Campanie de informare ”Sănătatea reproducerii — dreptul și responsabilitatea ta”, desfășurată de Direcția Asistență Socială Mangalia

0
241

Con­form ulti­me­lor sta­tis­tici, Româ­nia se numă­ră prin­tre țări­le cu un pro­cent ridi­cat de sar­cini în rân­dul mino­re­lor. Sexu­a­li­ta­tea este o curi­o­zi­ta­te pe care o abor­dea­ză fără a‑i cunoaș­te con­se­cin­țe­le. În ado­les­cen­ță sunt cunos­cu­te câte­va noțiuni pri­vind sar­ci­na, dar nu sufi­cien­te. Sta­tis­ti­ci­le devoa­lea­ză o pro­ble­mă rea­lă, cu care țara noas­tră se con­frun­tă.De ace­ea Minis­te­rul Sănă­tă­ții vine în întâm­pi­na­rea aces­tei situ­a­ții cu mate­ri­a­le meni­te să ofe­re ado­les­cen­ți­lor infor­ma­ții pri­vind sar­ci­na nedo­ri­tă, dar și impor­tan­ța pro­tec­ți­ei în tim­pul actu­lui sexual.

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia vine în spri­ji­nul aces­tei cam­pa­nii, prin inter­me­di­ul Direc­ți­ei Asis­ten­ță Soci­a­lă. În peri­oa­da urmă­toa­re, anga­ja­tii DAS vor dis­tri­bui în cadrul comu­ni­tă­ții mate­ri­a­le­le nece­sa­re infor­mă­rii asu­pra sar­ci­nii nedorite.

Pen­tru cei aflați în aceas­tă situ­a­ție, pe lân­gă măsu­ri­le ime­di­a­te de inter­ven­ție, psi­ho­lo­gii Direc­ți­ei Asis­ten­ță Soci­a­lă sunt pre­gă­tiți să ofe­re con­si­li­e­re și suport psi­ho­lo­gic, în urmă­to­rul inter­val orar:
Luni — Mier­curi — 08.00–16.00
Joi – 08.00–18.00
Vineri – 08.00–14.00.
Pen­tru deta­lii supli­men­ta­re, puteți ape­la urmă­toa­re­le nume­re de telefon:
0341.140.113
0756.201.238.

Direc­ția Asis­ten­ță Soci­a­lă Mangalia.


Man­ga­lia News, 06.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply