Constantin Brâncuși: ”Oamenii actuali nu au antene pentru a pătrunde în realitatea adevărată, în singura realitate care contează. Se lasă amăgiți de aparențe și se opresc la ele. Nu merg mai departe” [VIDEO]

0
198

Săptămâna Brâncuși — 15–20 februarie 2021:

Am impre­sia că via­ța oame­ni­lor se des­fă­șoa­ră pe o bază greși­tă. Exis­tă o gra­vă neîn­țe­le­ge­re în punc­tul de por­ni­re. Oame­nii nu recu­nosc minu­nea pe care o con­sti­tu­ie via­ța însăși, glo­bul aces­ta pămân­tesc care se învâr­teș­te în haos și îi poar­tă în mer­sul lui prin veacuri.
Ceea ce le lip­seș­te oame­ni­lor din vre­mea noas­tră e dimen­siu­nea cos­mi­că, sen­ti­men­tul aces­ta al aven­tu­rii spi­ri­tu­lui, din­co­lo de rea­li­ta­tea aparentă.
Oame­nii actu­ali nu au ante­ne pen­tru a pătrun­de în rea­li­ta­tea ade­vă­ra­tă, în sin­gu­ra rea­li­ta­te care con­tea­ză. Se lasă amă­giți de apa­ren­țe și se opresc la ele. Nu merg mai depar­te. Pen­tru că îi împie­di­că aceas­tă stu­pi­dă nevo­ie de secu­ri­ta­te care taie ari­pi­le aven­tu­rii și care fere­că spi­ri­tul în închi­soa­rea conformismului.

Întot­dea­u­na, ceea ce m‑a sus­ți­nut a fost bucu­ria. În cele mai gre­le împre­ju­rări ale vie­ții, am ști­ut s‑o găsesc în dru­mul meu. Mer­geam cân­tând. Ști­am că ceea ce tre­bu­ie să se întâm­ple se va întâm­pla. Și nimic nu mă oprea. Pe acest sen­ti­ment al minu­nii pe care o repre­zin­tă via­ța, al bucu­ri­ei, e clă­di­tă toa­tă ope­ra mea.”

Con­stan­tin Brân­cuși — octom­brie 1938, Con­ver­sa­ții cu Ionel Jia­nu. Text publi­cat în Revis­ta Fun­da­ți­i­lor Rega­le, nr.9, sep­tem­brie 1946.

Mai mul­te deta­lii, aici: https://www.facebook.com/brancusiweek


Man­ga­lia News, 17.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply