STS, clarificări în cazul semnăturii electronice pentru programarea la vaccinare. Ce trebuie să facă populaţia generală

0
163

STS, clarificări în cazul semnăturii electronice pentru programarea la vaccinare. Ce trebuie să facă populaţia generală

Ser­vi­ci­ul de Tele­co­mu­ni­ca­ţii Spe­ci­a­le a venit cu lămu­riri refe­ri­toa­re la pro­ce­du­ra de pro­gra­ma­re a popu­la­ţi­ei pen­tru vac­ci­na­rea împo­tri­va infec­tă­rii cu COVID-19. Ast­fel, repre­zen­tanţii STS spun că sem­nă­tu­ra elec­tro­ni­că, ceru­tă la pro­gra­ma­re, pe plat­for­ma cre­a­tă spe­cial, este vala­bi­lă doar în eta­pe­le I şi II.

În acest moment, plat­for­ma cre­a­tă de STS pen­tru ca româ­nii să se înscrie pe lis­ta de aştep­ta­re pen­tru a bene­fi­cia gra­tu­it de vac­ci­nul anti-COVID per­mi­te doar pro­gra­ma­rea per­soa­ne­lor din eta­pa I. Mai exact, doar per­soa­ne­le inclu­se în cate­go­ria lucră­to­ri­lor din dome­ni­i­le sănă­tă­ții și soci­al – sis­tem public și pri­vat se pot pro­gra­ma pen­tru vac­ci­na­re în acest moment pe plat­for­ma VACCINARE COVID.

În acest caz, este nece­sa­ră serm­nă­tu­ra elec­tro­ni­că. Însă medi­cii nu se înscriu indi­vi­du­al, ci prin inter­me­di­ul spi­ta­le­lor unde lucrea­ză. Aşa­dar, prin inter­me­di­ul unor enti­tă­ţi juri­di­ce care bene­fi­ci­a­ză de sem­nă­tu­ră elec­tro­ni­că. Un repre­zen­tant al spi­ta­lu­lui, de la depar­ta­men­tul juri­dic sau HR face lis­ta cu medi­cii şi o intro­du­ce pe plat­for­mă.

Con­ti­nu­a­rea, AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply