ale altor acte care ates­tă efec­tu­a­rea unor spe­cia­li­zări, pre­cum și copi­i­le docu­men­te­lor care ates­tă înde­pli­ni­rea con­di­ți­i­lor spe­ci­fi­ce ale pos­tu­lui soli­ci­ta­te de auto­ri­ta­tea sau insti­tu­ția publică;
 4. car­ne­tul de mun­că sau, după caz, ade­ve­rin­țe­le care ates­tă vechi­mea în mun­că, în mese­rie și/sau în spe­cia­li­ta­tea stu­di­i­lor, în copie;
 5. cazi­e­rul judi­ci­ar sau o decla­ra­ție pe pro­pria răs­pun­de­re că nu are ante­ce­den­te pena­le care să‑l facă incom­pa­ti­bil cu func­ția pen­tru care candidează;
 6. ade­ve­rin­ță medi­ca­lă care să ates­te sta­rea de sănă­ta­te cores­pun­ză­toa­re eli­be­ra­tă cu cel mult 6 luni ante­ri­or deru­lă­rii con­cur­su­lui de către medi­cul de fami­lie al can­di­da­tu­lui sau de către uni­tă­ți­le sani­ta­re abilitate;
 7. cur­ri­cu­lum vitae.

Ade­ve­rin­ța care ates­tă sta­rea de sănă­ta­te con­ți­ne, în clar, numă­rul, data, nume­le emi­ten­tu­lui și cali­ta­tea aces­tu­ia, în for­ma­tul stan­dard sta­bi­lit de Minis­te­rul Sănătății.

În cazul în care can­di­da­tul depu­ne o decla­ra­ție pe pro­prie răs­pun­de­re că nu are ante­ce­den­te pena­le, în cazul în care este decla­rat admis la selec­ția dosa­re­lor, aces­ta are obli­ga­ția de a com­ple­ta dosa­rul de con­curs cu ori­gi­na­lul cazi­e­ru­lui judi­ci­ar, cel mai târ­ziu până la data des­fă­șu­ră­rii pri­mei pro­be a concursului.

Copia actu­lui de iden­ti­ta­te, copi­i­le docu­men­te­lor de stu­dii și car­ne­tul de mun­că sau, după caz, ade­ve­rin­țe­le care ates­tă vechi­mea vor fi pre­zen­ta­te și în ori­gi­nal în vede­rea veri­fi­că­rii con­for­mi­tă­ții copi­i­lor cu acestea.

Deta­lii pri­vind con­di­ţi­i­le spe­ci­fi­ce şi bibli­o­gra­fia de con­curs sunt dis­po­ni­bi­le accesând pagi­na ofi­ci­a­lă. Rela­ţii supli­men­ta­re se pot obţi­ne la sedi­ul Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Şos. Con­stanţei nr. 13, jude­țul Con­stan­ța, tele­fon 0241/751.060, inte­ri­or 222.

Locuri de mun­că libe­re în toa­te jude­țe­le țării, aici: posturi.gov.ro


Man­ga­lia News, 16.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply