Mioara Gram — TREI ANI LA RADIO PRODIASPORA

0
245

Astăzi, 12 febru­a­rie, 2021, se impli­nesc trei ani de exis­ten­ță a emi­siu­nii: “Artă, Ști­in­ță și Reli­gie – In Cău­ta­rea Dru­mu­lui Comun”. Trei ani in care spi­ri­tul de bucu­rie si‑a gasit una din­tre expre­si­i­le cele mai inal­te ale sufle­tu­lui meu, ace­ea de a rea­li­za si trans­mi­te o emi­siu­ne radi­o­fo­ni­ca in lim­ba mater­na, de aici, din S.U.A., si de a face par­te dintr‑o echi­pa de colegi romani; o expre­sie in care spi­ri­tul de ser­vi­re, ala­turi de cola­bo­ra­to­rii aces­tei emi­siuni, care mi s‑au ala­tu­rat, rand pe rand, in tot acest timp, se defi­ne­ste prin entu­zi­as­mul si nive­lul de cunoas­te­re, prin iubi­rea, cura­jul pen­tru actiu­ne si depli­na daru­i­re fata de mun­ca adu­sa in slu­j­ba ascultatorului. 

Trei ani in care, dupa cum am men­tio­nat in Car­tea ani­ver­sa­ra de zece ani a pos­tu­lui de radio Pro­Dias­po­ra, am căpă­tat o pute­re si mai mare de inte­le­ge­re a iden­ti­ta­tii mele de român, a frag­men­tu­lui cul­tu­ral pe care il repre­zint in lumi­na intre­gu­lui, a lim­bii mater­ne, pe care nici un cuvant nu o poa­te des­crie in iubi­rea si valoa­rea pe care i le port si o iubi­re si mai puter­ni­ca si de nestra­mu­tat față de țara si cul­tu­ra în care m‑am năs­cut: http://prodiaspora.de/V5/index.php/radio-prodiaspora/4344-mioara-gram-houston-texas-sua-radio-prodiaspora-in-cautarea-drumului-comun

Trei ani in care am ince­put seria edi­ti­i­lor aces­tei emi­siuni, in lumi­na, poa­te, a celor mai indraz­ne­te tema­tici, une­le aflan­du-se chiar pe treap­ta difi­cul­ta­tii accep­tiu­nii sau pe cea a difi­cul­ta­tii inte­le­ge­rii lor, la tim­pul res­pec­tiv. Cert este ca sco­pul fie­ca­re­ia din­tre ele nu a fost altul decat ace­la de a ne reco­nec­ta la Cuvan­tul rege al tutu­ror cuvin­te­lor si de a ne apro­pia de Sur­sa prin­ci­pa­la a Cunoas­te­rii, din care deri­va toa­te cele­lal­te for­me de cunoastere.

Am por­nit pe acest drum cu dorin­ta de a inva­ta impre­u­na; de a ne cla­di, prin efort comun, tem­ple­le inte­le­ge­rii vie­tii si a ceea ce o defi­ne­ste in ansam­blul ei; de a gasi comu­na­li­ta­te in actiu­ni­le noas­tre care duc la uni­ta­te, armo­nie si coo­pe­ra­re, de a dezvol­ta o viziu­ne care sa imbra­ti­se­ze intrea­ga ome­ni­re si de a ne inden­ti­fi­ca dimen­siu­nea nobi­li­ta­tii cu care ne-am nas­cut. Am par­curs impre­u­na, timp de trei ani de zile, zic eu, o cale des­tul de lun­ga si fru­moa­sa, pava­ta cu toa­te aces­te subiec­te de dis­cu­tie, din care voi incer­ca sa redi­fu­zez, pe unde­le aces­tui post de radio, o par­te din­tre ele, in urma­toa­rea peri­oa­da de apro­xi­ma­tiv patru luni ale aces­tui an, peri­oa­da in care nu voi mai putea rea­li­za emi­siu­nea: “Arta, Sti­in­ta si Reli­gie – In Cau­ta­rea Dru­mu­lui Comun”, din cau­za agen­dei mele de lucru mult prea incarcate.

Din arhi­va aces­tei emi­siuni fac par­te urma­toa­re­le editii:
CUVANTULOM”: ORIGINE, SEMNIFICATIE SI TRADUCEREA LUI IN ACTIUNE (12/02/2018)
UNITATEA OMENIRII: UTOPIE SAU REALITATE? (26/02/2018)
DOUA ARIPI: FEMEIA SI BARBATUL (5/03/2018)
EDUCATIE – O ABORADARE HOLISTICA (19/03/2018)
DIVERSITATEA CULTURALA: ZESTREA NOASTRA UMANA (26/03/2018)
RENASTERI SPIRITUALE: PUTEREA TRANSFORMATOARE A CUVANTULUI (16/04/2028)
ZIUA MONDIALA A CARTII: CE TE FACE SA IUBESTI O CARTE? (23/04/2018)
CARTI SI PODURI: INCOTRO NE INDREPTAM? (30/04/2018)
LIBERTATE: FANTEZIE SAU REALITATE – Part. I (2/05/2018)
LIBERTATE: CE NE IMPIEDICA SA O DOBANDIM? – Part. a II‑a (7/05/2018)
REVOLUTIE SI EVOLUTIE: DOUA FETE ALE ACELEASI MONEDE (11/05/2018)
DIVERSITATEA CULTURALA: TRASATURI COMUNE (21/05/2018)
SUB STINDARDUL UNITATII: ROMANI DE PRETUTINDENI/COPII DE PRETUTINDENI (28/05/2018)
SIMFONIA UNIVERSULUI: UNDE ESTE DIRIJORUL? (4/06/2018)
STIINTA SI CONSTIINTA: DE CARE DEPINDEM CU ADEVARAT? (18/06/2018)
INSEMNATATEA POZITIVA A EULUI: CINE NE UMBRESTE FIINTA? (25/06/2018)
CUNOASTEREA‑I UN SINGUR PUNCT (2/07/2018)
REVELATIE SI INSPIRATIE: CE PUTEM SPUNE DESPRE LUMINA? (6/08/2018)
MESAJUL OMULUI EXPRIMAT IN CUVINTE POETICE (13/08/2018)
REVELATIE SI INSPIRATIE IN LUMINA ADEVARULUI: CAT STIM DESPRE CEEA CE STIM? (20/08/2018)
CAT DE ADANC PUTEM SONDA IN UNIVERS CU GANDUL NOSTRU EXPRIMAT IN VERS? (27/08/2018)
CONCEPTE DE PUTERE: PUTEREA MINTII (3/09/2018)
DRAG MI‑E JOCUL ROMANESC: O EDITIE RADIOFONICA SPECIALA PENTRU UN OM SPECIALECATERINA CAMPEAN (17/09/2018)
CONCEPTE DE PUTERE: PUTEREA LIBERULUI ARBITRU SI PREDESTINARE (8/10/2018)
REGINA MARIA: IN LUMINA ETERNEI SALE COROANE (22/10/2018)
CONCEPTE DE PUTERE: PUTEREA CUVANTULUI – Part. I (5/11/2018)
PUTEREA CUVANTULUI SI REALITATEA SOCIALA (12/11/2018)
FEMEIA – O FORTA‑N UNIVERS – Part. I (3/12/2018)
FEMEIA PUNCTELOR CARDINALE – Par­tea a II‑a (17/12/2018)
TRIUMFUL ROMANULUI PRIN CULTURA: ECOUL CULTURII ROMANE LA NIVEL MONDIAL (14/01/2019)
RUMI SI EMINESCU: INTERFERENTE CULTURALE (28/01/2019)
INTERFERENTE CULTURALE: IZVORUL COMUN DE INSPIRATIE (11/02/2019)
FEMEIA-MAMA: PROVOCARI ALE TIMPULUI (4/03/2019)
ROLUL FAMILIEI IN SOCIETATE (25/03/2019)
— O SINGURA GRADINA, MAI MULTE FLORI/UN SIGUR DUMNEZEU, MAI MULTE CREDINTE (15/04/2019)
HRISTOS, MANTAIETORUL OMENIRII: SEMNIFICATIA UNIVERSALA A INVIERII (29/04/2019)
RADIO PRODIASPORA: DOUA ANIVERSARI SI UN DECENIU DE REALIZARI (20/05/2019)
DE LA VIRTUAL LA REAL – Part. I (16/09/2019)
DE LA VIRTUAL LA REAL – Part. a II‑a (7/10/2019)
BÁBHERALDUL NOILOR ZORI: BICENTENARIUL NASTERII SALE SI IMPARATIA DOMNULUI (28/10/2019)
RELATII GEMENE: COPII-PARINTI, PARINTI-COPII – Part. I (7/11/2019)
RELATII GEMENE: COPII-PARINTI, PARINTI COPII – Part. a II‑a (2/12/2019)
COLINDE LA PORTILE DOMNULUI, INTREBARI LA PORTILE INIMII (16/12/2018)
TIMPUL SI VALORILE LUI, VIATA SI ESENTA EI – Part. I (10/02/2020)
TIMPUL SI VALORILE LUI, VIATA SI ESENTA EI – Part. a II‑a (9/03/2020
IMPREUNA VOM INVINGE (6/04/2020)
ISUS HRISTOS: O NOUA PRIMAVARA A SPIRITULUI UMAN (14/04/2020)
— O LUME MAI BUNA INCEPE CU COPIIZIUA INTERNATIONALA A COPILULUI: (1/06/2020)
CULTURA SI RELIGIE: SUNET SI EFECT (8/06/2020)
MIORITA: SENTIMENTUL METAMORFOZAT AL NEAMULUI ROMANESC. SPIRIT SI TRANSCENDENTA (7/09/2020)
ROMANIA IN IMAGINI: TEZAURUL CULTURAL AL PLAIULUI MIORITIC 28/09/2020)
DOBROGEA: CANTECUL SI DIVERSITATEA CULTURII POPULARE – Part. I (26/10/2020)
DOBROGEA: CANTECUL SI DIVERSITATEA CULTURII POPULARE – Part. a II‑a (2/11/2020)
DIN TAINELE BUCOVINEI: GLASUL IUBIRII IN CANTECUL DE ACASA (30/11/2020)
ARDEALUL: GLASUL PAMANTULUI IN CANTECUL LUMINII (21/12/2020).

Până la reîn­tâl­ni­rea noas­tră în direct, la Radio Pro­dias­po­ra, vă doresc din toa­tă ini­ma să fiți puter­nici, sănă­toși, cu izbân­dă în tot ce‑i nobil și fru­mos, și să auzim numai de bine!

Eca­te­ri­na Cîm­pean: Mul­țu­mesc pen­tru că, împre­u­nă, sun­tem o echi­pă care pre­țu­im și ne ghi­dăm după valori ce pri­vesc mora­li­ta­tea, drep­ta­tea și fru­mo­sul. Mul­țu­mesc, pen­tru că exiști, Om bun, feli­ci­tări pen­tru întrea­ga ta acti­vi­ta­te! Îți urez cât mai mul­te emi­siuni de genul aces­ta! La mulți și rod­nici ani, în misiu­nea minu­na­tă pe care o ai la Radio ProDiaspora!

Man­ga­lia News: La mulți ani, iubi­tă pri­e­te­nă și cola­bo­ra­toa­re Mioa­ra Gram, man­ga­li­a­na noas­tră dra­gă! La mulți ani, ție, fami­li­ei minu­na­te de aca­să și ”fami­li­ei audio” de la Radio Pro­Das­po­ra, atât de nume­roa­să și de pre­ți­oa­să!!! Mulți ani, îna­in­te, exce­len­tei tale emi­siuni “Arta, Sti­in­ta si Reli­gie – In Cau­ta­rea Dru­mu­lui Comun”, atât de inspi­ra­tă de Cel de Sus, care veghea­ză asu­pra noas­tră, a tuturor!

Mioa­ra Gram: “Man­ga­lia” este cuvan­tul care imi adu­ce sen­ti­men­te atat de pro­fun­de in suflet, cu atat mai mult in aces­te vre­muri de mare incer­ca­re pen­tru toti locu­i­to­rii aces­tei pla­ne­te-mama pe care locu­im. Sti­ma­te d‑le pro­fe­sor Tra­ian Lupu, sun­teti un OM cu totul si cu totul deo­se­bit, iar eu va admir pe deplin mun­ca des­to­i­ni­ca, infor­ma­ti­va si pli­na de fru­mu­se­te pe care o daru­i­ti tutu­ror man­ga­li­eni­lor si nu numai, prin inter­me­di­ul zia­ru­lui pe care il con­du­ceti! Mul­tu­mi­ri­le mele sunt insu­fi­cien­te, in fata dvs., pen­tru tot ceea ce rea­li­zati in acest domeniu!

MN: Vă invi­tăm, sti­mați citi­tori, să re/descoperiți aici arti­co­le­le sem­na­te de Mioa­ra Gram și publi­ca­te cu mult drag în coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News.


Man­ga­lia News, 12.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply