Admitere la instituţiile POSTLICEALE de învăţământ ale Jandarmeriei Române

  0
  236
  dav

  Pen­tru anul 2021, Jan­dar­me­ri­ei Româ­ne i‑au fost apro­ba­te, în vede­rea scoa­te­rii la con­curs, un număr de 400 locuri în insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ pos­tli­ceal ale Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Interne. 

  Cei care doresc să devi­nă jan­darmi pot opta pen­tru Școa­la Mili­ta­ră de Sub­o­fi­țeri Jan­darmi ”Gri­go­re Ale­xan­dru Ghi­ca” Dră­gă­șani, sau Școa­la Mili­ta­ră de Sub­o­fi­țeri Jan­darmi ”Petru Rareș” Făl­ti­ceni, fiind dis­po­ni­bi­le în total 400 de locuri.

  Înce­pând cu 15 febru­a­rie și până în 28 febru­a­rie, cere­ri­le de înscri­e­re se pot depu­ne la struc­tu­ra de resur­se uma­ne a Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Jude­țean Con­stanţa, cu pre­ci­zarea că dosa­rul de can­di­dat tre­bu­ie com­ple­tat până în 10 mar­tie 2021.

  Eva­lu­a­rea psi­ho­lo­gi­că a can­di­da­ți­lor se rea­li­zea­ză până la data de 08 mar­tie 2021, potri­vit pla­ni­fi­că­rii întoc­mi­tă de către struc­tu­ra cu atri­bu­ții de  recrutare.

  Pro­ba eli­mi­na­to­rie de eva­lu­a­re a per­for­man­ței fizi­ce se sus­ți­ne, în peri­oa­da 18 mar­tie-24 mar­tie 2021, indi­fe­rent de uni­ta­tea de învă­țământ pen­tru care can­di­da­tul a optat, în cen­trul zonal de selec­ție, potri­vit aron­dă­rii cen­tru­lui de evaluare.

  Pro­ba de eva­lu­a­re a cunoș­tin­țe­lor se sus­ți­ne de către can­di­da­ții care au pro­mo­vat pro­ba de eva­lu­a­re a per­for­man­ței fizi­ce, în data de 27 mar­tie 2021 la uni­tă­ți­le de selecție.

  Exa­mi­na­rea medi­ca­lă se rea­li­zea­ză în peri­oa­da 29 mar­tie-16 apri­lie 2021

  Deta­lii cu pri­vi­re la admi­te­re se găsesc pe urmă­toa­re­le site-uri:

  Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Inter­ne: https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/

  Școa­la Mili­ta­ră de Sub­o­fi­țeri “Gri­go­re Ale­xan­dru Ghi­ca”, Dră­gă­șani: http://www.scoaladragasani.ro/

  Școa­la Mili­ta­ră de Sub­o­fi­țeri “Petru Rareș”, Făl­ti­ceni: https://www.jandarmeriafalticeni.ro/

  Infor­ma­ţii supli­men­ta­re des­pre înscri­e­re, se pot obţi­ne de la Ser­vi­ci­ul Resur­se Uma­ne din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa, cu sedi­ul în muni­ci­pi­ul Con­stanţa, str. Mir­cea cel Bătrân, nr. 108, tel. 0241/618969,  int. 24539.


  Man­ga­lia News, 13.02.2021.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  Leave a Reply