Zoia Alecu, apreciată cântăreață, compozitoare și textieră de muzică folk și rock, laureată a Premiilor Muzicale Radio România, împlinește astăzi, 10 ianuarie, vârsta de 65 de ani

0
353

Zoia Alecu, apreciată cântăreață, compozitoare și textieră de muzică folk și rock, laureată a Premiilor Muzicale Radio România, împlinește astăzi, 10 ianuarie, vârsta de 65 de ani.

Zoia Ale­cu s‑a năs­cut la 10 ianu­a­rie 1956, în Bucu­rești, zona „Măce­lari” (aproa­pe de Lizea­nu). A urmat Lice­ul de Muzi­că „Geor­ge Ene­scu”, unde a stu­di­at vioa­ra, cu toa­te că tatăl ei ar fi dorit să cân­te la vio­lon­cel. Aici a fost cole­gă cu vii­toa­rea cola­bo­ra­toa­re Cri­na Mar­da­re. A renun­țat la școa­la de muzi­că și a ales o pre­gă­ti­re la Lice­ul Teo­re­tic „Miha­il Sado­vea­nu”, iar apoi la Lice­ul „Ghe­or­ghe Lazăr”. La 16 ani a adu­nat bani pen­tru pri­ma ei chi­ta­ră din donări de sân­ge repe­ta­te. A înce­put să com­pu­nă pie­se în stil folk pe ver­suri proprii.

În octom­brie 1973, Zoia Ale­cu cân­tă la Club A, la invi­ta­ția lui Doru Stăn­cu­les­cu. Este momen­tul în care își înce­pe carie­ra în muzi­ca folk. În ianu­a­rie 1974, tot la invi­ta­ția lui Doru Stăn­cu­les­cu, Zoia Ale­cu ajun­ge să cân­te în Cena­clul Fla­că­ra, chiar dacă nu rămâ­ne decât până în pri­mă­va­ra ace­lu­iași an. Tre­bu­ie men­țio­nat fap­tul că la Cena­clul Fla­că­ra, Zoia debu­tea­ză în ace­eași sea­ră cu Nicu Ali­fan­tis. Din pri­mă­va­ra anu­lui 1974, Zoia Ale­cu înce­pe să cân­te la Cena­clul „Via­ța stu­den­țeas­că și amfi­tea­trul artelor”.

Vre­me de trei ani, com­pu­ne muzi­că de sce­nă pen­tru Tea­trul „Not­ta­ra” din Bucu­rești. Devi­ne o pre­zen­ță obiș­nu­i­tă la Club A, Club Z și în alte loca­ții de con­cert din Capi­ta­lă, cân­tând de regu­lă în des­chi­de­rea reci­ta­lu­ri­lor unor for­ma­ții rock cunos­cu­te în epo­că, pre­cum Pho­e­nix, Pro­gre­siv TM, Pro Musi­ca, Baso­re­li­ef și Compact.

În 1986, Zoia Ale­cu este invi­ta­tă de Cri­na Mar­da­re să se ală­tu­re for­ma­ți­ei Sfinx, ca urma­re a ple­că­rii Ele­nei Peri­a­nu. For­ma­ția se afla în acel moment într-un tur­neu în Dane­mar­ca. Adap­ta­rea la noul reper­to­riu și stil muzi­cal i‑au ridi­cat difi­cul­tăți la înce­put. Zoia Ale­cu rămâ­ne în for­ma­ția Sfinx până la dizol­va­rea ei la înce­pu­tul ani­lor ’90. La puțin timp, se ală­tu­ră nou­lui pro­iect lan­sat de bate­ris­tul gru­pu­lui Sfinx Mișu Cer­nea, numit Sfinx Expe­rien­ce. Tur­ne­e­le în Euro­pa con­ti­nuă până în 1997, când for­ma­ția revi­ne în țară. La un moment dat, un repre­zen­tant al casei de dis­curi bri­ta­ni­ce EMI ofe­ri­se un con­tract pen­tru Ale­cu și Mar­da­re cu con­di­ția de a pără­si Sfinx Expe­rien­ce, fapt care nu s‑a petre­cut. Par­ti­ci­pă la cele două albu­me lan­sa­te de Sfinx Expe­rien­ce, “Bal­ka­no” (1999) și “Sfin­xs­tan­bul” (2001), con­tri­bu­ind inclu­siv la par­tea de com­po­zi­ție. Zoia Ale­cu rămâ­ne mem­bră Sfinx Expe­rien­ce până în anul 2005, când for­ma­ția se desființează.

În 2006, se întoar­ce la „pri­ma sa dra­gos­te”, muzi­ca folk, lansând pri­mul album de autor inti­tu­lat “Vino aici”, edi­tat la casa de pro­duc­ție OVO Music, apar­ținând cân­tă­re­țu­lui Ovi­diu Komornyik.

În ciu­da fap­tu­lui că este o tex­ti­e­ră pro­li­fi­că, cu apro­xi­ma­tiv două sute de tex­te dedi­ca­te diver­și­lor inter­preți români, Zoia Ale­cu nu a lan­sat vre­un mate­ri­al disco­gra­fic în nume pro­priu mai devre­me de febru­a­rie 2007. Albu­mul “Vino aici” repre­zin­tă debu­tul disco­gra­fic al artis­tei, după 34 de ani de la debu­tul sce­nic. “Vino aici” con­ți­ne zece pie­se, fiind rea­li­zat cu spri­ji­nul pro­du­că­to­ru­lui Ovi­diu Komor­nyik, pro­pri­e­ta­rul casei de dis­curi OVO Music. Pe disc apar atât pie­se scri­se de Ale­cu în anii tine­re­ții, reorches­tra­te (inclu­siv o pie­să ale cărei ver­suri le‑a scris la nouă ani), cât și com­po­zi­ții recen­te. Pie­sa ce dă nume­le albu­mu­lui a fost com­pu­să în vara lui 2006.

I.
Vino aici, spu­ne-mi tot ce ai
Si de ce nu poti sa mai stai.
Lasa tot ce e trist in tine,
Vino aici, vino lân­gă mine.

Ref.
Tu doar inchi­de ochii
Si lasa-te pe uma­rul meu,
Inchi­de ochii
Si lasa-mi mie tot ce e greu, prietene,
Hai vino aici!

II.
Plan­sul tau poti sa mi‑l dai mie
Il pri­mesc chiar cu bucurie
Vom trai totul impreuna
Si mereu vom tre­ce de furtuna.

Ref.
Tu, doar inchi­de ochii
Si lasa-te pe uma­rul meu,
Inchi­de ochii
Si lasa-mi mie tot ce e greu, prietene,
Hai vino aici!

III.
Vino-aici, vei uita de patimi
Lasa-ma sa te sterg de lacrimi
Tot ce vreau e sa-ti fie bine
Vino-aici, vino lan­ga mine.

Ref.
Tu doar inchi­de ochii
Si lasa-te pe uma­rul meu,
Inchi­de ochii
Si lasa-mi mie tot ce e greu, prietene,
Hai, vino aici!
Vino aici…

În febru­a­rie 2009 apa­re al doi­lea album sem­nat Zoia Ale­cu, inti­tu­lat “Cărări de maci”.
În 2012 apa­re albu­mul “Prin­tre lupi”, iar trei ani mai târ­ziu, al patru­lea disc, inti­tu­lat “Să ierți”. Ambe­le mate­ri­a­le disco­gra­fi­ce au fost lan­sa­te sub egi­da OVO Music.

Foto: Ale­xan­dru “Cium­py” Dolea.


Man­ga­lia News, 10.01.2021. (sur­sa: Radio Româ­nia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply