AMINTIRI DRAGI — Minunații ani ai studenției la Arte Plastice, în Timișoara | Albumul cu Memorii — prof. Traian Lupu

0
348

Albumul cu Memorii — prof. Traian Lupu: AMINTIRI DRAGI — Minunații ani ai studenției la Arte Plastice, în Timișoara.

Facul­ta­tea de Arte Plas­ti­ce din Timi­șoa­ra func­țio­na, în anii ’66 – ’70, în spa­ți­i­le deo­se­bit de gene­roa­se, lumi­noa­se, aeri­si­te, de la par­te­rul Uni­ver­si­tă­ții, în par­tea stân­gă, lân­gă intra­rea prin­ci­pa­lă. În foto­gra­fi­i­le de mai jos, gru­pa noas­tră, în Ate­li­e­rul de Pic­tu­ră, ulti­mul an de facul­ta­te. Îndru­mă­tor de gru­pă ne‑a fost pic­to­rul Luca Adal­bert, asis­tent uni­ver­si­tar la vre­mea ace­ea. (Foto 1: stu­den­tul Tra­ian Lupu, pri­mul din dreap­ta, sus, iar în rân­dul de jos, stân­ga, Petri­că Bar­da­șu, bunul meu pri­e­ten din Brez­oi / Vâlcea).

Foto­gra­fi­i­le de la facul­ta­te, cât și cele din excur­sia de stu­dii de la fina­lul ciclu­lui uni­ver­si­tar, au fost rea­li­za­te de dom­nul Peter Jec­za, asis­tent pe vre­mea ace­ea, dra­gul nos­tru pro­fe­sor de Sculp­tu­ră – Modelaj…

INEDIT! …La Sar­mi­ze­ge­tu­sa Regia, în Mun­ții Orăș­ti­ei, mă aștep­ta de vreo 2.000 de ani, dacă nu și mai mult, aceas­tă ban­că din mar­mu­ră albă, cu ini­ția­le­le nume­lui meu săpa­te în ea! (L.T). 🙂

Din acea peri­oa­dă fru­moa­să, eu am găsit doar aces­te poze în arhi­va per­so­na­lă… Fac apel la cole­ge­le și la cole­gii de facul­ta­te să-mi scrie și să com­ple­tăm deta­li­i­le, cu rugă­min­tea să-mi tri­mi­teți și alte foto­gra­fii din anii stu­den­ți­ei și de după…

Sepa­rat, pen­tru par­tea muzi­cal / artis­ti­că / dis­trac­ti­vă din acei Ani de aur ai tine­re­ții, am publi­cat un arti­col spe­cial, pe care vi‑l dedic tutu­ror și pe care îl puteți vizu­a­li­za aici: AMINTIRI DRAGI — Modern, OZN, Styx, Orphe­us, AMICII, sau ce cân­tam noi prin anii ’64 – ’69… | Albu­mul cu Memo­rii — prof. Tra­ian Lupu.

Dra­gi­lor, vă îmbră­ți­șez și vă iubesc! Traian.

UPDATE: Ascul­tați un cunos­cut cân­tec stu­den­țesc, ”la modă” atunci, la petre­ce­ri­le noastre:


Man­ga­lia News, 07.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply