Federația Patronatelor din Turismul Românesc — Scrisoare deschisă către autoritățile statului, privind situația dramatică a turismului românesc

0
248

Federația Patronatelor din Turismul Românesc — Scrisoare deschisă către autoritățile statului, privind situația dramatică a turismului românesc.

Fede­ra­ția Patro­na­te­lor din Turis­mul Româ­nesc a tri­mis o scri­soa­re des­chi­să către auto­ri­tă­ți­le sta­tu­lui pri­vind situ­a­ția dra­ma­ti­că a turis­mu­lui româ­nesc. Turis­mul este cel mai sen­si­bil dome­niu la fac­to­rii externi și nu e un secret pen­tru nimeni și cu atât mai puțin pen­tru domni­i­le voas­tre, că este unul din­tre sec­toa­re­le eco­no­mi­ce dra­ma­tic afec­ta­te de pan­de­mia pro­vo­ca­tă de apa­ri­ția viru­su­lui SARS-Cov‑2.

Turis­mul” nu e doar un cuvânt, ci un întreg eco­sis­tem for­mat din sute de mii de anga­jați, patroni, fur­ni­zori – asu­pra căro­ra pla­nea­ză spec­trul șoma­ju­lui și al fali­men­tu­lui. dar și sin­gu­ra moda­li­ta­tea prin care româ­nii au șan­sa de a se “vin­de­ca” de stre­sul major indus de pan­de­mie și de incer­ti­tu­di­ni­le gene­ra­te de între­ba­rea “Ce va fi mâine?”.

Nu omi­tem fap­tul că turis­mul este impor­tant și pen­tru eco­no­mia națio­na­lă, dar în pri­mul rând aceas­tă ramu­ră de acti­vi­ta­te este extrem de impor­tan­tă pen­tru sănă­ta­tea popu­la­ți­ei, fiind cea mai faci­lă și efi­cien­tă meto­dă pen­tru com­ba­te­rea stre­su­lui, prin­ci­pa­lul fac­tor care gene­rea­ză apa­ri­ția majo­ri­tă­ții bolilor.

La nivel mondi­al, dia­lo­gul public-pri­vat din turism a fost cel care a deter­mi­nat dezvol­ta­rea des­ti­na­ți­i­lor turis­ti­ce și a con­dus la con­sa­cra­rea aces­to­ra și la trans­for­ma­rea lor în ade­va­rați poli de creș­te­re eco­no­mi­că. În ceea ce pri­veș­te Româ­nia, rea­li­ta­tea stă cu totul alt­fel: ne vedem con­frun­tați cu acțiuni și ini­ția­ti­ve care nu au nici o lega­tu­ră cu acest dia­log. După ce am lucrat luni de zile, înce­pând cu apri­lie 2020, ală­tu­ri de repre­zen­tan­ții Guver­nu­lui, la iden­ti­fi­ca­rea și fun­damen­ta­rea unor solu­ții con­cre­te pen­tru acest sec­tor de acti­vi­ta­te cu capi­tal româ­nesc, pre­pon­de­rant în turism, asis­tăm la lua­rea unor deci­zii care ne împing în colaps economic!

Iată că sun­tem la jumă­ta­tea lunii febru­a­rie 2021 și nici una din­tre măsu­ri­le legi­fe­ra­te nu se apli­că cu adevărat:

1. Măsu­ra M2 este blo­ca­tă, după cum am aflat indi­rect, de pe cana­le­le media, din “lip­sa finan­ță­rii”. Mai mult decât atât, măsu­ra M2 este o masu­ră gene­ra­lă pen­tru toa­te dome­ni­i­le, nu doar pen­tru turism, așa cum a fost con­ce­pu­tă ini­țial și agre­a­tă cu repre­zen­tan­ții noș­tri. Aceas­ta în con­di­ți­i­le în care turis­mul este sin­gu­rul sec­tor de acti­vi­ta­te care a fost închis și nu a pri­mit nicio com­pen­sa­ție / despăgubire.

2. Măsu­ra M3 este blo­ca­tă din dife­ri­te moti­ve, ducând acce­sa­rea bani­lor într-un vii­tor înde­păr­tat și incert;

3. OUG 224/2020 (măsu­ra care pre­ve­de com­pen­sa­rea a 20% din pier­de­ri­le la CA) tre­bu­ia sa fie spe­ci­fi­că pen­tru turism, însă nu s‑a aplicat.

Deși Uniu­nea Euro­pea­nă a acor­dat un buget sufi­cient pen­tru spri­ji­nul com­pa­ni­i­lor afec­ta­te de pan­de­mie, mai ales pen­tru ramu­ra de acti­vi­ta­te turism, și Guver­nul Roma­niei a pro­mis o infu­zie de 500 mili­oa­ne de euro pen­tru turism, dar banii nu au fost alo­cați nici până în acest moment. Per­spec­ti­ve­le sunt și mai sum­bre pen­tru că s‑a anun­țat eli­mi­na­rea vou­che­re­lor de vacan­ță, ceea ce înseam­nă dis­tru­ge­rea turis­mu­lui cu o sumă ce depă­șeș­te 300 mili­oa­ne de euro. Efec­tul aces­tei deci­zii care a fost lua­tă fără ca medi­ul de afa­ceri să fie con­sul­tat, s‑a reflec­tat ime­di­at în sca­de­rea rezer­vă­ri­lor turis­ti­ce, ceea ce repre­zin­tă încă o mână de pământ arun­ca­tă pe sicri­ul în care zace turis­mul românesc.

Vou­che­re­le de vacan­ță sunt o for­mă de spri­jin pen­tru anga­ja­ții care au bene­fi­ci­at de aces­tea, în con­di­ți­i­le in care sta­tis­ti­ci­le euro­pe­ne ara­tă că româ­nii alo­că prin­tre cele mai mici buge­te pen­tru vacan­ță, iar în peri­oa­de de cri­ză, aceas­ta este pri­ma chel­tu­ia­lă pe care o taie de pe lis­tă. De ase­me­nea sunt un real spri­jin pen­tru dezvol­ta­rea turis­mu­lui autoh­ton, dar și pen­tru înca­să­ri­le la buget, pen­tru ca mul­te uni­tăți de caza­re care acti­vau la negru au pre­fe­rat să se auto­ri­ze­ze și, așa­dar, să plă­teas­că taxe la stat.

Cifre­le ofi­ci­a­le sus­tin afir­ma­tia de mai sus; ast­fel, potri­vit date­lor de pe site-ul Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri, în peri­oa­da 2014–2016 s‑au cla­si­fi­cat un numar de 41,493 de spa­ții de caza­re. Înce­pând cu anul 2017, dato­ri­tă intro­du­ce­rii vou­che­re­lor de vacan­ță, numă­rul spa­ți­i­lor de caza­re cla­si­fi­ca­te a cres­cut brusc și evi­dent, până în anul 2019 fiind cla­si­fi­ca­te 128,144 de spa­ții de caza­re. Așa­dar, un număr tri­plu de uni­tati de caza­re. Sta­tis­ti­ci­le ne indi­că fap­tul că, pe lân­gă dimi­nu­a­rea turis­mu­lui la negru și creș­te­rea gra­du­lui de colec­ta­re, vou­che­re­le de vacan­ță au sti­mu­lat inves­ti­ti­i­le in turism, ceea ce a dus, impli­cit, la creș­te­rea numă­ru­lui de locuri de mun­că în turism. Este de astep­tat ca una din­tre con­se­cin­țe­le direc­te ale eli­mi­nă­rii vou­che­re­lor să fie scă­de­rea sume­lor colec­ta­te de stat; își per­mi­te un stat afec­tat la rân­dul său de pan­de­mie să se lip­seas­că de aces­te sume?

Pe lân­gă impac­tul eco­no­mic extrem de impor­tant, vor­bim și de rolul socio-edu­ca­țio­nal pe care‑l are prac­ti­ca­rea turis­mu­lui pen­tru tine­rii aces­tei țări. În con­tex­tul în care Româ­nia nu mai dis­pu­ne de prea mul­te tabere/centre de agre­ment, iar în școli nu mai sunt sus­ți­nu­te ace­le excur­sii și tabe­re tema­ti­ce în care copi­ii noș­tri să învețe ce înse­ma­nă natu­ra, cul­tu­ra, isto­ria, geo­gra­fia, spi­ri­tul orga­ni­za­toric și cum să te com­porți într-un grup de turiști, le încăl­căm și drep­tul de a mer­ge în vacan­ță cu fami­i­le lor. Nimeni, nici măcar o auto­ri­ta­te a sta­tu­lui nu poa­te încăl­ca un ase­me­nea drept pen­tru că este unul din­tre drep­tu­ri­le fun­damen­ta­le ale omu­lui, și anu­me drep­tul la odih­nă. Turis­mul soci­al și turis­mul pen­tru tine­ret sunt for­me ale acti­vi­tă­ţi de turism căro­ra tre­bu­ie să le acor­dăm impor­tanţa cuve­ni­tă, seni­o­rii și tine­rii aces­tei țări fiind, din punct de vede­re demo­gra­fic două seg­men­te impor­tan­te de cere­re turis­ti­că. Prin eli­mi­na­rea aces­tor instru­men­te de pla­tă ale vacan­țe­lor, vor dis­pă­rea nevo­i­le turis­ti­ce ale mul­tor români care nu-și per­mit să prac­ti­ce turis­mul nici măcar în țara lor!

Pri­vind retros­pec­tiv și ana­li­zând decla­ra­ți­i­le făcu­te la fina­lul anu­lui tre­cut de repre­zen­tan­ții Guver­nu­lui, dând asi­gu­rări că vou­che­re­le de vacan­ță se vor acor­da în con­ti­nu­a­re și că banii pen­tru Masu­ra M2 nu vor întâr­zia să apa­ră, tra­gem con­clu­zia – în lumi­na noi­lor eve­ni­men­te – că au fost doar afir­ma­ții cu valoa­re elec­to­ra­lă. Ca antre­pre­nori în turism, dar și ca cetă­țeni ai aces­tei țări, ne sim­tim înșe­lați și aban­do­nați de acest Guvern care lucrea­ză împo­tri­va noas­tră, împo­tri­va eco­no­mi­ei națio­na­le și, prin aceas­ta poli­ti­că, nu face alt­ce­va decât să se auto-saboteze.

Sun­tem în al doi­lea an de pan­de­mie, al doi­lea an fara nici o măsu­ră în spri­ji­nul aces­tui sec­tor! Vă adu­cem la cunoș­tin­ță ca Orga­ni­za­ția Mondi­a­lă a Turis­mu­lui a defi­nit în repe­ta­te rân­duri, având la baza stu­dii sta­tis­ti­ce de impact, rolul de fac­tor mul­ti­pli­ca­tor pe care il are turis­mul în ori­ce țară. Este sin­gu­rul sec­tor de acti­vi­ta­te care per­mi­te roti­rea dis­po­ni­bi­li­tă­ți­lor bănești în eco­no­mie în timp real, scurt, fără alte inter­ven­ții. Afec­ta­rea turis­mu­lui deter­mi­na afec­ta­rea ime­di­ată a altor mul­ti­ple sec­toa­re de acti­vi­ta­te – fur­ni­zori de mar­furi si mate­ri­a­le, pres­ta­tori de ser­vi­cii, pro­du­ca­tori diver­si, eco­no­mii loca­le, buge­te fami­li­a­le s.a. Buge­te ale unor fami­lii care ori­cum se vor con­frun­ta si cu dimi­nu­ă­ri­le de veni­turi și care nu-și vor mai per­mi­te vacan­țe, limi­tând ast­fel acce­sul la sănă­ta­te, la resur­se­le natu­ra­le ofe­ri­te de țara noas­tră, adi­că – PREVENȚIE.

Decla­ra­ți­i­le recen­te în pre­să con­form căro­ra mai exis­ta vou­che­re nefo­lo­si­te „în pia­ță”  în valo­rea de 2,4 mld lei, au indus în eroa­re opi­nia publi­că. Vrem să știm exact pe ce baze sunt fun­damen­ta­te aces­te decla­ra­ții publi­ce și cerem asu­ma­rea publi­că a dez­in­for­mă­rii, deo­a­re­ce din infor­ma­ți­i­le pri­mi­te de la Minis­te­rul Finan­țe­lor, rezul­tă că valo­rea vou­che­re­lor dis­po­ni­bi­la este de 4 ori mai mică.

Mem­brii FPTR mili­tea­ză încă din anul 2005 pen­tru ca turis­mul roma­nesc sa devi­na o ramu­ra stra­te­gi­ca a eco­no­mi­ei națio­na­le si sa fie inclus ca ata­re in poli­ti­ci­le de dezvol­ta­re ale guver­nu­lui asa cum a fost tre­cut doar decla­ra­tiv în toa­te pro­gra­me­le de Guvernare.

Având în vede­re con­tex­tul epi­de­mi­o­lo­gic, în care Comi­sia Euro­pea­nă a sta­bi­lit ca pri­o­ri­ta­te, ală­tu­ri de măsu­ri­le urgen­te de limi­ta­re a răs­pân­di­rii viru­su­lui și abor­da­rea con­se­cin­țe­lor eco­no­mi­ce, de noto­ri­e­ta­te fiind că turis­mul este afec­tat major de aceas­tă pan­de­mie, si ținând sea­ma de fap­tul că impac­tul pan­de­mi­ei pro­vo­cat de apa­ri­tia viru­su­lui Sars-COV‑2 asu­pra sec­to­ru­lui turis­tic roma­nesc este dez­as­tru­os, vă soli­ci­tăm:

1. Ope­ra­țio­na­li­za­rea celor­lal­te măsuri, inclu­siv măsu­ra dedi­ca­tă turis­mu­lui, care pre­ve­de com­pen­sa­rea în cuan­tum de 20% a pier­de­ri­lor la cifra de afa­ceri a com­pa­ni­i­lor cu cod CAEN specific;

2. Alo­ca­rea dis­po­ni­bi­li­tă­ți­lor bănești către măsu­ra M2, ast­fel încât banii să ajun­gă cât mai repe­de în con­tu­ri­le agen­ți­lor economici;

3. Acor­da­rea cât mai rapi­dă a vou­che­re­lor de vacanță”.


Man­ga­lia News, 17.02.2021. (sur­sa: focuspress.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply