Proiectul Laser Trip / Când lumina devine muzică | The Laser Trip Project — When the light became music

0
166

Proiectul Laser Trip / Când lumina devine muzică.

Peter Gate pro­pu­ne un pro­iect ambi­țios, anu­me ace­la de a trans­for­ma lumi­na lase­ru­lui, în pri­mă fază, într-un sem­nal, apoi în sunet și în cele din urmă în muzi­că! Par­te­ne­rii noș­tri în acest pro­iect sunt Yama­ha Music Euro­pe și Qolony Art & Scien­ce Association.

Laser Trip este un pro­iect ino­va­tor de expe­ri­men­ta­re muzi­ca­lă și spa­ți­a­lă rea­li­zat în cola­bo­ra­re cu Insti­tu­tul Națio­nal pen­tru Fizi­ca Lase­ri­lor, Plas­mei și Radi­a­ți­ei România.

Avem onoa­rea să îl avem ală­tu­ri de noi pe dl. Dr. Mark McCa­u­ghrean, con­si­li­er ști­in­ți­fic la Agen­ția Spa­ți­a­lă Euro­pea­nă. (E.S.A.)

Ani­ma­ția muzi­ca­lă inspi­ra­tă din acest pro­iect va fi difu­za­tă în data de 19 febru­a­rie 2021 și va fi cen­tra­tă în jurul simu­lă­rii com­por­ta­men­tu­lui sune­tu­lui și lumi­nii în spa­țiu. Aceas­tă ani­ma­ție muzi­ca­lă este o per­spec­ti­vă este­ti­că la limi­ta artei și ști­in­ței rea­li­za­tă de artis­ta vizu­a­lă Kay Star­se­e­ker. Coloa­na sono­ră a aces­tei ani­ma­ții va fi reda­tă într-un sis­tem de sunet 8D pen­tru o expe­rien­ță audio deosebită.

Este un pro­iect pe care l‑am ini­țiat la înce­pu­tul anu­lui tre­cut, un pro­iect care, în prin­ci­piu, urmă­reș­te trans­for­ma­rea ener­gi­ei opti­ce a lumi­nii, a lase­ru­lui în spe­cial, în ener­gie acus­ti­că, res­pec­tiv ulte­ri­or în sune­te și apoi în muzică.

Pre­zen­ta­rea pro­iec­tu­lui va avea loc în data de 19 febru­a­rie 2021, în cadrul unui eve­ni­ment onli­ne care va mar­ca de fapt lan­sa­rea aces­tui album denu­mit “Laser Trip”, a unui film de ani­ma­ție inspi­rat din tot pro­ce­sul atât con­cep­tu­al cât și teh­no­lo­gic al aces­tui pro­iect, vizu­a­li­za­rea vir­tu­a­lă a com­por­ta­men­tu­lui sune­tu­lui și lumi­nii în spațiu.

În ceea ce pri­veș­te par­tea teh­ni­că am avut par­te de con­sul­tan­ță Insti­tu­tul Națio­nal pen­tru Fizi­ca Lase­ri­lor, Plas­mei și Radi­a­ți­ei Româ­nia și tot­o­da­tă am avut onoa­rea de a lucra cu un cer­ce­tă­tor de la Agen­ția Spa­ți­a­lă Euro­pea­nă, con­si­li­e­rul ști­in­ți­fic Mark McCa­u­ghrean. El este acea per­soa­nă cu care am reu­șit, împre­u­nă, să sta­bi­lim tema­ti­ca ce rezi­dă din acest pro­ces de con­ver­sie a ener­gi­ei opti­ce în cea acus­ti­că și anu­me, ace­ea a com­por­ta­men­tu­lui vir­tu­al al sune­tu­lui și lumi­nii în spațiu.

Tot­o­da­tă am avut bucu­ria de a cola­bo­ra cu com­pa­nia Yama­ha care mi‑a pus la dis­po­zi­ție echi­pa­men­te­le nece­sa­re unui ase­me­nea pro­ces expe­ri­men­tal”. Peter Gate.

Eve­ni­men­tul va fi trans­mis onli­ne pe pagi­na FB a pro­iec­tu­lui, in data de 19 febru­a­rie 2021: The Laser Trip Pro­ject — When the light beca­me music.

Fon­da­to­rul The Deep Sound of Spa­ce, Peter Gate, este un muzi­cian expe­ri­men­ta­list, artist vizu­al și antro­po­log. A ini­țiat pro­iec­te inter­dis­ci­pli­na­re ino­va­toa­re, de la rein­ter­pre­ta­rea sune­te­lor ances­tra­le în muzi­că con­tem­po­ra­nă (The Deep Sound of Mara­mu­reș, 2015) și până la con­cer­te care sunt ade­vă­ra­te expe­rien­țe sen­zo­ri­a­le (4D Immer­si­ve Sound Experience).


Man­ga­lia News, 28.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply