OLIMPIADA DE BENZI DESENATE, Ediția a II‑a, 2021 | Regulamentul concursului național de promovare a tinerelor talente din învățământul primar, gimnazial și liceal

0
167

OLIMPIADA DE BENZI DESENATE, Ediția a II‑a, 2021.

Spi­ri­tul Olim­pic mer­ge îna­in­te și ne pre­gă­tim, cu mic cu mare, să par­ti­ci­păm la Olim­pi­a­da de Benzi Dese­na­te, edi­ția a II‑a. Ini­ția­tă de Mihai Ionuț Grăj­dea­nu — autor și pro­fe­sor de benzi dese­na­te, sub egi­da Comi­te­tu­lui Olim­pic și Spor­tiv Român și Aca­de­mia Olim­pi­că Româ­nă, edi­ția din acest an ne va adu­ce mai aproa­pe de Poveș­ti­le cam­pi­o­ni­lor olim­pici ai Româ­ni­ei, de Ero­ii spor­tu­lui româ­nesc (tema concursului).

Olim­pi­a­da de Benzi Dese­na­te este un con­curs națio­nal de benzi dese­na­te, de pro­mo­va­re a tine­re­lor talen­te din medi­ul de învă­țământ pri­mar, gim­na­zi­al și liceal. Eve­ni­ment des­fă­șu­rat sub patro­na­jul Comi­si­ei Națio­na­le a Româ­ni­ei pen­tru UNESCO.

OBIECTIVE:

1: Con­ști­en­ti­za­rea copi­i­lor și tine­ri­lor cu pri­vi­re la impor­tan­ța valo­ri­lor națio­na­le care au ridi­cat Româ­nia la cel mai îna­lt nivel de per­for­man­ță olim­pi­că. Pro­mo­va­rea copi­i­lor și tine­ri­lor talen­tați la desen și lite­ra­tu­ră prin lucrări de benzi desenate.

2: Orga­ni­za­rea, imple­men­ta­rea și pre­mi­e­rea par­ti­ci­pan­ți­lor la con­cur­sul de benzi desenate.

3: Atra­ge­rea și impli­ca­rea șco­la­ri­lor, ele­vi­lor, invă­ță­to­ri­lor și pro­fe­so­ri­lor în con­cur­sul orga­ni­zat în cadrul Olim­pi­a­dei de Benzi Dese­na­te, ce are sco­pul de a sti­mu­la latu­ra cre­a­ti­vă și de a trans­mi­te, prin lucră­ri­le de benzi dese­na­te rea­li­za­te, un mesaj prin desen și text cu pri­vi­re la olim­pi­a­dă și spi­ri­tul olimpic.

4: Pro­mo­va­rea și medi­a­ti­za­rea rezul­ta­te­lor la nivel național.

ETAPELE OLIMPIADEI:

 1. Sta­bi­li­rea com­po­nen­ței echi­pei de ela­bo­ra­re a con­cur­su­lui. Sta­bi­li­rea com­po­nen­ței comi­si­ei de eva­lu­a­re a lucră­ri­lor (juri­ul).
 2. Pro­mo­va­rea con­cur­su­lui prin: rețe­le de soci­a­li­za­re și media (pre­sa scri­să și onli­ne, radio, tv), ate­li­e­re de benzi dese­na­te onli­ne si offli­ne în școli și licee, bibli­o­teci, fes­ti­va­luri și alte eve­ni­men­te cul­tu­ra­le, par­ti­ci­pa­rea la acti­vi­tăți spor­ti­ve pe plan local și național.
 3. Tri­mi­te­rea lucră­ri­lor la adre­sa de ema­il a con­cur­su­lui, res­pec­tând toa­te cerin­țe­le concursului.
 4. Juri­za­rea lucră­ri­lor înscri­se în concurs.
 5. Pre­mi­e­rea lucră­ri­lor câștigătoare.

CONCURSUL:

Tema aces­tei edi­ții: Poveș­ti­le cam­pi­o­ni­lor olim­pici ai Româ­ni­ei. Ero­ii spor­tu­lui românesc.

Lucră­ri­le tre­bu­ie să abordeze:

- poves­tea unu­ia sau mai mul­tor cam­pi­oni olim­pici ai României.

- spi­ri­tul olimpic;

- una din­tre valo­ri­le olim­pis­mu­lui: exce­len­ța, spi­ri­tul de echi­pă, pri­e­te­nia, fair play-ul, tole­ran­ța, res­pec­tul, bucu­ria afla­tă în efort, echi­li­brul din­tre corp și minte.

Regu­la­ment de desfășurare:

 1. Con­di­ții de par­ti­ci­pa­re: con­cur­sul este des­ti­nat doar șco­la­ri­lor și ele­vi­lor (cla­se­le I – XII).
 2. Spe­ci­fi­ca­ții teh­ni­ce: meto­da de lucru tre­bu­ie să res­pec­te eta­pe­le rea­li­ză­rii unei benzi dese­na­te: desen în cre­ion, con­tur, culoa­re (cre­ioa­ne colo­ra­te, cari­oci, tem­pe­ra, acu­a­re­lă) sau alb-negru cu nuan­țe de gri. Se va lucra pe ver­ti­cal.
 3. Dimen­siu­nea lucrării:

for­mat A4, pen­tru cla­se­le I – IV;

for­mat A3, pen­tru cla­se­le V — XII.

 1. OBLIGATORIU: În par­tea de sus a lucră­rii tre­bu­ie tre­cut til­tul poveș­tii și nume­le auto­ru­lui (ele­vu­lui), iar în par­tea de jos a lucră­rii tre­bu­ie tre­cu­te cla­sa, școa­la și ora­șul / comu­na. Lucră­ri­le care nu vor con­ți­ne aces­te deta­lii, vor fi eli­mi­na­te din concurs.
 2. Par­ti­ci­pan­ții vor con­cu­ra în urmă­toa­re­le gru­pe: cla­sa I, cla­sa a II‑a, cla­sa a II‑a, cla­sa a IV‑a, cla­sa a V‑a, cla­sa a VI‑a cla­sa a VII‑a, cla­sa a VIII, cla­sa a IX‑a, cla­sa a X‑a, cla­sa a XI‑a, cla­sa a XII‑a.
 3. Lucra­rea tre­bu­ie să fie rea­li­za­tă de un sin­gur elev care-și asu­mă ori­gi­na­li­ta­tea subiec­tu­lui, a poveș­tii în benzi dese­na­te. Ori­ce idee copi­ată, va fi eli­mi­na­tă din concurs.
 4. Lucra­rea de ban­dă dese­na­tă tre­bu­ie rea­li­za­tă pe o sin­gu­ră pagi­nă /planșă. Fie­ca­re con­cu­rent poa­te par­ti­ci­pa cu o sin­gu­ră o sin­gu­ră pagi­nă /planșă. Par­ti­ci­pan­ții care vor tri­mi­te mai mult de o pagi­nă, vor fi eli­mi­nați din concurs.
 5. Pagi­ni­le / plan­șe­le de ban­dă dese­na­tă ale par­ti­ci­pan­ți­lor vor fi tri­mi­se prin trans­fer elec­tro­nic (wee­trans­fer) via ema­il, sca­na­te la rezo­lu­ția 300 dpi, in for­mat jpgpână la data de 15 iunie 2021. Ori­ce lucra­re pri­mi­tă după aceas­tă dată va fi eli­mi­na­tă din concurs.
 6. Înscri­e­rea pagi­ni­lor / plan­șe­lor de ban­dă dese­na­tă în con­curs se face DOAR prin inter­me­di­ul bibli­o­te­ci­lor șco­la­re, jude­țe­ne, oră­șe­nești și comu­na­le. Fie­ca­re bibli­o­te­că va tri­mi­te o lis­tă cu par­ti­ci­pan­ții la con­curs, împe­ru­nă cu plan­șe­le sca­na­te DIRECT la adre­sa [email protected]
 7. Prin înscri­e­rea și par­ti­ci­pa­rea la con­curs, fie­ca­re șco­lar / elev decla­ră că este auto­rul unic al lucră­rii şi pose­dă drep­tu­ri­le de autor per­so­na­le şi eco­no­mi­ce asu­pra aces­te­ia, iar lucra­rea în spe­ță nu va adu­ce pre­ju­di­cii asu­pra drep­tu­ri­lor sau inte­re­se­lor unor terţi.
 8. Orga­ni­za­to­rii con­cur­su­lui nu își asu­ma nici o res­pon­sa­bi­li­ta­te pri­vind even­tu­a­le­le încăl­cări ale drep­tu­lui de autor.
 9. De ase­me­nea, prin înscri­e­rea în con­curs, șco­la­rul / ele­vul își expri­mă acor­dul cu uti­li­za­rea lucră­rii, par­ți­al sau inte­gral de către orga­ni­za­tori, în sco­pul pro­mo­vă­rii Olim­pi­a­dei de benzi dese­na­te, cât și pen­tru rea­li­za­rea unor expo­zi­ții cu cele mai bune lucrări intra­te în concurs.

Eva­lu­a­rea pagi­nii /planșei de ban­dă desenată:

Un juriu for­mat din spe­cia­liști (mem­brii COSR, autori de benzi dese­na­te, jur­na­liști spor­tivi, scri­i­tori) vor avea în vede­re următoarele:

- res­pec­ta­rea spe­ci­fi­ca­ți­i­lor tehnice

- ori­gi­na­li­ta­tea lucră­ri­lor (text și desen)

- acu­ra­te­țea stilului

Se vor acor­da pre­mii pen­tru fie­ca­re gru­pă de par­ti­ci­pa­re: un loc I; un loc II; un loc III.

Se vor acor­da 3 men­țiuni pen­tru fie­ca­re gru­pă de participare.

Toți par­ti­ci­pan­ții vor pri­mi diplo­me de par­ti­ci­pa­re via e‑mail.

Cele mai bune lucrări vor fi expu­se în incin­ta unor muzee și în alte insti­tu­ții de cul­tu­ră din țară.

Pro­tec­tia date­lor cu carac­ter personal

Prin înscri­e­rea în con­curs, Par­ti­ci­pan­ții decla­ră că sunt de acord cu pre­lu­cra­rea date­lor per­so­na­le nece­sa­re înscri­e­rii, cu fap­tul că au luat la cunoș­tin­ță de pre­ve­de­ri­le Regu­la­men­tu­lui pri­vind pro­tec­ția date­lor cu carac­ter per­so­nal pre­zen­tat pe site-ul: http://www.cosr.ro/politica-confidentialitate.

Data și locul galei de pre­mi­e­re se va anun­ța la o dată ulterioară.

Par­te­neri insti­tu­țio­nali: Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești, Bibli­o­te­ca Jude­țea­nă „Geor­ge Bari­țiu” Bra­șov — Cen­trul de Exce­len­ță pen­tru Copii și Tine­ret, Aso­ci­a­ția Bibli­o­te­ca­ri­lor și Bibli­o­te­ci­lor Publi­ce din Româ­nia (ANBPR), Aso­ci­a­ția Bibli­o­te­ci­lor din Româ­nia (ABR), Școa­la Supe­ri­oa­ră Comer­ci­a­lă „Nico­lae Kret­zu­les­cu”, Ali­an­ța Cole­gi­i­lor Cen­te­na­re din România.

Par­te­neri media: Radio Româ­nia Cul­tu­ral, Uniu­nea Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia, Zile și Nopți, Man­ga­lia News, Radio Pro­dias­po­ra, Ulti­ma Oră, BD His­to­ria – benzi dese­na­te isto­ri­ce, Comics Didactic.


Man­ga­lia News, 23.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply